Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Jeśli zajmujesz się produkcją lub handlem paliwami to musisz tworzyć i utrzymywać zapasy ropy naftowej lub paliw. Zanim zaczniesz je gromadzić, uzyskaj wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorcy (producenci i handlowcy) prowadzący w Polsce działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu paliwami, zobowiązani są do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Przez producenta należy rozumieć przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie produkcji paliw, w tym także zlecającego taką produkcję innym podmiotom, z wyłączeniem usługowej produkcji paliw na rzecz innych podmiotów. Natomiast handlowcem jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw. Handlowcem jest również osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie przywozu ropy naftowej lub paliw, ale, samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu wykonuje działalność polegającą na przywozie ropy naftowej lub paliw w celu zużycia ich na potrzeby własne lub rozporządzania nimi.

Należy pamiętać, iż warunkiem rozpoczęcia w Polsce działalności gospodarczej w zakresie produkcji i handlu paliwami jest uzyskanie odpowiedniej koncesji przyznawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Podmioty, które mają obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej powinny zostać wpisane do rejestru systemu zapasów interwencyjnych. Rejestr systemu zapasów interwencyjnych prowadzony jest w systemie elektronicznym przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.

Dokumentem będącym podstawą do dokonania wpisu do rejestru jest wniosek producenta lub handlowca o wpis do rejestru. Złożenie wniosku o wpis do rejestru powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed planowanym podjęciem wykonywania tej działalności.

Zgodnie z art. 5 ustawy o zapasach, w przypadku braku odpowiednich instalacji magazynowych, producenci i handlowcy zobowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów ropy naftowej mogą zlecić usługę magazynowania na zewnątrz, zawierając odpowiednią umowę magazynową. Możliwe są dwie sytuacje:

 • zgodnie z art. 10 ustawy, producenci i handlowcy utrzymują zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw u przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania ropy naftowej lub paliw;
 • zgodnie z art. 11 ustawy, producenci i handlowcy zlecają wykonanie zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu ropą naftową lub paliwami, wytwarzania paliw lub magazynowania ropy naftowej lub paliw.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż nie później niż 14 dni przed planowanym podjęciem wykonywania tej działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Agencja Rezerw Materiałowych
Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 1. firmę producenta lub handlowca;
 2. oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP)i;
 3. numer koncesji producenta lub handlowca udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile jest wymagana);
 4. numer producenta lub handlowca w rejestrze podmiotów przywożących;
 5. numer PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca lub numer dokumentu tożsamości (w przypadku gdy nie posiada numeru PESEL);
 6. numer akcyzowy producenta lub handlowca oraz jego siedzibę i adres;
 7. adres zakładu głównego producenta lub handlowca;
 8. przedmiot wykonywanej działalności producenta lub handlowca;
 9. datę rozpoczęcia działalności przez producenta lub handlowca;
 10. dane o wielkości produkcji, przywozu ropy naftowej lub paliw, z uwzględnieniem rodzaju tych paliw, planowanych w danym roku prowadzenia działalności przez producenta lub handlowca;
 11. dane o ilości, rodzaju i gatunku paliw oraz ilości ropy naftowej przewidywanych do utworzenia przez producenta lub handlowca w danym roku kalendarzowym w ramach zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw;
 12. miejsce magazynowania przez producenta lub handlowca zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw lub planowane miejsce magazynowania tych zapasów.

Termin

Wniosek złóż nie później niż 14 dni przed planowanym podjęciem wykonywania tej działalności.

 1. Formalne sprawdzenie wniosku

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych sprawdza, czy wnioskodawca złożył kompletny wniosek oraz czy wniosek jest poprawnie wypełniony i zawiera wymagane informacje.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie wniosku, licząc od dnia doręczenia wezwania. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku w ciągu 7 dni oznacza to nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie i stanowi niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru.

 1. Wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Prezes Agencji wydaje decyzję o wpisie do rejestru systemu zapasów interwencyjnych. Wpisu dokonuje się pod kolejnym numerem rejestrowym z dniem wydania decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru. Dokumenty stanowiące podstawę wpisów w rejestrach przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat od dnia dokonania wpisu. Prezes Agencji przekazuje Prezesowi URE wykaz producentów lub handlowców wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu.

Prezes Agencji wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru, w przypadku, gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania przez producenta lub handlowca określonej we wniosku działalności gospodarczej. O odmowie wpisu do rejestru oraz wykreśleniu z rejestru Prezes Agencji informuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla producenta albo handlowca oraz Prezesa URE w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Decyzja o wpisie zawiera:

 • firmę producenta lub handlowca;
 • oznaczenie formy prawnej, a także numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer akcyzowy wydany przez właściwego naczelnika urzędu celnego, jeżeli producent lub handlowiec taki posiada, i numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) producenta lub handlowca oraz numer PESEL osoby kierującej działalnością producenta lub handlowca lub, dla osób nieposiadających numeru PESEL, numer innego dokumentu tożsamości;
 • oznaczenie siedziby i adresu producenta lub handlowca;
 • datę wpisu do rejestru;
 • numer w rejestrze.

 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

14 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanych przez Prezesa Agencji służy odwołanie do Ministra Energii. Wnioskodawca ma na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Można zrezygnować ze składania odwołania. W tym celu należy złożyć w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania - wtedy decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu.

Warto wiedzieć

Wezwanie do złożenia wpisu

W przypadku pozyskania przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych informacji o podjęciu przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie produkcji paliw lub przywozu ropy naftowej lub paliw, pomimo niedopełnienia obowiązku wystąpienia z wnioskiem o wpis do rejestru, Prezes Agencji wzywa tego przedsiębiorcę do złożenia wniosku o wpis do rejestru w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że niezłożenie wniosku w wyznaczonym terminie stanowi niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku o wpis do rejestru.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie złoży wniosku o wpis, mimo wezwania, to Prezes Agencji dokonuje wpisu do rejestru z urzędu. Dokumentami będącymi podstawą do dokonania wpisu z urzędu są odpowiednie dokumenty potwierdzające rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub przywozu ropy naftowej lub paliw, w szczególności dokumenty otrzymane od organów celnych.

Wykreślenie wpisu z rejestru

Prezes Agencji może wykreślić z urzędu dane wpisane do rejestru niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu przez Prezesa Agencji w przypadku:

 • prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie, wytwarzania lub przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw;
 • stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie, wytwarzania lub przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw, co najmniej przez okres 24 miesięcy, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami;
 • cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami lub jej wygaśnięcia.

Wykreślenie wpisu z rejestru następuje w drodze decyzji.

Czy ta strona była przydatna?