Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie typu A lub typu B na wykonywanie przez cudzoziemca pracy na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie typu A na wykonywanie przez niego pracy w Polsce. Jeśli cudzoziemiec jest członkiem zarządu w twojej spółce – musisz uzyskać pozwolenie typu B. Poniżej przeczytasz czym różnią się te zezwolenia oraz jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez portal praca.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego:

 • siedziba
 • miejsce zamieszkania
 • oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności

znajduje się na terytorium Polski.

Zezwolenie typu B dotyczy natomiast cudzoziemca, który:

 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców
 • pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji
 • prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę funkcję przez ponad 6 miesięcy

Poza zezwoleniami typu A i B, możesz ubiegać się jeszcze o:

Zezwolenie typu C – dotyczy cudzoziemca pracującego w zagranicznej firmie i delegowanego do pracy w Polsce na dłużej niż 30 dni w roku.

Zezwolenie typu D – dotyczy cudzoziemca, oddelegowanego tymczasowo do pracy w Polsce i zatrudnionego w zagranicznej firmie, która nie ma w Polsce oddziału lub filii.

Zezwolenie typu E – dotyczy cudzoziemca, oddelegowanego do pracy w Polsce na dłużej niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy.

Zezwolenie typu S (praca sezonowa) – jeśli chcesz zatrudnić pracowników na kilka miesięcy np. do prac w rolnictwie lub ogrodnictwie.

Szczegóły na temat dokumentów jakie musisz przygotować do wniosków o zezwolenia C, D i E oraz same formularze wniosków znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Wniosek złóż do:

 • wojewody właściwego dla twojej siedziby lub miejsca zamieszkania
 • wojewody mazowieckiego – gdy specyfika pracy cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu A lub typu B

O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca występuje pracodawca. 

Dokumenty załączane do wniosku powinny być w zasadzie złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałami (z wyjątkiem dowodu osobistego i paszportu).

W toku postępowania urząd może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji.

Niezależnie od typu zezwolenia pracodawca musi złożyć:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca
 • kopię dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek
 • kopie dokumentów potwierdzających okoliczności, od których zależy wydanie zezwolenia
 • w wypadku, gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście – oryginał pełnomocnictwa lub upoważnienia dla składającego wniosek
 • kopię dowodu wniesienia wpłaty za wydanie zezwolenia
 • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej dotyczące karalności
 • dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy, gdy pracodawca jest:
  • osobą prawną – należy przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku
  • osobą fizyczną – należy przedstawić kopię jego dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z jego dokumentu podróży
  • spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w organizacji, należy przedstawić kopię umowy spółki
  • spółką akcyjną (SA) w organizacji, należy przedstawić kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki

Pozostałe dokumenty, które muszą być złożone w celu uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca, zależą od typu zezwolenia, którego dotyczy procedura.

W przypadku wniosku o zezwolenie na pracę typu A, należy wcześniej uzyskać informację starosty, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku (jeżeli jest ona wymagana). Wymóg ten nie obowiązuje w przypadkach określonych w przepisach szczególnych (zobacz krok 3). Jeżeli informacja starosty jest wymagana, należy dołączyć również dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy, określonych w tej informacji. Jeśli natomiast pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, przedłożyć należy także dokument sporządzony przez pracodawcę, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca do pracy przez agencję pracy tymczasowej.

Ubiegając się o zezwolenie na pracę typu B należy przedłożyć:

 • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku
 • dokumenty potwierdzające, że w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku podmiot osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków lub prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy
 • informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy, jeżeli pracodawca wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera m.in.:

 • typ zezwolenia;
 • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • informacje dotyczące cudzoziemca;
 • informacje dotyczące pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeżeli podmiot prowadzi całość kształcenia nieodpłatnie – zamiast dowodu wniesienia opłaty, oświadczenie o prowadzeniu całości kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych nieodpłatnie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera m.in.:

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • ocenę adekwatności wysokości wynagrodzenia do stanowiska/rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy;
 • ocenę adekwatności wymagań w stosunku do stanowiska/rodzaju pracy;
 • ocenę możliwości pozyskania pracowników na dane stanowisko/do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego.
Jak uzyskać dokument?
Uzyskanie informacji starosty o lokalnym rynku pracy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

W zasadzie wymagane są oryginały dokumentów (z wyjątkiem dokumentów wskazanych powyżej). Zamiast oryginału dokumentu można złożyć odpis dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeśli wniosek został złożony w postaci elektronicznej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do wniosku elektroniczne kopie (skany) przedłożonych dokumentów. Informację starosty – jeśli była wymagana – dołącza się w oryginale. Urząd rozpatrujący sprawę może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, z których sporządzono elektroniczne kopie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Pracodawca ma obowiązek podpisania umowy z cudzoziemcem i, jeśli wymagają tego przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgłoszenia go do ubezpieczenia społecznego.

