Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Chcesz prowadzić specjalistyczne szkolenia ADR? A może chcesz oferować kursy na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursy dla doradców? Pamiętaj, że jest to działalność regulowana. Dlatego postaraj się o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursów na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców jest działalnością regulowaną. Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić taką działalność podlegają wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Obowiązek wpisu do rejestru dotyczy również przedsiębiorcy z innego państwa Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z państw, które zawarły z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi Unii Europejskiej umowę regulującą swobodę świadczenia usług, czasowo prowadzącego kursy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać wpis rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Aby móc prowadzić kursy, należy spełniać następujące warunki:

1) posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem;

2) zapewnić prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy:

a) posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień objętych kursem lub

b) posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych;

3) posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów;

4) prowadzić kursy w oparciu o ramowy program, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

3) Podmiotem prowadzącym kursy może być podmiot:

a) w stosunku do którego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

b) który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej. Niekaralność w tym zakresie powinna być potwierdzona złożeniem oświadczenia o niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek wraz z załącznikami o wpis do rejestru

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również w urzędzie miasta lub gminy, który przekaże go do właściwego urzędu marszałkowskiego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać dane:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile podmiot taki numer posiada, oraz miejsce prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, do której został wpisany;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
 • zakres prowadzonych kursów;
 • datę i podpis wnioskodawcy.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku powinno zawierać klauzulę o treści:"Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.".

Oświadczenie powinno również zawierać: 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Oświadczenie o niekaralności w przypadku osób fizycznych lub członków organu osoby prawnej powinno posiadać następującą treść:

"Oświadczam, iż nie byłem/nie byłam prawomocnie skazany/skazana za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów”.

2. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek oraz oświadczenia

Urząd prowadzący rejestr bada, czy nie zachodzi jeden z przypadków wskazanych w art. 43 ustawy - Prawo przedsiębiorców.

1. Urząd właściwy sprawdza zgodność złożonych dokumentów z wymaganiami określonymi w art. 50 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz bada czy wniosek wraz z oświadczeniami są poprawnie wypełnione i podpisane przez uprawnione osoby.

2. W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru wraz z załącznikami nie spełniają warunków formalnych, urząd właściwy wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia.

Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

 • W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w terminie, zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a. wniosek pozostaje bez rozpoznania.
 • Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin na uzupełnienie braków jest niewystarczający.

3. Podmiot, którego w ciągu co najmniej 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru nie wezwano do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wpis ani nie wydano decyzji o odmowie wpisu, w przypadku gdy urząd prowadzący rejestr nie dokonał wpisu, może podjąć wykonywanie działalności regulowanej. Taka forma podjęcia działalności może zostać dokonana dopiero po upływie 14 dni od daty wpływu wniosku do urzędu prowadzącego rejestr działalności regulowanej.

3. Dostaniesz decyzję w sprawie wpisu do rejestru

W przypadku, gdy: nie zachodzi żaden z przypadków wskazanych w art. 43 ustawy - Prawo przedsiębiorców, a wniosek nie zawiera braków lub zostały one uzupełnione, lub minęło 7 dni od dnia wpływu do urzędu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony, urząd jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorstw prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Urząd właściwy:

1. Dokonuje wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w terminie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku i wydaje zaświadczenie potwierdzające ten wpis, albo

2. Wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych w przypadku niespełnienia warunków wejściowych.

Dokumenty

Termin

7 dni.

4. Przekazanie informacji o dokonaniu wpisu do Dyrektora TDT

Marszałkowie niezwłocznie przekazują do Dyrektora TDT informację o dokonaniu wpisu albo wykreśleniu z rejestru podmiotu prowadzącego kursy.

Dyrektor TDT prowadzi w systemie teleinformatycznym ogólnodostępną ewidencję podmiotów prowadzących kursy, zawierającą następujące dane:

1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego kursy;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot takie numery posiada;

3) siedzibę i adres podmiotu prowadzącego kursy albo adres zamieszkania, o ile jest tożsamy z miejscem prowadzenia działalności;

4) zakres prowadzonych kursów.

Dyrektor TDT jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji. Dane te są ogólnodostępne.

Ile zapłacisz

600 zł

Ile będziesz czekać

Marszałek województwa wpisze cię do rejestru w ciągu 7 dni od dnia, w którym otrzyma twój wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Pamiętaj, że możesz też rozpocząć działalność, jeśli:

 • marszałek województwa nie wpisze ciebie do rejestru w ciągu 7 dni, a od daty otrzymania twojego wniosku upłynęło przynajmniej 14 dni;
 • marszałek województwa nie wpisze ciebie do rejestru po tym, jak dostaniesz wezwanie do uzupełnienia wniosku, a od daty dostarczenia przez ciebie brakujących danych minie przynajmniej 14 dni.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może odwołać się od tej decyzji do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem marszałka województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podmiot może również zrezygnować z prawa do składania odwołania od decyzji. W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie o rezygnacji z odwołania. W ten sposób decyzja szybciej się uprawomocni.

Czy ta strona była przydatna?