Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na zmianę statutu funduszu emerytalnego

Planujesz zmianę statutu funduszu emerytalnego? Aby to zrobić, uzyskaj zezwolenie. Sprawdź poniżej, jak możesz ro zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o zmianę statutu funduszu emerytalnego jest fundusz emerytalny, którego statutu zmiana dotyczy.

Decyzję w sprawie zmiany statutu otwartego/dobrowolnego funduszu podejmuje powszechne towarzystwo, które jest organem funduszu, w formie uchwały walnego zgromadzenia. Statut funduszu jak i jego zmiana są uchwalane przez walne zgromadzenie.

Statut funduszu określa:

 • nazwę funduszu
 • firmę, siedzibę i adres towarzystwa
 • wysokość kapitału zakładowego towarzystwa, skład akcjonariuszy towarzystwa i ilość posiadanych przez nich akcji
 • sposób reprezentacji funduszu przez towarzystwo
 • firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza
 • rodzaje, maksymalną wysokość, sposób oraz tryb kalkulacji i pokrywania kosztów obciążających fundusz, z wyłączeniem kosztów wskazanych w art. 136a, w tym koszty, o których mowa w art. 182a
 • wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 1
 • sposób informowania przez fundusz o zmianach statutu
 • inne dane przewidziane w przepisach ustawy

Ponadto statut otwartego funduszu określa:

 • dziennik o zasięgu krajowym przeznaczony do ogłoszeń funduszu;
 • terminy ogłaszania przez fundusz prospektu informacyjnego.

Z kolei statut pracowniczego funduszu określa:

 • terminy oraz formę i tryb wypłaty środków zgromadzonych na rachunkach członków
 • zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz, wraz z informacją o tym, czy fundusz będzie sam zarządzał aktywami, czy też powierzy zarządzania osobie trzeciej
 • tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracowniczy fundusz jest funduszem zdefiniowanej daty

Natomiast statut dobrowolnego funduszu określa:

 • tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie IKE oraz IKZE
 • zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zmianę statutu wraz z załącznikami

Podmiotem uprawnionym do złożenie wniosku o zmianę statutu funduszu emerytalnego jest fundusz emerytalny, którego statutu zmiana dotyczy.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

2. Formalne sprawdzenie wniosku oraz merytoryczna analiza zmiany statutu

1. Weryfikacja formalna

Organ sprawdza czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne załączniki.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych KNF wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

2. Merytoryczna ocena zmiany

KNF jako organ nadzoru sprawdza, czy zmiana statutu nie jest sprzeczna z prawem lub interesem członków funduszu. Rozpatrywane kwestie interesu członków funduszu „nie mogą być dokonane w wyniku wykładni abstrakcyjnej, lecz powinny uwzględniać okoliczności faktyczne konkretnej sprawy i kontekst normatywny, w którym to pojęcie występuje. Interes członków otwartego funduszu emerytalnego realizuje się przez gospodarowanie powierzonymi wybranemu funduszowi środkami finansowymi w sposób racjonalny, zgodny z prawem oraz zasadami sztuki zarządzania portfelami inwestycyjnymi, w celu osiągnięcia maksymalnej rentowności, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Interes ten wyraża się również w osiągnięciu ostatecznego, optymalnego efektu działalności prowadzonej przez fundusz” (wyrok SN z dnia 18 maja 2001 r., III RN 197/00).

3. Wydanie zezwolenia na zmianę statutu funduszu emerytalnego

Komisja Nadzoru Finansowego wydaje zezwolenie na zmianę statutu funduszu lub odmawia wydania zezwolenia, jeżeli zmiana jest sprzeczna z prawem lub interesem członków funduszu lub jeżeli zmiana statutu pracowniczego funduszu jest sprzeczna z interesem pracowników zagranicznych.

Dokumenty

4. Ogłoszenie zmian statutu w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń funduszu

Dokonanie ogłoszenia w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń funduszu, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia otwartemu funduszowi zezwolenia na zmianę statutu. Jeżeli otwarty fundusz nie dokona ogłoszenia zmian statutu, organ nadzoru stwierdza wygaśnięcie zezwolenia na zmianę statutu.

Termin

W ciągu 2 miesięcy.

5. Zawiadomienie organu nadzoru o dokonaniu ogłoszenia i jego terminie

Fundusz zawiadamia organ nadzoru o dokonaniu ogłoszenia i jego terminie, dołączając jednolity tekst statutu.

Dokumenty

6. Złożenie wniosku o wpisanie zmiany do rejestru funduszy

Fundusz składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie do rejestru zmiany statutu, dołączając do wniosku zezwolenie organu nadzoru na zmianę statutu, uchwałę zmieniającą statut wraz z jednolitym tekstem statutu oraz informację o dokonaniu ogłoszenia i jego terminie.

W razie zmiany danych dotyczących członków zarządu towarzystwa lub prokurentów, jeżeli zostali ustanowieni, fundusz składa niezwłocznie wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy, dołączając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców dotyczący towarzystwa.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym towarzystwa składa się tylko w razie zmiany danych wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (imiona i nazwiska członków zarządu towarzystwa oraz prokurentów, jeżeli zostali ustanowieni).

Ww. zaświadczenie może być zastąpione oświadczeniem.

7. Formalne sprawdzenie wniosku

Sąd rejestrowy bada, czy zgłoszony wniosek i dołączone do niego dokumenty zgadzają się pod względem formy i treści z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości.

8. Wpis zmiany do rejestru funduszy

Rozpoznanie wniosku przez sąd rejestrowy następuje w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

Sąd rejestrowy odmawia wpisania zmian statutu funduszu do rejestru funduszy, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone ustawą.

W postanowieniu zarządzającym wpis, sąd wpisuje do rejestru informację o zmianie statutu wraz z datą wejścia w życie zmiany.

Zmiana statutu wchodzi w życie w terminie wskazanym w ogłoszeniu o jego zmianie, jednak nie wcześniej niż z upływem 5 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia. Organ nadzoru może zezwolić na skrócenie tego terminu, jeżeli nie naruszy to interesu członków funduszu albo jeżeli wymaga tego interes członków funduszu.

Dokumenty

Termin

W ciągu 14 dni.

Ile zapłacisz

82 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W związku z tym, że od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Komisje Nadzoru Finansowego nie przysługuje odwołanie, strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.
Zgodnie z art. 127a § 1, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Od postanowienia sądu rejestrowego w sprawie przysługuje apelacja. O wniesieniu apelacji od postanowienia zarządzającego wpis, wpisuje się z urzędu wzmiankę w rubryce dziewiątej rejestru. Wzmianka, o której mowa w ust. 1, ulega wykreśleniu po prawomocnym zakończeniu postępowania.
W razie uwzględnienia środka odwoławczego od orzeczenia wydanego w postępowaniu rejestrowym, dotyczącego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd drugiej instancji uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi rejestrowemu. Rozpoznając ponownie sprawę, sąd rejestrowy uwzględnia wskazania sądu drugiej instancji oraz aktualny stan rejestru.

Czy ta strona była przydatna?