Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy kwarantannowe

Chcesz prowadzić działalność w zakresie uprawy, wytwarzania, magazynowania, pakowania, sortowania lub wprowadzasz, przemieszczasz w Polsce rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe? Musisz uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Jak uzyskać wpis dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może złożyć wniosek o wpis do rejestru

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców składa:

 • przedsiębiorca polski lub podmiot niebędący przedsiębiorcą polskim
 • przedsiębiorca lub podmiot niebędący przedsiębiorcą nieposiadający miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Polski

prowadzący uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub który dokonuje wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Polski  określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe.

Co to są organizmy kwarantannowe

Organizmy kwarantannowe - to szkodliwe gatunki organizmów znajdujące się na tzw. liście kwarantannowej, wobec których stosuje się przepisy prawne polegające na niedopuszczeniu do ich wprowadzania i rozprzestrzeniania się między krajami oraz ograniczaniu występowania wewnątrz danego kraju. Organizmy te mogą powodować poważne straty gospodarcze na obszarze zagrożonym, na którym dotychczas nie występują, albo występują, lecz nie są szeroko rozprzestrzenione. Zawleczone na nowe tereny mogą się rozmnażać i stanowić istotne zagrożenie dla innych gatunków. Organizmy kwarantannowe podlegają monitorowaniu i urzędowemu zwalczaniu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

Złóż wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla:

 • twojego miejsca zamieszkania albo siedziby firmy – jeśli jesteś polskim przedsiębiorcą lub podmiotem niebędący przedsiębiorcą polskim;
 • planowanego miejsca działalności objętej wpisem – jeśli twoje miejsce zamieszkania albo siedziba firmy nie znajduje się w Polsce;
 • punktu wwozu – jeśli wprowadzasz do Polski rośliny, produkty roślinne lub przedmioty z państw trzecich i twoje miejsce zamieszkania albo siedziba firmy nie znajduje się w Polsce.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców zawiera:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres;
 • określenie miejsca uprawy, wytwarzania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,
 • rodzaj i przedmiot prowadzonej działalności,
 • imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wzory wniosków znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa. Aby pobrać formularz kliknij na mapce konturowej województwo, w którym chcesz złożyć wniosek.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli składasz pełnomocnictwo w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Przed planowanym rozpoczęciem działalności.

 1. Urząd zweryfikuje wniosek

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa dokonuje sprawdzenia kompletności wniosku i poprawności zawartych w nim danych.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć 7 dni. Jeśli w  terminie nie usuniesz braków twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

Wojewódzki inspektor bada czy podmiot składający wniosek:

 • podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców (na podstawie analizy, jakimi roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami zamierzasz się zajmować, tj. uprawiać, magazynować lub wytwarzać)
 • w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie został wykreślony z rejestru przedsiębiorców z powodów niedopełnienia obowiązków lub uchybień w zakresie działalności objętej wnioskiem

 1. Urząd dokona wpisu do rejestru przedsiębiorców

Wojewódzki inspektor po pozytywnej weryfikacji wniosku:

 • dokonuje wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców
 • nadaje indywidualny numer wpisu (nr rejestracyjny)
 • informuje podmiot o dokonaniu wpisu do rejestru i o numerze wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia dokonania tego wpisu.

Odmowa wpisu do rejestru

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa odmawia wpisu do rejestru przedsiębiorców, gdy wnioskodawca:

 • złożył wniosek przed upływem 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru
 • zamierza zajmować się roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami, które nie podlegają regulacjom fitosanitarnym

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Jakie informacje zawiera rejestr przedsiębiorców

Rejestr przedsiębiorców prowadzących uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujących wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Polski roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe zawiera:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu
 • określenie miejsca uprawy, wytwarzania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów
 • rodzaj i przedmiot prowadzonej działalności
 • imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • numer wpisu
 • datę wpisu

Obowiązki podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców obowiązane są do:

 • podejmowania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych;
 • prowadzenia obserwacji występowania organizmów szkodliwych w sposób i w terminach uzgodnionych z wojewódzkim inspektorem;
 • prowadzenia, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem, ewidencji uprawianych, produkowanych, nabywanych, zbywanych, przechowywanych lub przemieszczanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, umożliwiającej stwierdzenie ich pochodzenia;
 • przechowywania, przez okres co najmniej roku, dokumentów dotyczących zbycia albo nabycia, przechowywania lub przemieszczania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz paszportów roślin;
 • sporządzania i aktualizowania planu rozmieszczenia poszczególnych upraw, miejsc produkcji lub miejsc składowania i przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem;
 • zawiadamiania wojewódzkiego inspektora o zmianach danych podlegających wpisowi, zaistniałych po dniu wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców;
 • przekazywania, na żądanie wojewódzkiego inspektora, planu rozmieszczenia uprawy, miejsc produkcji lub miejsc składowania i przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
 • umożliwienia wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenia kontroli oraz współdziałania podczas kontroli, w szczególności przez:
  • umożliwienie dokonywania oględzin roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, materiału siewnego, obiektów, pomieszczeń, środków przewozowych i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą;
  • umożliwienie pobierania prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub materiału siewnego w celu poddania ich analizom laboratoryjnym;
  • udostępnienie akt, dokumentów oraz ewidencji i informacji lub danych w zakresie objętym kontrolą, a także sporządzanie ich kopii; umożliwienie badania przebiegu określonych czynności objętych kontrolą; udzielenie informacji i wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą.

Kontrola podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców

Wojewódzki inspektor, co najmniej raz w roku przeprowadza u podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców urzędową kontrolę w zakresie spełnienia wymagań oraz urzędową kontrolę w zakresie zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy szkodliwe.

W przypadku niedopełnienia obowiązków lub podania informacji o nieprowadzeniu działalności objętej przepisami fitosanitarnymi, niezgodnie ze stanem faktycznym, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa może:

 • nakazać, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie uchybień w oznaczonym terminie
 • wykreślić podmiot z rejestru przedsiębiorców, w zakresie działalności, co do której stwierdzono niedopełnienie obowiązków lub uchybienia.

Zwolnienie z wpisu do rejestru przedsiębiorców:

Przypadki, w których występuje zwolnienie z obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców, jeśli nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych, zostały wymienione w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Do czego może służyć numer rejestracyjny

Indywidualny numer wpisu do rejestru przedsiębiorców:

 • jest używany jest w kontaktach ze służbą ochrony roślin w kraju i zagranicą
 • może być wykorzystywany w kontaktach handlowych
 • jest umieszczany na paszportach roślin
 • pozwala na identyfikację podmiotów i ewentualnych źródeł porażenia roślin zapobiegając rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych

Aktualne informacje o organizmach kwarantannowych i szkodliwych

Wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których uprawianie, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, przemieszczanie lub wprowadzanie na terytorium Polski mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, z uwzględnieniem rodzaju ich działalności lub przeznaczenia tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów - określony jest w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r.

Szczegółowe informacje na temat organizmów kwarantannowych oraz innych organizmów szkodliwych można znaleźć na stronie PIORIN.

Czy ta strona była przydatna?