Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Chcesz otworzyć warsztat, w którym będziesz instalować, naprawiać lub sprawdzać tachografy cyfrowe? Musisz złożyć wniosek o zezwolenie na prowadzenie takiego warsztatu. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych może ubiegać się przedsiębiorca, który:

 • zatrudnia na podstawie umowy o pracę technika warsztatu lub sam posiada uprawnienie do sprawdzania tachografów cyfrowych
 • posiada warunki warsztatowo-techniczne niezbędne do wykonywania instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych
 • nie jest przewoźnikiem drogowym lub innym podmiotem wykonującym przewozy drogowe będącym właścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego objętego obowiązkiem instalacji i użytkowania tachografu cyfrowego
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko:
  • działalności instytucji państwowych oraz samorządu
  • wymiarowi sprawiedliwości
  • porządkowi publicznemu
  • ochronie informacji
  • wiarygodności dokumentów
  • mieniu lub obrotowi gospodarczemu (gdy wnioskodawcą jest spółka handlowa, wymóg ten dotyczy członków zarządu tej spółki)
 • posiada dokumentację dotyczącą m.in.:
  • sposobu ewidencjonowania, przechowywania, stosowania oraz zabezpieczania stosowanych materiałów oraz używanego wyposażenia do nakładania zabezpieczeń, oraz sposobu sprawowanej kontroli nad tymi materiałami i wyposażeniem
  • zachowania bezpieczeństwa użytkowania kart warsztatowych
  • metod wykonywania sprawdzeń i stosowanych przyrządów pomiarowych
  • szacowania niepewności pomiarów
  • spełniania wymagań stawianych wyposażeniu pomiarowemu
  • przechowywania danych zapisanych na kartach warsztatowych,
  • pobierania z tachografu cyfrowego zapisanych w nim danych i informacji, ich przechowywania i przekazywania uprawnionym podmiotom.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Główny Urząd Miar
Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie warsztatu

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do wniosku dołącza się zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

3. Urząd przeprowadzi czynności sprawdzające

Jeżeli twój wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie, urząd przeprowadzi czynności sprawdzające w miejscu, w którym ma być prowadzona działalność. O terminie kontroli zostaniesz poinformowany z wyprzedzeniem.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Przed wydaniem zezwolenia.

4. Urząd wyda zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych

Jeżeli czynności sprawdzające zakończą się wynikiem pozytywnym, urząd wyda zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych. Zezwolenie jest ważne bezterminowo.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Za zezwolenie zapłacisz:

 • 15 000 zł – jeśli ma obejmować instalację, naprawy i sprawdzanie tachografów
 • 12 000 zł – jeśli ma obejmować instalację i sprawdzanie tachografów
 • 10 000 zł – jeśli ma obejmować naprawy i sprawdzanie tachografów

Za zmianę zezwolenia na prowadzenie warsztatu zapłacisz:

 • 2 500 zł – gdy są przeprowadzane czynności sprawdzające
 • 1 000 zł – gdy nie są przeprowadzane czynności sprawdzające

 • 17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo. Wpłać ją na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli urząd odmówi ci wydania zezwolenia, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji o odmowie.

Warto wiedzieć

Przynajmniej raz na 2 lata Główny Urząd Miar (GUM) przeprowadza kontrole warsztatów, którym wydano zezwolenie na instalację, naprawę lub sprawdzanie tachografów cyfrowych. W trakcie kontroli sprawdza się m.in. prawidłowość prowadzonej dokumentacji oraz prawidłowość sprawdzania tachografów cyfrowych.

Po uzyskaniu zezwolenia

Przedsiębiorca prowadzący warsztat musi:

 • posiadać dokumentację umożliwiającą stwierdzenie zgodności sprawdzanych tachografów cyfrowych z homologowanym typem i wymaganiami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002
 • prowadzić dokumentację wykonywanych czynności związanych z instalacją, naprawą i sprawdzaniem tachografów cyfrowych
 • zapewnić wykonywanie czynności związanych z instalacją, naprawą lub sprawdzaniem tachografów cyfrowych wyłącznie przez techników warsztatu
 • prowadzić działalność z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa tachografów cyfrowych, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1360/2002
 • przechowywać dane pobrane z tachografu cyfrowego i przekazywać je ich właścicielom
 • zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa przechowywania kart warsztatowych
 • umożliwiać przeprowadzanie kontroli uprawnionym organom
 • używać kart warsztatowych w miejscu świadczenia usług i zgodnie z ich zakresem

Dokumentację wykonywanych czynności przedsiębiorca:

 • przechowuje przez co najmniej 4 lata od dnia wykonania czynności
 • udostępnia, na żądanie, organom administracji miar oraz uprawnionym podmiotom
 • przekazuje w całości właściwemu terytorialnie organowi administracji miar w terminie 30 dni od dnia zakończenia likwidacji działalności albo wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia

Zmiana wymogów

Nastąpiła zmiana w zakresie spełnienia przez przedsiębiorcę wymagań dotyczących wydania zezwolenia? Należy poinformować o tym GUM w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Czy ta strona była przydatna?