Dowód wpłaty za wydanie zezwolenia powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwę oraz adres siedziby pracodawcy
 • wskazanie, czy pracodawca ubiega się o wydanie, czy też o przedłużenie zezwolenia na pracę
 • imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę

Wnioskodawca nie musi dołączać informacji starosty, jeżeli:

 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, publikowanych w rozporządzeniach wojewodów (np. betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, rozbieracz-wykrawacz)
 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • chodzi o prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa, które mają wykonywać obywatele: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 • ma to być praca w charakterze trenera sportowego, sportowca, lekarza dentysty i lekarza odbywającego szkolenie
 • chodzi o cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się w Polsce
 • cudzoziemiec jest krewnym pracownika dyplomatycznego lub pracownika filii organizacji międzynarodowej w Polsce lub pracuje jako prywatna służba domowa u takich pracowników
 • cudzoziemiec jest doktorantem na którejś z polskich uczelni lub w okresie ostatnich 3 lat ukończył uczelnię wyższą w Polsce, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie
 • cudzoziemiec 3 lata przed złożeniem wniosku mieszkał w Polsce
 • cudzoziemca, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lub 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne
 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wyda ci zezwolenie na pracę typu A albo typu B

Wojewoda po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów wydaje zezwolenie na pracę.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca typu A zostanie wydane, gdy:

 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku i gdy wysokość ta nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • uzyskana zostanie informacja właściwego starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy

Zezwolenie na pracę cudzoziemca typu B zostanie wydane, gdy:

 • w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, lub
 • wnioskodawca wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w powyższym punkcie, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy

Zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata, jednakże może być ono przedłużone. Gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, to zezwolenie może zostać wydane na okres nie dłuższy niż 5 lat, pod warunkiem, że osoba prawna zatrudnia powyżej 25 osób.

Wyżej wymienione zezwolenia na pracę mogą zostać wydane bez uwzględniania wskazanych powyżej warunków, jeżeli cudzoziemiec:

 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię wyższą z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Zezwolenie na pracę wydawane jest w formie decyzji administracyjnej.

Dokument zezwolenia wydawany jest w 3 egzemplarzach: jeden pozostaje w urzędzie, dwa są przekazywane pracodawcy, który ma obowiązek przekazać 1 egzemplarz cudzoziemcowi, dla którego jest ono wydane. Pomimo że ustawa wskazuje, na jaki okres może zostać wydane zezwolenie na pracę, to wojewoda w swoim rozporządzeniu może skrócić okres, na jaki wydawane są zezwolenia na pracę w danym województwie. Długość okresu ważności zezwolenia na pracę może zatem różnić się w poszczególnych województwach.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie zawiera m.in. podstawowe dane identyfikacyjne podmiotu powierzającego pracę oraz cudzoziemca i termin obowiązywania zezwolenia.

Ile zapłacisz

Opłata za wydanie zezwolenia

 • 50 zł – gdy powierzasz wykonywanie pracy cudzoziemcowi do 3 miesięcy
 • 100 zł – gdy powierzasz wykonywanie pracy cudzoziemcowi na dłużej niż 3 miesiące

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, do którego składasz wniosek o zezwolenie (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu).

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu wojewódzkiego, do której składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś to możesz się od niej odwołać. Odwołaj się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem wojewody który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Warto wiedzieć

Wojewoda odmówi wydania zezwolenia na pracę, gdy pracodawca:

 • zawarł we wniosku nieprawdziwe dane lub fałszywe informacje, posłużył się fałszywymi dokumentami, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę
 • nie spełnił określonych w ustawie warunków koniecznych do uzyskania zezwolenia
 • prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego wykroczenia związanego z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemca lub w ciągu 2 lat od uznania za winnego powierzenia nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcowi, został ponownie uznany za winnego tego samego czynu
 • jest karany za popełnienie przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
 • jest karany za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę
 • jest karany za przestępstwo handlu ludźmi lub jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę
 • nie dopełnił obowiązków związanych z ubieganiem się o zezwolenie na pracę oraz zatrudnianiem cudzoziemca
 • pracodawca wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku do cudzoziemca, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych lub innych w wypadku zawodu regulowanego lub w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę został ukarany za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
 • dane osobowe cudzoziemca zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany.

Wojewoda odmówi wydania zezwolenia również, gdy cudzoziemiec nie spełnia wymagań określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

Ponadto wojewoda odmówi wydania zezwolenia, jeżeli pracodawca wnioskuje o wydanie zezwolenia dla cudzoziemca, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym oraz jeżeli cudzoziemiec, w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę, został ukarany za czyny za które odmawia się wydania zezwolenia.

Wojewoda może też wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę, jeżeli z okoliczności wynika, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony dla pozoru, zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.

Obowiązek informacyjny

Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o zaistniałych okolicznościach:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę

Kiedy wojewoda uchyli zezwolenie na pracę

Wojewoda uchyli zezwolenie na pracę, jeżeli:

 • uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji
 • ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy nie dopełnił obowiązków wobec cudzoziemca wynikłych w związku z uzyskaniem zezwolenia na pracę
 • cudzoziemiec przestał spełniać wymagania do wykonywania zawodów regulowanych lub działalności
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia lub przerwał pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące (jednakże wojewoda nie uchyli zezwolenia w tym wypadku, jeżeli otrzymał powiadomienie wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wskazanie przyczyny niepodjęcia pracy lub przyczyny przerwy w wykonywaniu pracy
 • otrzymał informację, że w stosunku do cudzoziemca obowiązuje wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w likwidacji
 • pracodawca został ukarany za wykroczenie lub przestępstwo, za które odmawia się wydania zezwolenia na pracę

Czy ta strona była przydatna?