Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wykonujesz działalność leczniczą? Zmieniły się twoje dane? Pamiętaj, że taką zmianę musisz zgłosić. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Żeby wysłać wniosek załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Do rejestru musisz zgłosić zmianę tych danych, które są tam wpisane. Pamiętaj, że w rejestrze wpisane są:

 • oznaczenie podmiotu leczniczego
 • firma, nazwa albo imię i nazwisko
 • adres
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
 • dane podmiotu tworzącego – jeśli nie jesteś przedsiębiorcą
 • adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
 • forma organizacyjno-prawna
 • rodzaj działalności leczniczej i zakres świadczeń zdrowotnych
 • dane dotyczące struktury organizacyjnej zakładu leczniczego
 • data wpisu do rejestru
 • data zmiany wpisu do rejestru
 • data i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru
 • miejsce przechowywania dokumentacji medycznej (w przypadku likwidacji)
 • dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji
 • daty i wyniki przeprowadzonych kontroli

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoś zmianę danych w ciągu 14 dni od dnia ich powstania.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Termin

Zgłoś zmianę danych w ciągu 14 dni od dnia ich powstania.

2. Weryfikacja wniosku

Urząd sprawdzi twój wniosek. Jeśli będzie trzeba go uzupełnić, urząd zwróci ci wniosek w systemie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

3. Zmiana wpisu w rejestrze i wydanie zaświadczenia

Jeśli twój wniosek nie ma błędów, urząd wpisze zmiany w rejestrze. Dostaniesz zaświadczenie z aktualnymi danymi.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

1)            numer zaświadczenia;

2)            oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

3)            numer księgi rejestrowej;

4)            firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

5)            oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;

6)            adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;

7)            datę wystawienia.

4. Urząd przekaże informację o zmianie wpisu do CEIDG

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

243 zł

Ile będziesz czekać

Urząd wojewódzki zmieni twój wpis w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od odmowy zmiany wpisu możesz złożyć odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem wojewody. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Warto wiedzieć

Kara za brak zgłoszenia

Jeśli nie zgłosisz zmiany twoich danych wpisanych do rejestru, możesz dostać karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czy ta strona była przydatna?