Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na instalację, naprawy oraz sprawdzanie tachografów samochodowych

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Chcesz prowadzić działalność w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania tachografów samochodowych? Na taką działalność musisz uzyskać zezwolenie. Jak je uzyskać dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca powinien:

 • dysponować personelem posiadającym wiedzę techniczną niezbędną do wykonywania instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych
 • dysponować wyposażeniem technicznym niezbędnym do wykonywania instalacji lub napraw oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych
 • być niezależny i bezstronny w stosunku do podmiotów, na rzecz których świadczy usługi

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności wymagającej zezwolenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Główny Urząd Miar
Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 1. Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczy działalności w formie spółek kapitałowych i osobowych.
 2. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiedniej wiedzy przez personel przedsiębiorcy wykonujący czynności w zakresie:
  • sprawdzania - są świadectwa wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar lub upoważniony przez niego organ administracji miar, potwierdzające odbycie szkolenia organizowanego przez te organy, zakończonego egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ przeprowadzający szkolenie spośród pracowników administracji miar, obejmującego swym zakresem:
   • sprawdzanie urządzeń rejestrujących oraz wykonywanie, dokumentowanie i ocenę wyników wykonywanych pomiarów,
   • aktualnie obowiązujące wymagania;
  • napraw lub instalacji - są kopie zaświadczeń poświadczających ukończenie szkoleń z zakresu napraw lub instalacji urządzeń rejestrujących, wydanych przez:
   • producenta urządzeń rejestrujących lub jego przedstawiciela,
   • podmiot prowadzący specjalistyczne szkolenia z zakresu napraw lub instalacji, który uzgodnił z Prezesem Głównego Urzędu Miar ich zakres i tematykę oraz liczbę godzin, albo
   • organ administracji miar.
 3. Zaświadczenia dotyczące szkoleń, powinny:
  • zawierać zakres i tematykę szkolenia oraz liczbę godzin,
  • być wystawione nie wcześniej niż na 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
 4. Wykaz przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego stosowanego do sprawdzania urządzeń rejestrujących powinien uwzględniać:
  • nazwę i typ,
  • znak i numer fabryczny,
  • ich charakterystyki metrologiczne.
 5. Ekspertyzy przyrządów pomiarowych lub stanowisk pomiarowych wchodzących w skład wyposażenia technicznego muszą być wykonanych przez Główny Urząd Miar lub urząd miar, któremu Prezes Głównego Urzędu Miar, powierzył wykonanie tych ekspertyz potwierdzających możliwość ich zastosowania do sprawdzania urządzeń rejestrujących, natomiast świadectwa  wzorcowań powinny być wykonane przez administrację miar lub akredytowane laboratoria pomiarowe.
 6. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia wyłącznie w zakresie napraw urządzeń rejestrujących, dołącza do wniosku w/w dokumenty, z wyjątkiem dokumentów związanych z miejsca parkingowymi, przyrządami pomiarowymi, ich legalizacją oraz wzorcowaniami.

Termin

Przed rozpoczęciem działalności wymagającej zezwolenia.

2. Urząd zweryfikuje dokumenty

GUM sprawdzi dostarczone dokumenty.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania.

Jeśli do wniosku nie załączyłeś dowodu opłaty za wydanie zezwolenia to GUM wezwie cię do jej zapłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli do wniosku nie załączyłeś dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej, GUM wezwie cię do jego dostarczenia w wyznaczonym terminie od 7 do 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jeśli przekroczysz podane terminy lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy.

3. Wydanie zezwolenia

Jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi ustawowe i wniesione zostały wszystkie wymagane opłaty, Prezes GUM wydaje zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie instalacji lub napraw oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących - tachografów samochodowych.

Zezwolenie wydaje się na czas określony, nie krótszy niż 12 miesięcy oraz nie dłuższy niż 48 miesięcy.

Prezes GUM odmawia wydania zezwolenia, gdy:

 • wniosek o wydanie zezwolenia nie zawiera wymaganych danych
 • nie zostały dołączone do wniosku wymagane dokumenty
 • przedsiębiorca nie spełnia wymagań, dotyczących kwalifikacji personelu, wyposażenia technicznego i niezależności i bezstronności

Dokumenty

Ile zapłacisz

Wysokość opłat:

1) za udzielenie zezwolenia na wykonywanie instalacji lub napraw oraz sprawdzania, na okres 12 miesięcy, w zależności od zakresu zezwolenia, wynosi:

a) do napraw, instalacji i sprawdzania - 13 200 zł

b) do napraw i sprawdzania - 12 650 zł

c) do instalacji i sprawdzania - 12 650 zł

d) do napraw - 1 100 zł

2) opłaty, o których mowa w pkt 1, ulegają zwiększeniu w przypadku udzielania zezwolenia na okres:

a) od 13 do 24 miesięcy - o 80%

b) od 25 do 36 miesięcy - o 120%

c) od 37 do 48 miesięcy - o 150%

Opłatę wpłać na konto wskazane przez GUM.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Obowiązki przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie powinien prowadzić dokumentację i ewidencję wykonywanych czynności przy naprawach, instalacji i sprawdzaniu przyrządów pomiarowych oraz:

 • przechowywać ją przez okres co najmniej 3 lat od dnia wykonania czynności
 • udostępniać ją na każde żądanie organu administracji miar
 • w przypadku likwidacji działalności, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia przekazać ją w całości organowi administracji miar właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności

Czy ta strona była przydatna?