Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Chcesz zajmować się doradztwem podatkowym? Zamierzasz przygotowywać sprawozdania finansowe dla rozmaitych firm? Musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. O tym jak to zrobić i jakie warunki musisz spełnić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności takich jak:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1,

oprócz osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych oraz biegłych rewidentów (uprawnionych do wykonywania czynności wymienionych w pkt 1), są również:

 • organizacje zawodowe posiadające osobowość prawną, spółdzielnie, stowarzyszenia lub izby gospodarcze, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków;
 • firmy audytorskie uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym,

b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym,

c) w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,

d) zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki.

Podmioty te wykonują czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, wyłącznie przez doradców podatkowych, radców prawnych lub biegłych rewidentów zatrudnionych w tych podmiotach.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Bitwy Warszawskiej 1920 R. 3/310, 02-362 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Wniosek o wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Wpis do rejestru jest dokonywany na wniosek osoby prawnej spełniającej warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 albo 3 ustawy o doradztwie podatkowym. Do złożenia wniosku jest obowiązany organ zarządzający osoby prawnej. Wnioskodawca, aby udokumentować spełnienie warunku wykonywania doradztwa podatkowego przez uprawnione osoby, załącza do wniosku dane osobowe wspólników lub zatrudnionych osób, wraz z numerami wpisów na listę doradców podatkowych.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) pełną i skróconą firmę (nazwę) osoby prawnej, adres jej siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) formę organizacyjno-prawną;

3) nazwiska, imiona i adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP) albo inne numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadane w państwie pochodzenia wspólników (akcjonariuszy), członków zarządów oraz organów nadzoru spółek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym;

4) nazwiska, imiona i adresy oraz numery identyfikacji podatkowej (NIP) albo inne numery służące identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadane w państwie pochodzenia członków organów zarządzających osób prawnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Wnioskodawca załącza aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Członkowie Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP podczas posiedzenia Komisji dokonują weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonego wniosku. Komisja sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia usługi. Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej zostaje sporządzony kompletny protokół, który jest podstawą wydania następujących dokumentów:

1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Krajowa Rada Doradców Podatkowych wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji wniosek pozostaje bez rozpoznania.

2. W przypadku gdy wniosek jest kompletny, Komisja wydaje opinię o rekomendacji wnioskodawcy do wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Opinia przedstawiana jest na najbliższym posiedzeniu Rady.

Dokumenty

Termin

Podczas posiedzenia Komisji.

 1. Wydanie decyzji o wpisie do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wydaje decyzję administracyjną w sprawie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Decyzję podpisuje przewodniczący posiedzenia, na którym decyzja została podjęta. Decyzje o wpisie do rejestru są przekazywane, w ciągu 14 dni, do wiadomości Ministrowi Finansów.

Dokumenty

Termin

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

 1. Wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego następuje po wydaniu decyzji o wpisie do rejestru.

Wpis do rejestru zawiera następujące dane:

1) numer i datę wpisu do rejestru;

2) pełną i skróconą firmę (nazwę) osoby prawnej oraz adres jej siedziby.

Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o doradztwie podatkowym, nabywa prawo do wykonywania doradztwa podatkowego oraz do posługiwania się oznaczeniem „spółka doradztwa podatkowego”.

Termin

Po wydaniu decyzji o wpisie do rejestru.

Ile zapłacisz

8000 zł

Opłata za dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego wynika z uchwały nr 267/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości i terminu uiszczenia opłaty za wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Kwotę należną za dokonanie wpisu należy uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisie do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Ile będziesz czekać

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 § 3 KPA, wnioskodawcy, któremu odmówiono wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, przysługuje złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lub złożenie skargi na decyzję bezpośrednio do sądu.

Ponadto wnioskodawca może zrezygnować ze składania odwołania. W tym celu składa w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Można to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Wtedy decyzja pozytywna szybciej się uprawomocni, a wnioskodawca może rozpocząć działalność.

Warto wiedzieć

 • Osoba prawna wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego ma obowiązek zgłaszania zmian danych ujętych we wniosku o wpis do rejestru oraz o zmian umowy spółki albo statutu, jeżeli te zmiany dotyczą warunków wykonywania doradztwa podatkowego. Zawiadomienie o zmianach składa się Krajowej Radzie Doradców Podatkowych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
 • Doradca podatkowy może wykonywać ten zawód jako:
  • osoba fizyczna, prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek,
  • uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, pod warunkiem że komplementariuszami w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi lub prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że większość komplementariuszy oraz wspólników w wymienionych spółkach stanowią podmioty wskazane w art. 3 ustawy o doradztwie podatkowym.
  • osoba pozostająca w stosunku pracy z podmiotami, o których mowa w pkt 1a oraz z podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego, zatrudniona u adwokata, radcy prawnego, biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w organizacjach zawodowych, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, spółkach z o.o. i akcyjnych, a także osoba pozostająca w stosunku pracy z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 lit.b z tym, że ta osoba wykonuje czynności doradztwa jedynie na rzecz podmiotu.

Czy ta strona była przydatna?