Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Posiadasz wysokie kwalifikacje zawodowe i chciałbyś uzyskać zezwolenie na wykonywanie pracy w Polsce? Poniżej dowiesz się jak uzyskać takie zezwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji wydaje wojewoda w formie decyzji administracyjnej. W postępowaniu odwoławczym decyzję wydaje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Przez wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji rozumie się świadczenie pracy przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami zawodowymi, który niezależnie od zachodzącego między stronami stosunku prawnego, wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem.

Poprzez wyższe kwalifikacje zawodowe rozumie się natomiast kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, niezbędne do wykonywania pracy określonej w umowie lub w ofercie pracy stanowiącej ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji muszą być spełnione łącznie następujące warunki: 

 1. cudzoziemiec:
  • zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym,
  • posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane, w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
  • posiada wyższe kwalifikacje zawodowe,
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy, wynika z odrębnych przepisów;
 2. podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy wydawana jest przez powiatowy urząd pracy na wniosek pracodawcy);
 3. roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie jest niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się, gdy celem twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż nie później niż w ostatnim dniu twojego legalnego pobytu terytorium RP.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia

Wniosek złóż osobiście do wojewody, właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Przy składaniu wniosku, masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych. Jeśli podczas składania wniosku nie złożysz odcisków linii papilarnych, urząd odmówi wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.

Złóż następujące dokumenty:

 1. Wypełniony osobiście formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz załącznik nr 2 do wniosku. 
 2. Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
 • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości,
 • wymiary 35 mm x 45 mm,
 • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry,
 • przedstawiające wyraźnie oczy, a zwłaszcza źrenice, linia oczu jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

    3. Kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), a w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający twoją tożsamość;

    4. Informację starosty właściwego ze względu na:

 • główne miejsce wykonywania twojej pracy;
 • siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, w przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez ciebie pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca wykonywania pracy;
 • siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika, w przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez ciebie pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania.

Do wniosku dodatkowo dołącz załącznik nr 1, który wypełnia podmiot powierzający wykonywanie pracy (pracodawca cudzoziemca).

Aby potwierdzić okoliczności wymienione we wniosku powinieneś przedstawić m.in. następujące dokumenty:

 1. W przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. dyplom ukończenia polskiej uczelni);
 2. Zawartą na okres co najmniej 1 roku umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym;
 3. Dokument poświadczający posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych;
 4. Dokument poświadczający spełnianie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym;
 5. Zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów;
 6. Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiera m.in. dane osobowe cudzoziemca i dodatkowe informacje jak: cel pobytu, informacje o poprzednich pobytach, informacje o rodzinie przebywającej na terytorium RP.  

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zawiera m.in.:

- informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;

- informacje dotyczące pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zawiera m.in. informacje dotyczące:

- posiadanych przez cudzoziemca wyższych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy;

- zamieszkiwania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej co najmniej przez okres 18 miesięcy na podstawie wydanego przez to państwo dokumentu pobytowego z adnotacją „Niebieska Karta UE” .

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera m.in.:

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • ocenę adekwatności wysokości wynagrodzenia do stanowiska/rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy;
 • ocenę adekwatności wymagań w stosunku do stanowiska/rodzaju pracy;
 • ocenę możliwości pozyskania pracowników na dane stanowisko/do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego.
Jak uzyskać dokument?
Uzyskanie informacji starosty o lokalnym rynku pracy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dokumenty powinny być:

 • sporządzone w języku polskim;
 • przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego – w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, służących za dowód w postępowaniu (nie dotyczy dokumentu podróży). 
 • oryginałami lub kopiami potwierdzonymi urzędowo za zgodność z oryginałem;
 • zamiast oryginału dokumentu, cudzoziemiec może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika cudzoziemca – będącego adwokatem, radcą prawnym – nie dotyczy dokumentów tożsamości (podróży);

Nie ma konieczności przedstawienia informacji starosty w przypadku, gdy:

 • zawód, który wykonujesz w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest ci powierzona, znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku, posiadałeś zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę, lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji u tego samego pracodawcy powierzającego ci wykonywanie pracy na tym samym stanowisku;
 • byłeś już legalnie zatrudniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • spełniasz warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • spełniasz warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami.

