Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Chcesz świadczyć usługi zbierania odpadów? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie, które określi warunki na jakich możesz prowadzić taką działalność. O tym jak uzyskać zezwolenie dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zbieranie odpadów jest działalnością, która wymaga zezwolenia. Wyda ci je organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów.

Pamiętaj, że zezwolenia na zbieranie odpadów nie wymaga:

 • odbiór baterii w placówkach handlowych
 • zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki
 • zbieranie zużytego sprzętu przez sklepy sprzedające nowy sprzęt
 • okazjonalne zbieranie odpadów w szkołach, urzędach i instytucjach – np. makulatury

Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów

Jeśli jesteś posiadaczem odpadów i chcesz uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów to musisz ustanowić odpowiednie  zabezpieczenie roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania za ciebie decyzji urzędu dotyczących:

 • usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania
 • usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku wynikających z prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem
 • usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z ewentualnej akcji gaśniczej

Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń. Wysokość stawek zabezpieczenia roszczeń za Mg magazynowanych odpadów określa Minister Środowiska w rozporządzeniu.

Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia nie dotyczy posiadacza odpadów obojętnych (np. gruz ceglany, materiały ceramiczne, ziemia z wykopów).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

W zależności od miejsca zbierania odpadów wniosek złóż do:

 • marszałka województwa, jeżeli przedsięwzięcie:
  • może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • dotyczy odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg
  • dotyczy regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
  • wymaga magazynowania odpadów, których maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów w okresie roku przekracza 3000 Mg
 • starosty – w pozostałych przypadkach
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska – w przypadku  przetwarzania odpadów na terenach zamkniętych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której wytwarzasz, zbierasz lub przetwarzasz odpady.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 • wskazanie:
  • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
 • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
 • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń przez posiadacza odpadów;
 • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,
 • warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, zatwierdzeniu projektu budowlanego czy pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych. W szczególności wymagania te muszą być uwzględnione w projekcie budowlanym niezbędnym do wydania niektórych decyzji, np. pozwolenia na budowę, pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, czy też zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Zaświadczenia o niekaralności

 • Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny składają:
  • posiadacz odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
  • wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 • Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - składa posiadacz odpadów.

Oświadczenia

 • Oświadczenie o niekaralności za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach składają:
  • posiadacz odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
  • wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
 • Oświadczenie, że w stosunku do:
  • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
  • posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

 w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie   odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach

 • Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach

Operat przeciwpożarowy

 • Operat przeciwpożarowy, zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej. Musi być wykonany przez:
  • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w przypadku gdy organem właściwym do wydania zezwolenia jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, albo
  • osobę, posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego. - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta

Inne dokumenty, które mogą być wymagane

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dołącz gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (chyba że uzyskanie takiej dla tego terenu nie jest wymagane)

 • Jeśli twój wniosek (posiadacza odpadów) dotyczy wydania zezwolenia na:
  • zbieranie odpadów niebezpiecznych

  • zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

to musisz dołączyć dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości.

2. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów.

Jeśli podane we wniosku rodzaje odpadów nie wystarczają do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, urząd może wezwać cię do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.

Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej zajmował się twoją sprawą.

Jeśli do wniosku nie załączyłeś dowodu zapłaty opłaty skarbowej, urząd wezwie cię do jego dostarczenia w terminie od 7 do 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci twój wniosek.

3. Urząd wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli

Przed wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadów urząd, do którego złożyłeś wniosek, przekazuje kopię niezbędnej dokumentacji i występuje z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez:

 • wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ)
 • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

Kontrolowane są instalacje, obiekty budowlane lub ich części, miejsca magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. Straż pożarna kontroluje, czy w miejscach, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, spełnione są warunki dotyczące ochrony przeciwpożarowej wynikające z przepisów ustawy i operatu przeciwpożarowego, złożonego razem z wnioskiem.

Po kontrolach przeprowadzonych przez WIOŚ i Straż Pożarną otrzymasz postanowienia w sprawie spełniania przez instalację wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Na te postanowienia nie możesz złożyć zażalenia. Jeśli którakolwiek z opinii wyrażona w postanowieniach jest negatywna urząd odmówi ci wydania zezwolenia na zbieranie odpadów.

4. Otrzymasz postanowienie w sprawie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń

Urząd wyda postanowienie określające formę i wysokość zabezpieczenia, które musisz złożyć aby uzyskać zezwolenie. Na otrzymane postanowienie możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni  od dnia, gdy postanowienie zostało ci ogłoszone, lub doręczone.

Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu wpłacasz na odrębny rachunek bankowy wskazany przez urząd , który wydaje zezwolenie.

