Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Chcesz przetwarzać odpady? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie, które określi warunki na jakich możesz prowadzić taką działalność. O tym jak uzyskać zezwolenie dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przetwarzanie odpadów polega m. in. na:

 • odzyskiwaniu surowców wtórnych w procesach produkcyjnych w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym (popularnie zwane recykling), lub
 • unieszkodliwianiu odpadów w instalacjach technicznych (np. przez spalanie lub przez odpowiednie ich składowanie)

Jeśli przetwarzasz odpady (surowce wtórne):

 • ograniczasz wykorzystanie surowców pierwotnych
 • chronisz zasoby naturalne przez powtórne wykorzystanie surowców
 • redukujesz ilość miejsca na składowiskach
 • uzyskujesz dodatkowe źródło energii

Odpady i procesy technologiczne prowadzone w instalacjach, w których odpady podlegają przetwarzaniu mogą zagrażać środowisku i dlatego dla prowadzenia takiej działalności konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

Kiedy nie musisz starać się o zezwolenie

 • jeśli posiadasz pozwolenie zintegrowane, które obejmuje przetwarzanie odpadów
 • jeśli masz pozwolenie na wytwarzanie odpadów (obejmujące zbieranie lub przetwarzanie odpadów)

Kto jest zwolniony z uzyskania zezwolenia

Ustawa o odpadach określa, które podmioty są zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów (np. osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne).

Jedno zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Jeśli planujesz prowadzić działalność, która wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów, to możesz złożyć wniosek o jedno (wspólne) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. We wniosku podajesz wtedy dane niezbędne dla obu zezwoleń.

Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów

Jeśli jesteś posiadaczem odpadów i chcesz uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, to musisz ustanowić odpowiednie zabezpieczenie roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania za ciebie decyzji urzędu dotyczących:

 • usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
 • usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku wynikających z prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem
 • usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z ewentualnej akcji gaśniczej

Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń. Wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń za Mg magazynowanych odpadów określa Minister Środowiska w rozporządzeniu.

Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia nie dotyczy posiadacza odpadów obojętnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed podjęciem działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

W zależności od miejsca przetwarzania odpadów wniosek złóż do:

 • marszałka województwa, jeżeli przedsięwzięcie:
  • może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  • dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg;
  • dotyczy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;
 • starosty - w pozostałych przypadkach;
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska - w przypadku  przetwarzania odpadów na terenach zamkniętych.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek  o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawiera:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
 • określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
 • wskazanie:
  • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 • określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 • posiadacz zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych we wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie polegającego na unieszkodliwianiu tych odpadów podaje dodatkowo informacje dotyczące:
  • danych technicznych instalacji lub urządzenia, wraz ze wskazaniem rodzaju i typu (modelu) instalacji lub urządzenia, oraz nazwy i adresu lub siedziby producenta;
  • dokładnego opisu procesu unieszkodliwiania z wyszczególnieniem wszystkich jego etapów;
  • wskazania metody okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania;
  • wymagań dotyczących pojemników lub worków, w których odpady będą unieszkodliwiane w zgłaszanym rodzaju i typie (modelu) instalacji lub urządzenia;
  • masy unieszkodliwianych odpadów w okresie roku;
 • Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, ubiegający się o zezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na unieszkodliwianiu tych odpadów przez ich składowanie, jest obowiązany do podania we wniosku o wydanie tego zezwolenia informacji dotyczących:
  • właściwości fizycznych łącznie z określeniem postaci (stała, szlam, płynna lub gazowa) oraz właściwości chemicznych, biochemicznych i biologicznych odpadów;
  • toksyczności, trwałości fizycznej, chemicznej i biologicznej odpadów;
  • akumulowania i biotransformacji składników odpadów w organizmach żywych lub osadach;
  •  podatności odpadów na zmiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne oraz wzajemnego oddziaływania w danym środowisku z innymi substancjami organicznymi i nieorganicznymi;
  • położenia geograficznego składowiska odpadów wraz z charakterystyką przyległych obszarów;
  • sposobu opakowania oraz stosowanych sposobów ograniczania rozprzestrzeniania się odpadów;
  • środków ostrożności podjętych w celu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
 • warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, zatwierdzeniu projektu budowlanego czy pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. W szczególności wymagania te muszą być uwzględnione w projekcie budowlanym niezbędnym do wydania niektórych decyzji, np. pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, czy też zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się (w zależności od rodzaju działalności):

