Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Status (pozwolenie) AEO

Chcesz korzystać z ułatwień w zakresie odpraw celnych lub uproszczeń dotyczących przywozu lub wywozu towarów? Jesteś w łańcuchu bezpiecznych dostaw? A może chcesz być zwolniony z niektórych zasad kontroli celnej? Wystąp o przyznanie statusu AEO. O tym, jak to zrobić, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pozwolenia AEO (ang. Authorised Economic Operator) pozwala przedsiębiorcom korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej i procedury uproszczonej.

Uzyskując pozwolenie AEO możesz otrzymać status:

 • upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych (AEOC)
 • upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (AEOS)
 • upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń oraz bezpieczeństwa i ochrony (AEOF)

Jak uzyskać status AEO

Podmiot, który ubiega się o status AEOC:

 • nie może mieć na koncie przestępstw karnoskarbowych lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych
 • musi wykazać, że posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach – transportową
 • musi udowodnić swoją wypłacalność
 • musi spełniać praktyczne standardy w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością (tego kryterium nie musi spełniać podmiot ubiegający się o status AEOS)

Dodatkowo, podmiot, który ubiega się o status AEOS:

 • musi wykazać, że spełnia odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony w obszarze odnoszącym się głównie do:
  • kontroli dostępu
  • procesów logistycznych
  • procesów związanych z postępowaniem z określonymi rodzajami towarów, w obszarze odnoszącym się do personelu oraz w obszarze identyfikacji partnerów handlowych

Podmiot ubiegający się o status AEOF musi spełniać wszystkie powyższe kryteria


Więcej na temat kryteriów przeczytasz w art. 24-28 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • izby administracji skarbowej
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia AEO

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera m.in.:

- określenie wnioskodawcy, jego adresu i numerów rejestrowych (KRS, NIP),

- dane osoby do kontaktu,

- wskazanie sektora działalności,

- adres miejsca przechowywania dokumentacji celnej i prowadzenia księgowości,

- rodzaj świadectwa, o które występuje wnioskodawca.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli dyrektor izby administracji skarbowej uzna, że twój wniosek nie zawiera potrzebnych danych, zwróci się do ciebie o ich dostarczenie. Pismo takie będzie miało uzasadnienie.

Termin

Dostarcz wymagane przez urząd informacje w rozsądnym terminie – nie później niż w ciągu 30 dni.

3. Przygotuj się do audytu

Dyrektor izby administracji skarbowej przeprowadzi audyt aby ustalić czy spełniasz warunki do wydania pozwolenia AEO. Audyt, w tym przebieg badania kryteriów podlega dokumentowaniu. 

Gdy urząd stwierdzi, że nie spełniasz warunku do wydania pozwolenia dostaniesz zalecenia. W zaleceniach będziesz miał określone działania naprawcze oraz termin na ich realizację.

4. Dostaniesz raport z czynności audytowych

Niezależnie od tego czy spełniasz, czy nie spełniasz warunków do wydania pozwolenia AEO (art. 39 unijnego kodeksu celnego) dostaniesz raport z audytu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Raport zawiera informację o spełnieniu lub niespełnieniu przez wnioskodawcę danego kryterium lub warunku opisanego w art. 39 UKC.

5. Dostaniesz pozwolenie AEO

Dyrektor izby administracji skarbowej wyda ci pozwolenie AEO, gdy spełniasz wszystkie warunki. Pozwolenie AEO wydawane jest na czas nieokreślony. Pozwolenie staje się ważne 5 dni po wydaniu decyzji (art. 29 Rozporządzenia Delegowanego) i jest uznawane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Gdy nie spełniasz warunków do wydania pozwolenia AEO, dyrektor izby administracji skarbowej wyda ci decyzję o odrzuceniu wniosku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie zawiera dane beneficjenta oraz rodzaj przyznanego uprawnienia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

120 dni kalendarzowych od daty przyjęcia wniosku.

Okres ten może być przedłużony o 60 dni kalendarzowych. Przedłużenie terminu może nastąpić też na wniosek ubiegającego się o pozwolenie AEO – z uwagi na konieczność dostosowania się do kryteriów wymaganych dla otrzymania statusu AEO. Inne przypadki przedłużenia terminu na wydanie decyzji określa art. 13 i art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez dyrektora izby administracji skarbowej możesz się odwołać. W odwołaniu opisz z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody. Odwołanie złóż do tego samego dyrektora, który wydał ci decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Z pozwoleniem AEO otrzymasz szybciej:

AEO to także znak jakości, który potwierdza twoją wiarygodność, rzetelność i wypłacalność. AEO podnosi prestiż firmy oraz jej walory marketingowe.

Czy ta strona była przydatna?