Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem do 18%

Chcesz prowadzić obrót hurtowy piwa lub wina? Musisz zdobyć zezwolenie w urzędzie marszałkowskim. Poniżej dowiesz się jak to załatwić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi wydawane są oddzielnie w zależności od rodzaju alkoholu.

Są trzy rodzaje zezwoleń:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% zawartości alkoholu

Czyli jeśli chcesz mieć w hurtowni wszystkie rodzaje alkoholi, złóż wniosek o trzy różne zezwolenia.

Wniosek o zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% złóż do urzędu marszałkowskiego, na terenie którego masz siedzibę firmy – poniżej znajdziesz wzór wniosku.

Wniosek o zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej 18% złóż do Ministerstwa Rozwoju.

Uwaga! Jeśli będziesz prowadzić obrót hurtowy napojami alkoholowymi bez wymaganego zezwolenia popełniasz przestępstwo za co grozi ci grzywna od 10 000 do 500 000 zł.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18%

Dokumenty

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeśli urząd stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Na uzupełnienie dokumentów będziesz mieć nie mniej niż 7 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Jeżeli nie uzupełnisz w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów, to twój wniosek będzie pozostawiony bez rozpoznania.

 1. Otrzymasz jedno z dwóch możliwych zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18%

Jeżeli twój wniosek jest poprawny, to urząd wyda ci zezwolenie. Zezwolenie jest ważne maksymalnie 2 lata.

Jeśli twój wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, to urząd wyda ci decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Jeśli po raz pierwszy starasz się o zezwolenie, albo jeśli wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła miliona złotych, zapłać 4 000 zł.

Jeśli wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła milion złotych, zapłać 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.


Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu marszałkowskiego. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Nie musisz składać corocznego sprawozdania

Pamiętaj, że od 1 stycznia 2019 r. nie musisz składać do marszałka województwa, który wydał tobie zezwolenie, informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych. Wcześniej taką informację trzeba było składać corocznie, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.

Zgłaszaj zmiany

Jeśli zmienią się dane zawarte w zezwoleniu, to w ciągu 14 dni powiadom o tym urząd marszałkowski, który wydał ci zezwolenie.

Prowadząc handel hurtowy alkoholem poniżej 18% musisz:

 • sprzedawać napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych
 • prowadzić obrót hurtowy tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów
 • zaopatrywać się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami
 • posiadać tytuł prawny do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile z takiego magazynu korzystasz
 • wykonywać działalność gospodarczą we własnym imieniu i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu
 • zgłaszać marszałkowi województwa zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany

Marszałek województwa cofnie ci zezwolenie na handel hurtowy alkoholem poniżej 18% w przypadku:

 • sprzedaży alkoholu bez akcyzy
 • wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł
 • gdy nie zaopatrujesz się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami
 • alkohol sprzedaje przedsiębiorca, który nie jest wymieniony w zezwoleniu lub do sprzedaży dochodzi w miejscach innych niż wymienione w zezwoleniu
 • popełnienia przestępstwa, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
 • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym
 • orzeczenia wobec ciebie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem
 • zlecania przez ciebie na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom

Marszałek województwa może cofnąć ci zezwolenie na handel hurtowy alkoholem poniżej 18% również w przypadku:

 • gdy sprzedajesz alkohol wymieniony w zezwoleniu przedsiębiorcom, którzy nie mają zezwolenie na obrót hurtowy lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną
 • gdy nie masz tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych (o ile z takiego magazynu korzystasz)
 • gdy nie zgłaszasz marszałkowi zmiany danych określonych w zezwoleniu w terminie 14 dni od ich powstania
 • powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% zawartości alkoholu, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Twoje zezwolenie wygaśnie w przypadku:

 • likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi
 • upływu terminu ważności zezwolenia
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej

Jeżeli twoje zezwolenie wygasło, marszałek województwa wyda – na twój wniosek – zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Obowiązki producentów wyrobów winiarskich

Jeśli jesteś producentem wyrobów winiarskich i jednocześnie masz zezwolenie na obrót hurtowy alkoholem do 18% to pamiętaj, że musisz do 31 sierpnia każdego roku składać Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa deklarację o zapasach win lub moszczów winogronowych.

Czy ta strona była przydatna?