Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Chcesz produkować wyroby tytoniowe? Pamiętaj, że wcześniej musisz wpisać się do rejestru takich producentów. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.
Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1) wdrożyć system wewnętrznej kontroli, obejmujący w szczególności określenie:
a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych,
b) metody badań,
c) sposobu postępowania z produktami nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym,
2) dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:
a) linii technologicznych,
b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,
c) stanowisk pracy,
3) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości;
4) posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza.

Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych powinny spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska. Działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych może wykonywać przedsiębiorca, który nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.

Organem, który prowadzi rejestr producentów wyrobów tytoniowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym samym, do tego organu należy wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie pisemnego wniosku o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, po uprzednim spełnieniu przesłanek materialnych, składa pisemny wniosek wraz z załącznikami do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych zawiera następujące dane:
1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2)   numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;
3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4)   określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
5)   wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
6)   oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:
    a)  nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
    b)  nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
  c)  posiada zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:
"Oświadczam, że:
1)   dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych są kompletne i zgodne z prawdą;
2)   znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych, określone w ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.".
Dodatkowo oświadczenie zawiera:
1)   firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;
2)   oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 1. Weryfikacja materialno-prawna i formalna wniosku o wpis

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi bada, czy nie zachodzą przypadki, w których odmawia się wpisu przedsiębiorcy do rejestru. Tak będzie jeśli:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku
 • w przypadkach określonych w odrębnych przepisach

W przypadku, gdy nie zaistnieją wyżej wskazane przesłanki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przechodzi do weryfikacji formalnej wniosku. Gdy wniosek o wpis do rejestru oraz jego załączniki nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, wówczas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzywa do usunięcia braków formalnych. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie wówczas biegł od dnia uzupełnienia wniosku lub jego załączników. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzupełnił braków formalnych wniosek pozostawia się bez rozpoznania.  Jeżeli wniosek wraz załącznikami spełnia wymogi ustawowe lub braki formalne zostały uzupełnione to nie ma przeszkód do dokonania wpisu do rejestru.

 1. Dokonanie wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru albo w terminie 7 dni od dnia uzupełnienia braków formalnych wniosku.  

Wpisowi do rejestru producentów wyrobów tytoniowych podlegają następujące dane:

 • firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem
 • określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej
 • data dokonania wpisu

Rejestr jest jawny i może być prowadzony w systemie informatycznym.

Termin

7 dni

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.  

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obowiązany do przekazania informacji o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, informacje przekazuje się niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane: firma i siedziba przedsiębiorcy, jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem, określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, data dokonania wpisu.

Termin

7 dni od dnia dokonania wpisu.

Ile zapłacisz

Wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych podlega opłacie skarbowej. Opłata skarbowa wynosi od dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych 11 610 zł. Opłatę skarbową za dokonanie wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych dokonuje się na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestru podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli czyn ten dotyczy wyrobów tytoniowych znacznej wartości podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli z popełniania przestępstw określonych powyżej sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
Informacje dotyczące wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy ta strona była przydatna?