Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby (licencja przymusowa)

Uzyskanie licencji na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Licencje przymusowe ustanawiane są w trzech przypadkach:

1. nadużycia patentu przez uprawnionego,

2. sytuacji zależności patentów,

3. konieczność wykorzystania wynalazku w interesie publicznym.

Licencja przymusowa może zostać udzielona jedynie wówczas, gdy uprawniony nie zgodził się na zawarcie "dobrowolnej" umowy licencyjnej. Licencja może zostać udzielona, jeżeli ubiegający się o nią wykaże, że czynił wcześniej, w dobrej wierze, starania w celu uzyskania licencji. Urząd Patentowy RP w przypadku stwierdzenia, że uprawniony z patentu lub z licencji nadużywa swoje prawo i działa na szkodę interesu publicznego, może postanowić o możliwości ubiegania się o licencję przymusową i ogłasza to w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".

Wniosek o udzielenie licencji przymusowej powinien być opłacony w wysokości 1 000,00 zł i zawierać:

1) oznaczenie stron i ich adresy;

2) zwięzłe przedstawienie sprawy;

3) wyraźnie określone żądanie;

4) wskazanie podstawy prawnej;

5) wskazanie środków dowodowych;

6) podpis wnioskodawcy i datę.

Do wniosku należy dołączyć:

1) pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik;

2) odpisy wniosku w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania spornego;

3) dowód uiszczenia opłaty.

Licencjobiorca może ubiegać się o zwolnienie z opłaty od wniosku o udzielenie licencji przymusowej w części lub całkowicie.

  • Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy o udzielenie licencji przymusowej w trybie postępowania spornego.
  • Licencja przymusowa jest licencją niewyłączną.
  • Urząd Patentowy może udzielić pozwolenia również na korzystanie z chronionego wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego i wzoru użytkowego.
  • Urząd Patentowy określa zakres i czas trwania licencji przymusowej, szczegółowe warunki jej wykonywania, wysokość opłat licencyjnych oraz sposób i terminy jej zapłaty.

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Ile będziesz czekać

Urząd Patentowy dąży do rozstrzygnięcia sprawy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Czy ta strona była przydatna?