Zabezpieczenie roszczeń w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej składasz do:

 •   organu który wydaje zezwolenie

z wyjątkiem

 •   przypadku gdy decyzja wydawana jest przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; wtedy dokumenty zabezpieczenia składasz do wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności

W terminie 2 tygodni od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia:

 •  musisz wpłacić zabezpieczenie w formie depozytu i poinformować o tym urząd właściwy do wydania zezwolenia

albo

 • złożyć oryginały gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej

Jeśli urząd stwierdzi, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem (w szczególności w wysokości niższej niż wymagana) otrzymasz odmowę wydania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie na zbieranie odpadów zawiera:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania;
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 • wskazanie:
  • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • opis metody lub metod zbierania odpadów;
 • dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub środowiska;
 • wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • wymagania wynikające z przepisów odrębnych;
 • czas obowiązywania zezwolenia.

5. Otrzymasz zezwolenie na zbieranie odpadów

Przed wydaniem zezwolenia na zbieranie odpadów urząd zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia przetwarzania odpadów. Wymóg ten nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu, jeżeli jest on organem właściwym do wydania zezwolenia. Urząd opiniujący ma 14 dni na wydanie opinii. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie przyjmuje się, że wydano opinię pozytywną.

Urząd wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów jeśli:

 • twój wniosek spełnia wszystkie wymogi ustawowe oraz
 • uzyskał opinię z przeprowadzonej kontroli twojej instalacji wydaną przez:
  • wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska  oraz
  • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

Zezwolenie wydawane jest maksymalnie na 10 lat.

Nie uzyskasz zezwolenia na zbieranie odpadów np. gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

 • mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub dla środowiska
 • jest niezgodny z planami gospodarki odpadami
 • jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie na zbieranie odpadów zawiera:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
 • rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania;
 • oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
 • wskazanie:
  • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • opis metody lub metod zbierania odpadów;
 • dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub środowiska;
 • wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • wymagania wynikające z przepisów odrębnych;
 • czas obowiązywania zezwolenia.

Ile zapłacisz

616 zł – opłata skarbowa za zezwolenie

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Gdzie wpłacić opłatę

Opłatę skarbową za zezwolenie oraz za ewentualne pełnomocnictwo zapłać w chwili złożenia wniosku. Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się urząd, do którego składasz wniosek.

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, opłatę skarbową zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji możesz się od niej odwołać do:

 • samorządowego kolegium odwoławczego – jeśli decyzję wydał starosta
 • Ministra Środowiska – jeśli decyzję wydał marszałek województwa
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – jeśli decyzję wydał regionalny dyrektor ochrony środowiska

Odwołanie złóż za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Uwaga

Jeśli twój wniosek dotyczy zezwolenia na przetwarzanie odpadów, polegającego na unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych i nie uzyskałeś zgody Głównego Inspektora Sanitarnego to możesz złożyć zażalenie. Na wniesienie zażalenia masz 7 dni od daty otrzymania postanowienia. Zażalenie wnosisz za pośrednictwem GIS do Ministra Zdrowia.

Warto wiedzieć

Kiedy możesz stracić zezwolenie

Jeśli naruszysz przepisy ustawy o odpadach lub będziesz działać niezgodnie z zezwoleniem, urząd wezwie cię do zaniechania naruszeń i wyznaczy termin usunięcia nieprawidłowości. Jeśli ich nie usuniesz urząd  cofnie ci zezwolenie bez odszkodowania. Musisz zakończyć prowadzoną działalność w zakresie zbierania odpadów. Decyzja urzędu może mieć rygor natychmiastowej wykonalności. Na własny koszt musisz usunąć odpady i skutki działalności prowadzonej niezgodnie z zezwoleniem.

Pamiętaj, że jeśli urząd cofnął ci zezwolenie, to przez 10 lata od dnia, gdy decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna nie uzyskasz nowego zezwolenia.

Kiedy wygasa zezwolenie na zbieranie odpadów

 • po upływie czasu, na jaki zostało wydane
 • jeśli zakończyłeś działalność objętą zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się bezprzedmiotowe
 • na twój wniosek złożony do urzędu
 • jeśli nie rozpocząłeś działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym zezwolenie stało się ostateczne
 • jeśli nie prowadziłeś działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata

Udział obywateli w postępowaniach dotyczących przedsięwzięć mogących wpływać na środowisko

Pamiętaj, że organy administracji muszą zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniach oceniających oddziaływania na środowisko danej instalacji poprzez udostępnianie informacji przed wydaniem zezwolenia dotyczącego instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Zasady udziału społeczeństwa zostały określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Czy ta strona była przydatna?