Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na czasowe używanie urządzenia radiowego

Masz urządzenie radiowe i chcesz okazjonalnie przekazywać informacje przez maksymalnie 30 dni? Musisz uzyskać na to pozwolenie. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są urządzenia radiowe

Urządzenia radiowe to urządzenia telekomunikacyjne (samodzielne lub uzupełnione o dodatkowe elementy), które celowo emitują lub odbierają fale radiowe na potrzeby radiokomunikacji lub radiolokacji.

Częstotliwości wykorzystywane przez urządzenia radiowe są nadzorowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Kiedy można wystąpić o pozwolenie czasowe

Pozwolenie czasowe dotyczy używania urządzenia radiowego:

 • w celu zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji
 • przez okres nieprzekraczający 30 dni

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek możesz także złożyć do właściwych miejscowo Delegatur UKE.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na czasowe używanie urządzenia radiowego

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dotyczy potwierdzenia spełnienia przez urządzenie wymagań, o których mowa w art. 153 ust. 1–1b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Dokumenty składane do UKE mogą być w języku angielskim.
 • Dokument "dowód zapłacenia opłaty" dotyczy prawa do wykorzystywania częstotliwości. Sprawdź jak dokonać rezerwacji częstotliwości.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

2. Urząd zweryfikuje dokumenty

UKE sprawdzi czy dostarczono wszystkie dokumenty i podano niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli do wniosku nie załączyłeś dowodu zapłaty opłaty skarbowej, urząd wezwie cię do jego dostarczenia w terminie od 7 do 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podane terminy lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy i odeśle twój wniosek.

3. Analiza merytoryczna wniosku

UKE analizuje dokumenty pod kątem wykorzystywanych przez urządzenie radiowe częstotliwości.

Jeżeli częstotliwości są przeznaczone do użytkowania jako rządowe, Prezes UKE prosi o zgodę Ministra Obrony Narodowej. MON w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku, wyraża zgodę w formie postanowienia, na które wnioskującemu nie przysługuje zażalenie. Jeśli MON nie wyda postanowienia w terminie, jest to traktowane jako brak zastrzeżeń do wydania decyzji.

4. Wydanie decyzji w sprawie wydania pozwolenia na czasowe używanie urządzenia radiowego

Prezes UKE wydaje postanowienie w formie decyzji o wydaniu pozwolenia na czasowe używanie urządzenia radiowego.

Prezes UKE może odmówić wydania decyzji jeżeli wystąpi jedna z okoliczności:

 • zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • naruszenie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną
 • zakłócenie pracy urządzeń i sieci telekomunikacyjnych

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Decyzja o wydaniu pozwolenia zawiera:

 • rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzenia radiowego, którego dotyczy decyzja;
 • uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres;
 • warunki wykorzystania częstotliwości;
 • warunki używania urządzenia radiowego, w szczególności rodzaj służby, w której jest wykorzystywane urządzenie;
 • okres obowiązywania decyzji;
 •  termin rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości.

Ile zapłacisz

82 zł

Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia zapłać z chwilą złożenia wniosku na wskazane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej konto, z dopiskiem: "Opłata skarbowa za pozwolenie czasowe".

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Prezesa UKE, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Na stronie internetowej UKE znajdziesz dodatkowe informacje m.in. o:

 • planach zagospodarowania częstotliwości
 • zajętości widma
 • ogłoszeniach o dostępności częstotliwości
 • przetargach, aukcjach i konkursach na częstotliwości

Czy ta strona była przydatna?