Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jesteś pielęgniarką lub położną i chcesz działać w ramach spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej? Musisz uzyskać wpis grupowej praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. O tym jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pielęgniarka/-arz/Położna/-y ubiegająca się o wpis grupowej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, składa w tym celu wniosek do okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarki/położnej. Ponadto przedkłada odpowiednie dokumenty (załączniki), stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Pielęgniarka/-arz/Położna/-y wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej, jako grupową praktykę jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) musi posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgniarek i położnych,

b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;

4) musi dysponować pomieszczeniem spełniającym wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny;

5) musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt. 1.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wpis grupowej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Pielęgniarka/-arz/Położna/-y ubiegająca się o wpis grupowej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, składa odpowiadający wymogom ustawowym wniosek, wraz z wymaganym oświadczeniem i załącznikami do okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki zawodowej pielęgniarki/położnej.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis grupowej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą powinien mieć następującą treść:

1) imię i nazwisko pielęgniarki;

2) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki;

3) formę działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej (w przypadku wykonywania praktyki wyłącznie w miejscu wezwania);

5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

6) adres do korespondencji;

7) posiadane specjalizacje.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

  • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
  • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
  • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

  1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
  2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
  3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

2. Weryfikacja formalna i merytoryczna

1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych (ORPiP) weryfikuje poprawność oraz kompletność przedłożonych dokumentów.

2. W przypadku, gdy przedłożone dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, okręgowa rada pielęgniarek i położnych wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia (termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników). Wymienione wezwanie zawiera pouczenie, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której okręgowa rada pielęgniarek i położnych ocenia, czy zostały spełnione wymagania do uzyskania wpisu grupowej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

3. Wpis grupowej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje wpisu grupowej praktyki pielęgniarek/położnych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wydaje zaświadczenie o wpisie. W przypadku, gdy wnioskodawca nie spełnia wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, okręgowa rada odmawia dokonania wpisu do rejestru. Odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej (w systemie teleinformatycznym, na platformie „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą”).

Jeżeli okręgowa rada pielęgniarek i położnych, nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie tego organu. Nie dotyczy to przypadku, w którym wymieniony organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem co najmniej 7 dni od dnia jego otrzymania. W takim przypadku termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Dokumenty

Ile zapłacisz

98 zł

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej.

Opłata za wpis w 2019 roku wynosi 98 zł.

Ile będziesz czekać

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych prowadząca rejestr jest obowiązana dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Jeżeli okręgowa rada pielęgniarek i położnych, nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie tego organu. Nie dotyczy to przypadku, gdy wymieniony organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem co najmniej 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis (art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Jak możesz się odwołać

1. Do uchwały w sprawie odmowy wpisu do rejestru mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) dotyczące decyzji administracyjnych (art. 110 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

2. Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia wymienionej uchwały zażądać jej uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia, bądź, co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do niej powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w uchwale pouczenia w takich kwestiach (art. 111 § 1 KPA).

3. Organem wyższego stopnia w sprawach odmowy wpisu do rejestru jest minister właściwy do spraw zdrowia.

4. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał wymienioną uchwałę (art. 129 § 1 KPA).

5. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wymienionej uchwały stronie (art. 129 § 2 KPA).

6. Strona może również zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu, to decyzja szybciej się uprawomocni (art. 127a  § 1 i 2 KPA).

Warto wiedzieć

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzi się w systemie teleinformatycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego rejestru jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - CSIOZ). Sposób prowadzenia rejestru i funkcjonowania systemu teleinformatycznego określają przepisy o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 106 ust. 1. pkt. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w związku z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej (w systemie teleinformatycznym, na platformie „Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą”).

Czy ta strona była przydatna?