1) ilość pobieranej wody, w tym dla wód powierzchniowych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę, maksymalną ilość m3 na godzinę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, a dla wód podziemnych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok;

2) ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym maksymalną ilość m3 na sekundę i średnią ilość m3 na rok, oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot;

3) ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, lub do urządzeń kanalizacyjnych, w tym maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, oraz stan i skład wprowadzanych ścieków albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających w procesie oczyszczania ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;

4) terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów charakteryzujących się okresową lub zmienną sezonowo działalnością, z wyszczególnieniem parametrów korzystania z wód w zróżnicowanych okresach działalności zakładu;

5) ilość, stan i skład ścieków wykorzystywanych rolniczo, roczne wielkości dawek polewowych i terminy ich stosowania, numery i powierzchnie nawożonych działek;

6) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym;

7) termin rozpoczęcia, sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo;

8) miejsce poboru próbek ścieków;

9) prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni;

10) sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne rzędne piętrzenia wraz z terminami i warunkami ich utrzymywania oraz przepływy;

11) wielkość przepływu nienaruszalnego, ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania oraz sposób odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;

12) opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych;

13) tryb pracy elektrowni wodnej oraz jej parametry: Qinst, hinst, Ninst;

14) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych warunków;

15) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych;

16) przedsięwzięcia i działania niezbędne dla spełnienia warunków dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenia pogorszeniu stanu ekologicznego wód podziemnych (o których mowa w art. 68 ustawy Prawo wodne), jeżeli te mają zastosowanie;

17) powierzchnię całkowitą nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną;

18) opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

19) pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w m3 na rok;

20) ilość wód opadowych i roztopowych oraz średnią ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3 na rok.

Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie wodnoprawne
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zawiera:

1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;

2) określenie:

a) celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych,

b) stanu prawnego nieruchomości, na której czynności, roboty lub urządzenia wodne będą wykonywane,

c) wykonywanych robót w sposób opisowy, podstawowych parametrów charakteryzujących planowane roboty oraz warunków ich wykonania,

d) lokalizacji czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi,

e) planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności.

Przez zakład należy rozumieć podmioty (czyli np. osoby fizyczne lub przedsiębiorców) wykonujące urządzenia wodne albo korzystające z wód, które dokonują zgłoszenia wodnoprawnego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Zaświadczenia o niekaralności

 • Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny składają:
  • posiadacz odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
  • wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 • Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - składa posiadacz odpadów;

Oświadczenia

 • Oświadczenie o niekaralności za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach składają:
  • posiadacz odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
  • wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 • Oświadczenie, że w stosunku do:
  • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
  • posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie   odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach;

 • Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach.

Operat przeciwpożarowy

 • Operat przeciwpożarowy, zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Musi być wykonany przez:
  • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w przypadku gdy organem właściwym do wydania zezwolenia jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, albo
  • osobę, posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

Inne dokumenty, które mogą być wymagane

 • W zależności od rodzaju inwestycji urząd może wymagać dołączenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Listę przedsięwzięć, dla których musisz uzyskać decyzję środowiskową znajdziesz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącz świadectwo stwierdzające kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów:
  • kierownika spalarni lub współspalarni, albo
  • kierownika składowiska odpadów
 • Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów dołącz następujące dokumenty:
  • oryginały wyników badań mikrobiologicznych procesu unieszkodliwiania w danej instalacji lub urządzeniu z podaniem dokładnego opisu użytej metody badania lub kopie tych wyników potwierdzone za zgodność z oryginałem
  • instrukcję obsługi instalacji lub urządzenia uwzględniającą wymagania dotyczące przeglądu technicznego
 • W zależności od rodzaju i wielkości inwestycji do wniosku dołącz pozwolenie wodnoprawne lub zgłoszenie wodnoprawne.
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dołącz gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (chyba że uzyskanie takiej dla tego terenu nie jest wymagane).

