Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie z przeprowadzonej inspekcji technicznej statku

Masz statek przeznaczony do żeglugi śródlądowej. Bezpieczne jego użytkowanie na wodach polskich lub Unii Europejskiej wymaga, aby statek posiadał świadectwo zdolności żeglugowej. Aby je uzyskać musisz poddać swój statek inspekcji technicznej. Poniżej dowiesz się jak zgłosić statek do inspekcji i uzyskać odpowiednie zaświadczenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Po co przeprowadza się inspekcję techniczną statku

Inspekcję techniczną przeprowadza się w celu ustalenia, czy statek spełnia wymagania techniczne w zakresie budowy statków, ich stałych urządzeń, wyposażenia, właściwości manewrowych, ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem.

W jakim zakresie statek może podlegać inspekcji technicznej

Komisja inspekcyjna przeprowadza inspekcję techniczną statku w zakresie:

1) budowy:

a) statku i jego kadłuba, w szczególności ich wytrzymałości i stateczności,

b) maszynowni, kotłowni i zasobników paliwa;

2) prześwitu bezpiecznego, wolnej burty, w tym minimalnej wolnej burty, oraz znaków i podziałek zanurzenia;

3) właściwości manewrowych;

4) urządzeń sterowych;

5) sterówki;

6) budowy maszyn;

7) spełniania wymagań bezpieczeństwa dotyczących ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem;

8) urządzeń elektrycznych;

9) wyposażenia;

10) spełniania wymagań technicznych w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy;

11) pomieszczeń dla załogi;

12) urządzeń grzewczych, do gotowania i chłodzenia zasilanych paliwem;

13) instalacji gazu płynnego dla celów gospodarczych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Armator składa wniosek do wybranego przez siebie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Szczecinie albo we Wrocławiu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o przeprowadzenie inspekcji technicznej statku

Organ inspekcyjny na wniosku określa zakres przeprowadzanej inspekcji technicznej statku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznej, dokumentów stosowanych w tych sprawach a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania.

Zakres wniosku:

1. Nazwa statku,

2. Rodzaj statku,

3. Nazwa i adres armatora,

4. Miejsce rejestracji i numer rejestracyjny,

5. Port macierzysty statku,

6. Rok budowy statku,

7. Nazwa i adres stoczni,

8. Numer, data wydania i organ wydający dotychczasowy dokument bezpieczeństwa statku,

9. Numer, data wydania i organ wydający świadectwo pomiarowe statku,

10. Statek posiada instalację gazu płynnego: TAK/NIE*),

11. Jednolity europejski numer identyfikacyjny statku**),

12. Rejon pływania, którym statek będzie uprawiał żeglugę. ***)

  *)  Niepotrzebne skreślić.

 **)  Jeżeli został nadany.

***)  Określony w załączniku I do dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG  (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12. 2006 r, str 1, z późn. zm.)

 

Cel inspekcji

1             Wydanie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

2             Przedłużenie wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej

3             Inne…………………………………….

 

Wykaz dokumentów/kopii dokumentów dołączonych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Megaatest - protokół pomiaru skuteczności uziemienia -zerowana i oporności izolacji całej instalacji elektrycznej i urządzeń jednostki.

 

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia

Które z załączników są wymagane zależy od rodzaju i przeznaczenia statku. Komisja inspekcyjna może wymagać innych dokumentów. Sprawdź w urzędzie, w którym składasz wniosek jakie załączniki dotyczą inspekcji twojego statku.

  1. Przeprowadzenie inspekcji technicznej statku

Dyrektor urzędu wyznaczy miejsce i czas przeprowadzenia inspekcji oraz zleci jej wykonanie. Armator przedstawia do inspekcji technicznej statek w stanie niezaładowanym, czystym i wyposażonym. Podczas inspekcji armator udziela koniecznej pomocy członkom komisji inspekcyjnej, w szczególności zobowiązując do tego załogę statku, a także umożliwia wgląd w te części kadłuba statku oraz urządzenia, które nie są bezpośrednio dostępne i widoczne.

W trakcie inspekcji tworzone jest sprawozdanie z wynikami z czynności inspekcyjnych, listy kontrolne.

  1. Wydanie zaświadczenia z przeprowadzenia inspekcji technicznej

Po dokonaniu czynności inspekcyjnych przez komisję inspekcyjną lub upoważniony podmiot do wykonywania czynności z zakresu inspekcji technicznej statku, na podstawie wyników z przeprowadzonych czynności organ inspekcyjny wydaje zaświadczenie z przeprowadzenia inspekcji technicznej statku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zaświadczenia określony jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznej, dokumentów stosowanych w tych sprawach a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania.

Ile zapłacisz

Wnioskodawca wnosi opłaty zgodnie z Załącznikiem 3 Tabela 1 i 2 z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania. Należna opłata jest sumą opłat za poszczególne czynności inspekcyjne, którą należy pomnożyć przez odpowiedni wskaźnik korygujący, ustalony dla rodzaju statku oraz rejonu pływania.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?