Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych

Jesteś wpisany w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych? Zmieniły się twoje dane? Pamiętaj, że musisz to zgłosić. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiotami uprawnionymi do realizacji procedury są przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych, którzy zostali wpisani do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie pisemnego wniosku o zmianę wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych

Organem, który prowadzi rejestr producentów wyrobów tytoniowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedsiębiorca ubiegający się o zmianę wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych składa pisemny wniosek wraz z załącznikami do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych zawiera następujące dane:
1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2)   numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;
3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)   określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
5)   wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
6)   oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
    a)  nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
    b)  nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
  c)  posiada zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:
"Oświadczam, że:
1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych są kompletne i zgodne z prawdą;
2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych, określone w ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.".
Dodatkowo oświadczenie zawiera:
1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

  1. Weryfikacja materialno-prawna i formalna wniosku o zmianę wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych

Po wpłynięciu wniosku o zmianę wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przechodzi do jego weryfikacji formalnej. Gdy wniosek o zmianę wpisu w rejestrze oraz jego załączniki nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, wówczas organ prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie wówczas biegł od dnia uzupełnienia wniosku lub jego załączników. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzupełnił braków formalnych wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli wniosek wraz z załącznikami spełnia wymogi ustawowe lub braki formalne zostały uzupełnione, nie ma przeszkód do dokonania zmian w treści wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych.

  1. Dokonanie zmiany treści wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje zmiany treści wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o zmianę wpisu do rejestru albo w terminie 7 dni od dnia uzupełnienia braków formalnych wniosku.
Wpisowi do rejestru producentów wyrobów tytoniowych podlegają następujące dane:

  • firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres i numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem
  • określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej
  • data dokonania wpisu

Rejestr jest jawny i może być prowadzony w systemie informatycznym.

Termin

7 dni

  1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu zmiany treści wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obowiązany do przekazania informacji o dokonaniu zmiany wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane: firma i siedziba przedsiębiorcy, jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem, określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, data dokonania wpisu.

Termin

7 dni od dnia dokonania zmiany wpisu.

Ile zapłacisz

Zmiana wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych podlega opłacie skarbowej. Jeśli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu działalności należy uiścić opłatę w wysokości 50% stawki określonej od wpisu. Opłata skarbowa od dokonania wpisu w rejestrze podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych wynosi 11 610 zł. 

Wskazana wysokość opłaty nie dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca ubiega się o zmianę:
1)   firmy przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania;
2)   numeru w rejestrze przedsiębiorców;
3)   numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 

Opłatę skarbową za dokonanie zmiany treści wpisu w rejestrze producentów wyrobów tytoniowych dokonuje się na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Przedsiębiorca, który nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 

Informacje dotyczące wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, które mogą być również przydatne w procedurze zmiany treści wpisu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy ta strona była przydatna?