Dowód zawarcia umowy ubezpieczenia jest dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne.

Uwaga!
Wypełnij formularz wniosku oraz załącznik nr 2 do wniosku. Do wniosku dodatkowo dołącz załącznik nr 1, który wypełnia twój pracodawca.

Termin

Wniosek złóż nie później niż w ostatnim dniu twojego legalnego pobytu terytorium RP.

2. Weryfikacja złożonych dokumentów

Wojewoda, do którego złożysz wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, weryfikuje poprawność i kompletność złożonych dokumentów.

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, twój pobyt uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. Wówczas wojewoda zamieści w twoim dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzający złożenie wniosku.

Wojewoda odmówi jednak wszczęcia postępowania w twojej sprawie, jeśli stwierdzi, że np. posiadasz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub pobyt stały lub przebywasz na terytorium Polski na podstawie zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, w związku z udzieleniem azylu, ochrony uzupełniającej, nadaniem statusu uchodźcy (tj. odmówi wszczęcia zgodnie z  art. 99 i art. 131 ustawy o cudzoziemcach). Jeśli dokumentacja załączona przez ciebie wraz z wnioskiem będzie niekompletna wówczas wojewoda wezwie cię do jej uzupełnienia w terminie co najmniej 7 dni.

3. Udzielenie zezwolenia

W wyniku pozytywnej weryfikacji dokumentów właściwy wojewoda, do którego wpłynął wniosek, wydaje zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w formie decyzji.

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy wskazanego w umowie lub wiążącej ofercie pracy, jednak nie dłuższy niż 3 lata.

Jeżeli uzyskasz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, to zostanie ci wydana karta pobytu z adnotacją ,,Niebieska Karta UE". Dokument ten wydawany jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił ci tego zezwolenia. Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza twoją tożsamość podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia cię, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. W karcie pobytu, wydanej w  związku z udzieleniem ci zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zamieszczana jest adnotacja ,,Niebieska Karta UE".

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji może być w każdym czasie, na twój wniosek, zmienione przez wojewodę, który wydał to zezwolenie, jeżeli zamierzasz rozpocząć wykonywanie pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, zamierzasz zmienić stanowisko lub będziesz otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji, w której określa się okres ważności tego zezwolenia i wskazuje się:

1) podmiot, u którego cudzoziemiec ma wykonywać pracę;

2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma być zatrudniony;

3) wynagrodzenie;

4) minimalny wymiar czasu pracy i rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.

Ile zapłacisz

 • Opłata za złożenie wniosku – 440 zł.
 • Opłata za wydanie karty pobytu – 50 zł.

Ile będziesz czekać

Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia nastąpi nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji służy pisemne odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, za pośrednictwem wojewody.

Warto wiedzieć

Odmowa wydania zezwolenia

Wojewoda odmówi udzielenia ci (zgodnie z  art. 100 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 lub/i art. 132 ustawy o cudzoziemcach) zezwolenia, jeśli stwierdzi, że:

- nie spełniasz wymogów udzielenia ci zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące lub

- twoje dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany, lub
- twoje dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub
- wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub
- w postępowaniu w sprawie udzielenia ci zezwolenia na pobyt czasowy złożyłeś wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączyłeś do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub zeznałeś nieprawdę lub zataiłeś prawdę albo podrobiłeś lub przerobiłeś dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używałeś jako autentycznego,

- lub istnieją inne, wyżej nie wymienione, podstawy do odmowy udzielenia zezwolenia.


Dodatkowe obowiązki po uzyskaniu zezwolenia

Przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, musisz w ciągu maksymalnie 15 dni od utraty pracy zawiadomić o tym wojewodę, który udzielił ci zezwolenia.

Jeżeli w okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zmieniły się określone w zezwoleniu warunki pracy, tj. wymiar czasu pracy i rodzaj umowy, to w ciągu maksymalnie 15 dni roboczych musisz powiadomić o tej zmianie wojewodę, który wydał ci zezwolenie

W okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji:

1) nie możesz rozpocząć wykonywania pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu,

2) nie możesz zmienić stanowiska, na jakim jesteś zatrudniony,

3) pracodawca nie może wypłacać ci wynagrodzenia niższego niż określone w zezwoleniu

- bez zmiany tego zezwolenia.

Czy ta strona była przydatna?