Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Farmaceuta – zmiana danych

Aktualizacja danych objętych wpisem do rejestru farmaceutów.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Farmaceuta jest obowiązany do bezzwłocznego zawiadomienia okręgowej rady aptekarskiej izby, której jest członkiem, o:

1) zmianie danych osobowych,

2) przeniesieniu się na teren działania innej izby,

3) zmianie adresu zamieszkania,

4) utracie dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”

- na podstawie art. 4e ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W terminie 14 dni od wystąpienia zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby aptekarskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie zawiadomienia o zmianie danych objętych wpisem do rejestru farmaceutów

Farmaceuta zobowiązany jest do poinformowania właściwej okręgowej izby aptekarskiej o każdej zmianie danych objętych rejestrem i kwestionariuszem, w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany. W tym celu farmaceuta składa ORA nowy kwestionariusz uwzględniający zaszłe zmiany.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Kwestionariusz zawiera:

- imiona i nazwisko farmaceuty,

- nazwisko rodowe,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- adres zameldowania oraz adres do korespondencji,

- imiona rodziców,

- dane dotyczące wykształcenia,

- dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym miejsce wykonywania zawodu.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Zaświadczenie o zatrudnieniu wymagane jest w przypadku zmiany pracodawcy.

Termin

W terminie 14 dni od wystąpienia zmiany.

  1. Zmiana danych objętych wpisem do rejestru farmaceutów

Na podstawie złożonych dokumentów okręgowa rada aptekarska dokonuje zmiany danych objętych wpisem do rejestru farmaceutów. Zmian i uzupełnień w rejestrze dokonuje się nie później niż w terminie 30 dni od przedstawienia przez farmaceutę danych.

Adnotacji o zmianie danych osobowych w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty” (s. 2 i 3 dokumentu) dokonuje ORA prowadząca w danym czasie rejestr farmaceuty. W razie braku miejsca na tych stronach można dla wpisu tych zmian wykorzystać str. 15 – 16 jako rezerwowe.

Do zmian i wykreśleń w rejestrze stosuje się odpowiednio przepis § 1 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów.

Termin

30 dni.

  1. Przekazanie danych do Centralnego Rejestru Farmaceutów

Okręgowa rada aptekarska po naniesieniu zmian w rejestrze farmaceutów niezwłocznie przekazuje Naczelnej Radzie Aptekarskiej dane objęte zmianą do centralnego rejestru. Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje dane uzyskiwane od okręgowych rad aptekarskich, o których mowa w art. 8 ust. 2 i art. 8a ust 2 ustawy o izbach aptekarskich.

Aktualizacja danych w rejestrze jest dokonywana automatycznie przez wpisanie danych do okręgowego rejestru farmaceutów i uruchomienie funkcji „synchronizuj”.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni.

Warto wiedzieć

W przypadku utraty dokumentu prawa wykonywania zawodu (np. zagubienia, zniszczenia) właściwa ze względu na miejsce wykonywania zawodu farmaceuty ORA wydaje nowy dokument, ale nie przyznaje nowego prawa, zatem na str. 1 dokumentu powołuje uchwałę tej ORA, która wcześniej przyznała prawo wykonywania zawodu i podaje nadany wtedy numer tego prawa, ale zaznacza już właściwe miejsce i datę wystawienia nowego dokumentu. Na str. 1 również wtedy przystawia się pieczęć okrągłą tej ORA, która wystawiła nowy dokument i której prezes podpisuje ten dokument. Wystawiająca nowy dokument Izba dokonuje też odpowiednio wpisu do rejestru z datą wpisu do rejestru tej Izby. Wcześniejszych wpisów ani skreśleń w innych Izbach w tym przypadku się nie nanosi. Wydany tak dokument zawiera oznaczenie: „Duplikat”.

Czy ta strona była przydatna?