 • Jeśli twój wniosek (posiadacza odpadów) dotyczy wydania zezwolenia na:
  • przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych
  • przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

to musisz dołączyć dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości.

Termin

Przed podjęciem działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś potrzebne dane we wniosku. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów.

Jeśli podane we wniosku rodzaje odpadów nie wystarczają do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, urząd może wezwać cię do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej zajmował się twoją sprawą.

Jeśli do wniosku nie załączyłeś dowodu zapłaty opłaty skarbowej, urząd wezwie cię do jego dostarczenia w terminie od 7 do 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci twój wniosek.

Uwaga

Jeśli złożysz wniosek o zezwolenie na przetwarzanie:

 • zakaźnych odpadów medycznych lub
 • zakaźnych odpadów weterynaryjnych

urząd wystąpi do Głównego Inspektora Sanitarnego o zgodę na dopuszczenie instalacji lub urządzenia do unieszkodliwiania tych odpadów. Urząd prześle do GIS kopię wniosku wraz z załącznikami. GIS ma 14 dni na wydanie opinii.

3. Urząd wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli

Przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów urząd, do którego złożyłeś wniosek, przekazuje kopię niezbędnej dokumentacji i występuje z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez:

 • wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ)
 • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

Kontrolowane są instalacje, obiekty budowlane lub ich części, miejsca magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Straż pożarna kontroluje, czy w miejscach, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, spełnione są warunki dotyczące ochrony przeciwpożarowej wynikające z przepisów ustawy i operatu przeciwpożarowego, złożonego razem z wnioskiem.

Po kontrolach przeprowadzonych przez WIOŚ i Straż Pożarną otrzymasz z postanowienia w sprawie spełniania przez instalację wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Na te postanowienia nie możesz złożyć zażalenia. Jeśli którakolwiek z opinii wyrażona w postanowieniach jest negatywna urząd odmówi ci wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Dokumenty

4. Otrzymasz postanowienie w sprawie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń

Urząd wyda postanowienie określające formę i wysokość zabezpieczenia, które musisz złożyć aby uzyskać zezwolenie. Na otrzymane postanowienie możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni  od dnia, gdy postanowienie zostało ci ogłoszone, lub doręczone.

Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu wpłacasz na odrębny rachunek bankowy wskazany przez urząd , który wydaje zezwolenie.

Zabezpieczenie roszczeń w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej składasz do:

 •   urzędu który wydaje zezwolenie

z wyjątkiem

 •   przypadku gdy decyzja wydawana jest przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; wtedy dokumenty zabezpieczenia składasz do wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności

W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia:

 •  musisz wpłacić zabezpieczenie w formie depozytu i poinformować o tym urząd właściwy do wydania zezwolenia

albo

 • złożyć oryginały gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej

Jeśli urząd stwierdzi, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem (w szczególności w wysokości niższej niż wymagana) otrzymasz odmowę wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Dokumenty

5. Otrzymasz zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów urząd zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia przetwarzania odpadów. Wymóg ten nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu, jeżeli jest on organem właściwym do wydania zezwolenia. Urząd opiniujący ma 14 dni na wydanie opinii. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną.

Urząd wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów jeśli:

 • twój wniosek spełnia wszystkie wymogi ustawowe oraz
 • uzyskał opinię z przeprowadzonej kontroli twojej instalacji wydaną przez:
  • wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska  oraz
  • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

Zezwolenie wydawane jest maksymalnie na 10 lat.

