Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis grupowej praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jeśli jesteś lekarzem i chcesz otworzyć działalność w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska to musisz uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest lekarz/ lekarz dentysta.

W celu wykonywania działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki lekarskiej konieczne jest założenie spółki. Może być to spółka cywilna, spółka jawna (która jest nową formą prowadzenia grupowej praktyki lekarskiej, wprowadzoną przez ustawę o działalności leczniczej) albo spółka partnerska (art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o działalności leczniczej). Podejmując decyzję o tym, jaką spółkę założyć w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej, zwróć uwagę na cechy charakterystyczne danej spółki:

 • Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie występuje w obrocie gospodarczym (nie może działać we własnym imieniu). Wspólnicy są podmiotem praw i obowiązków (np. wszyscy lekarze-wspólnicy muszą zawierać umowy cywilnoprawne z innymi podmiotami, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników upoważnia jednego albo kilku z nich do działania w sprawie), i to wspólnicy (a nie spółka) podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej jako przedsiębiorcy. Za zobowiązania związane z prowadzeniem przez wspólników działalności w ramach spółki odpowiadają solidarnie wszyscy wspólnicy, i to całym swoim majątkiem. Nie mogą oni ze skutkiem wobec osób trzecich wyłączyć lub ograniczyć swojej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Umowa spółki powinna być stwierdzona na piśmie (ma to charakter jedynie dowodowy).
 • Spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego. Spółka jawna również nie posiada osobowości prawnej, ale może nabywać prawa i zaciągać obowiązki. Dlatego też to spółka jawna występuje w obrocie pod własną firmą, a prawa wniesione do spółki uznaje się za przeniesione na spółkę. Każdy ze wspólników odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki (solidarnie z innymi wspólnikami), jednakże następuje to dopiero wówczas, gdy majątek spółki jest niewystarczający dla zaspokojenia roszczeń wierzycieli spółki. Wspólnicy mogą również postanowić o ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności określonych wspólników za zobowiązania spółki. Umowa spółki musi być zawarta na piśmie, w przeciwnym razie jest nieważna. Dla podjęcia działalności przez spółkę jawną konieczne jest jej wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 • Spółka partnerska jest spółką osobową prawa handlowego, utworzoną w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu. Pomimo że nie ma ona osobowości prawnej, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, tak jak spółka jawna. Każdy z partnerów spółki odpowiada za zobowiązania spółki niezwiązane z wykonywaniem zawodu oraz jedynie za te zobowiązania związane z wykonywaniem wolnego zawodu, które wynikają z czynności podjętych przez niego osobiście lub przez osoby, które podlegają jego kierownictwu albo nie podlegają żadnemu z partnerów. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w wyniku wykonywania wolnego zawodu w spółce przez pozostałych partnerów lub przez osoby zatrudnione przez spółkę, które podlegają kierownictwu innych partnerów. Umowa spółki partnerskiej musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, dla powstania spółki konieczny jest jej wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów, świadczenia zdrowotne ogólnolekarskie, ogólnodentystyczne lub specjalistyczne. Praktyka może być prowadzona wspólnie przez lekarzy i lekarzy dentystów. Wykonywanie zawodu w ramach grupowej praktyki zawodowej nie jest uznawane za prowadzenie podmiotu leczniczego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
 • Wojskowa Izba Lekarska

Wniosek o wpis do rejestru złóż do:

 • okręgowej rady lekarskiej, właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza 

lub

 • Wojskowej Rady Lekarskiej – w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej. 
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lekarzy/ lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska

Lekarze zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupowa praktyka lekarska, w celu uzyskania wpisu do rejestru składają do właściwej okręgowej rady lekarskiej/ Wojskowej Rady Lekarskiej wniosek wraz z oświadczeniem.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

Lekarze zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupowa praktyka lekarska (w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej) w celu uzyskania wpisu do rejestru, składają wniosek zawierający dodatkowo umowę spółki i listę wszystkich lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki. 

2. Formalna weryfikacja wniosku

Organ właściwy – okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska weryfikuje poprawność oraz kompletność przedłożonych dokumentów. W przypadku, gdy przedłożone dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, organ wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia (termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników). Wymienione wezwanie zawiera pouczenie, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska ocenia, czy zostały spełnione wymagania do uzyskania wpisu grupowej praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

3. Uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lekarzy/ lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska

Okręgowa rada lekarska/Wojskowa Rada Lekarska po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wydaje zaświadczenie o wpisie. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci. Organ prowadzący rejestr przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, rada odmawia dokonania wpisu do rejestru. Odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze uchwały okręgowej rady lekarskiej/ Wojskowej Rady Lekarskiej.

Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej (w systemie teleinformatycznym, na platformie „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą”).

Jeżeli okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska, nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność, po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie tego organu. Nie dotyczy to przypadku, w którym wymieniony organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku ww. termin, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o wpisie zawiera:

1)            numer zaświadczenia;

2)            oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

3)            numer księgi rejestrowej;

4)            firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

5)            oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;

6)            adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;

7)            datę wystawienia.

4. Przekazanie zawiadomienia do CEIDG o dokonaniu wpisu

Organ rejestrowy przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy której dotyczy, informację o wpisie do rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

98 zł

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru - zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.

Ile będziesz czekać

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem. Jeżeli okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska, nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność, po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie tego organu. Nie dotyczy to przypadku, w którym wymieniony organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku ww. termin, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Jak możesz się odwołać

Do uchwały w sprawie odmowy wpisu do rejestru mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące decyzji administracyjnych (zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia wymienionej uchwały, zażądać jej uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia, bądź, co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do niej powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w uchwale pouczenia. Organem wyższego stopnia w sprawach odmowy wpisu do rejestru jest Minister Zdrowia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał wymienioną uchwałę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wymienionej uchwały stronie.

Czy ta strona była przydatna?