Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmień dane w rejestrze podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Chcesz zmienić dane w rejestrze podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych? Jest to możliwe, jeśli złożysz wniosek w tej sprawie do marszałka województwa. Sprawdź poniżej, jak możesz uzyskać zmianę danych w rejestrze.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Podmioty prowadzące kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Podmiot prowadzący kursy jest obowiązany spełniać następujące warunki

 • posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem
 • zapewnić prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy:
  • posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień objętych kursem lub
  • posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;
 • posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów
 • prowadzić kursy w oparciu o ramowy program, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Podmiotem prowadzącym kursy może być podmiot:

 • w stosunku do którego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego
 • który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej. Niekaralność w tym zakresie powinna być potwierdzona złożeniem oświadczenia o niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek podmiotu powinien zawierać dane, które uległy zmianie, czyli:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile podmiot taki numer posiada, oraz miejsce prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, do której został wpisany;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;

4) zakres prowadzonych kursów.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

2. Formalne sprawdzenie wniosku

Urząd marszałkowski sprawdza kompletność i poprawność wniosku.

1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych urząd wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu co najmniej 7 dni zgodnie z art. 64 § 2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania.

3. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin co najmniej 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

3. Zmiana wpisu w rejestrze

Urząd marszałkowski uaktualni dane wpisane do rejestru w terminie 7 dni od dnia doręczenia kompletnego wniosku o zmianę wpisu.

Termin

W ciągu 7 dni.

4. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Urząd dokonuje wpisu i wydaje z urzędu stosowane zaświadczenie o wpisie w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku i doręcza je wnioskodawcy.

Urząd prowadzący dany rejestr dokonuje zmiany danych wpisanych do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku i wydaje z urzędu zaświadczenie.

Dokumenty

5. Przekazanie informacji o dokonaniu wpisu do Dyrektora TDT

Marszałkowie niezwłocznie przekazują do Dyrektora TDT informację o zmianie danych w rejestrze podmiotu prowadzącego kursy.

Dyrektor TDT prowadzi w systemie teleinformatycznym ogólnodostępną ewidencję podmiotów prowadzących kursy, zawierającą następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego kursy
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile podmiot takie numery posiada
 • siedzibę i adres podmiotu prowadzącego kursy albo adres zamieszkania, o ile jest tożsamy z miejscem prowadzenia działalności
 • zakres prowadzonych kursów

Dyrektor TDT jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji. Dane te są ogólnodostępne.

Ile zapłacisz

 • 0 zł – za zmianę danych w rejestrze w zakresie oznaczenia podmiotu oraz danych teleadresowych
 • 300 zł – w przypadku rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności (50% opłaty za wpis)

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Warto wiedzieć

Zmiana oznaczenia działalności

Zarządca sukcesyjny może złożyć do urzędu prowadzącego rejestr wniosek o zmianę oznaczenia działalności przedsiębiorcy wpisanego do rejestru na firmę przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.

We wniosku należy wskazać:

 • imię i nazwisko zarządcy sukcesyjnego
 • jego numer PESEL
 • numer identyfikacji podatkowej NIP (o ile taki numer posiada)

Zmianę należy zgłosić w ciągu miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Czy ta strona była przydatna?