Urząd w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów możne dodatkowo określić:

 • uzasadnione technologicznie warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych oraz czas ich utrzymywania uzasadniony względami technologicznymi
 • warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych na czas potrzebny do rozruchu (nie dłuższy niż rok) nowej instalacji i osiągnięcia przez nią mocy przerobowej

Nie uzyskasz zezwolenia na przetwarzanie odpadów np. gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

 • mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub dla środowiska
 • jest niezgodny z planami gospodarki odpadami
 • jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
 • miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinnej mocy przerobowej;
 • dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska;
 • wskazanie:
  • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • minimalną i maksymalną ilość odpadów niebezpiecznych, ich najniższą i najwyższą wartość kaloryczną oraz maksymalną zawartość zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 •  informacje dodatkowe, w przypadku instalacji lub urządzeń do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych:
  • danych technicznych instalacji lub urządzenia, wraz ze wskazaniem rodzaju i typu (modelu) instalacji lub urządzenia, oraz nazwy i adresu lub siedziby producenta;
  • dokładnego opisu procesu unieszkodliwiania z wyszczególnieniem wszystkich jego etapów;
  • wskazania metody okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania;
  • wymagań dotyczących pojemników lub worków, w których odpady będą unieszkodliwiane w zgłaszanym rodzaju i typie (modelu) instalacji lub urządzenia;
 • wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • informacje wynikające z przepisów odrębnych;
 • czas obowiązywania zezwolenia.

Ile zapłacisz

616 zł – opłata skarbowa za zezwolenie

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Gdzie wpłacić opłatę

Opłatę skarbową za zezwolenie oraz za ewentualne pełnomocnictwo zapłać w chwili złożenia wniosku. Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się urząd, do którego składasz wniosek.

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłatę skarbową zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Uwaga

Dopóki nie dostaniesz decyzji, nie możesz rozpocząć działalności.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji możesz się od niej odwołać do:

 • samorządowego kolegium odwoławczego – jeśli decyzję wydał starosta
 • Ministra Środowiska – jeśli decyzję wydał marszałek województwa
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – jeśli decyzję wydał regionalny dyrektor ochrony środowiska

Odwołanie złóż za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Uwaga

Jeśli twój wniosek dotyczy zezwolenia na przetwarzanie odpadów, polegającego na unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych i nie uzyskałeś zgody Głównego Inspektora Sanitarnego to możesz złożyć zażalenie. Na wniesienie zażalenia masz 7 dni od daty otrzymania postanowienia. Zażalenie wnosisz za pośrednictwem GIS do Ministra Zdrowia.

Warto wiedzieć

Kiedy możesz stracić zezwolenie

Jeśli naruszysz przepisy ustawy o odpadach lub będziesz działać niezgodnie z zezwoleniem, urząd wezwie cię do zaniechania naruszeń i wyznaczy termin usunięcia nieprawidłowości. Jeśli ich nie usuniesz urząd  cofnie ci zezwolenie bez odszkodowania. Musisz zakończyć prowadzoną działalność w zakresie przetwarzania odpadów. Decyzja urzędu może mieć rygor natychmiastowej wykonalności. Na własny koszt musisz usunąć odpady i skutki działalności prowadzonej niezgodnie z zezwoleniem.

Pamiętaj, że jeśli urząd cofnął ci zezwolenie, to przez 10 lata od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna nie uzyskasz nowego zezwolenia.

Kiedy wygasa zezwolenie na przetwarzanie odpadów

 • po upływie czasu, na jaki zostało wydane;
 • jeśli zakończyłeś działalność objętą zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe;
 • na twój wniosek złożony do urzędu;
 • jeśli nie rozpocząłeś działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne;
 • jeśli nie prowadziłeś działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata.

Udział obywateli w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć mogących wpływać na środowisko

Pamiętaj, że organy administracji muszą zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniach oceniających oddziaływania na środowisko danej instalacji poprzez udostępnianie informacji przed wydaniem zezwolenia dotyczącego instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Zasady udziału społeczeństwa zostały określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Czy ta strona była przydatna?