Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie radiowe dla stacji radiofonicznych i telewizyjnych pracujących w służbie radiodyfuzyjnej

Chcesz zostać nadawcą radiowym lub telewizyjnym? Na rozpowszechnianie (radiodyfuzję) sygnału radiowego lub wizyjnego musisz uzyskać pozwolenie z UKE. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zgłoszenie podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest radiodyfuzja

Radiodyfuzja to dział telekomunikacji związany z rozpowszechnianiem drogą radiową sygnałów fonicznych bądź wizyjnych. Urządzenia nadawcze dla stacji radiofonicznych i telewizyjnych mogą pracować analogowo lub cyfrowo.

Warunki uzyskania pozwolenia radiowego

Warunkiem uzyskania pozwolenia radiowego jest posiadanie przez nadawcę aktualnej koncesji i rezerwacji częstotliwości.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek bezpośrednio do Centrali UKE w Warszawie jeśli jesteś:

 • przedsiębiorcą telekomunikacyjnym świadczącym usługi telekomunikacyjne, dostarczającym sieci telekomunikacyjne lub udogodnienia towarzyszące
 • nadawcy ogólnokrajowym
 • nadawcą lokalnym z terenu województwa mazowieckiego, który nie korzystają z usług przedsiębiorców telekomunikacyjnych lecz samodzielnie eksploatuje urządzenia nadawcze

Jeśli jesteś nadawcą lokalnym, który nie korzysta z usług przedsiębiorców telekomunikacyjnych, lecz samodzielnie eksploatuje urządzenia nadawcze – możesz złożyć wniosek także za pośrednictwem właściwej ze względu na swoją siedzibę Delegatury UKE.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych dla stacji radiofonicznych i telewizyjnych pracujących analogowo lub cyfrowo w służbie radiodyfuzyjnej

Wnioski złożone za pośrednictwem Delegatury UKE, przesyłane są do Centrali UKE w Warszawie.

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

UKE sprawdzi, czy dostarczono wszystkie dokumenty i podano niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli do wniosku nie załączono dowodu zapłaty opłaty skarbowej, urząd wezwie cię do jego dostarczenia w terminie od 7 do 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podane terminy lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy i odeśle twój wniosek.

 1. Analiza merytoryczna wniosku

Merytoryczna analiza wniosku obejmuje:

 • obliczenie maksymalnej mocy nadajnika
 • sprawdzenie wyliczonej mocy ze znamionową mocą nadajnika (dokument potwierdzający spełnienie wymagań zasadniczych)

Jeżeli w wyniku analizy urząd stwierdzi, że ze względu na parametry podane we wniosku, wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie, zawiadomi cię o stanie faktycznym sprawy z prośbą o zajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie. Jeśli nie przedstawisz swojego stanowiska i nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie, UKE wyda decyzję odmowną w sprawie pozwolenia.

 1. Procedura koordynacyjna

Jeżeli to konieczne, UKE podejmuje działania w zakresie koordynacji częstotliwości. Międzynarodowe uzgodnienia prowadzone są w celu zabezpieczenia służb radiokomunikacyjnych przed wzajemnymi, szkodliwymi zakłóceniami i optymalnego wykorzystania widma częstotliwości.

 1. Wydanie decyzji w sprawie pozwolenia radiowego

Prezes UKE podejmuje decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych dla stacji radiofonicznych i telewizyjnych pracujących analogowo lub cyfrowo w służbie radiodyfuzyjnej.

W pozwoleniu mogą być określone warunki używania urządzenia i obowiązki użytkownika w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Decyzję wysyła się na adres wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru lub osoba uprawniona przez wnioskodawcę odbiera decyzję osobiście, potwierdzając odbiór podpisem i datą.

Prezes UKE publikuje na stronie UKE informacje o wydanych pozwoleniach obejmujące:

 • nazwę (firmę) podmiotu uprawnionego
 • zakres częstotliwości
 • obszar, na którym częstotliwości mogą być wykorzystywane
 • okres obowiązywania decyzji

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie określa:

1) uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres;

2) rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie;

3) warunki wykorzystywania częstotliwości;

4) warunki używania urządzenia, w szczególności rodzaj służby radiokomunikacyjnej lub sieci telekomunikacyjnej, w której urządzenie może być wykorzystywane;

5) okres ważności;

6) termin rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości (nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wydania pozwolenia).

W pozwoleniu można określić warunki używania urządzenia i obowiązki użytkownika w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Ile zapłacisz

Zapłać opłatę skarbową w wysokości:

 • 1 939 zł – za wydanie pozwolenia radiowego w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących
 • 82 zł – za wydanie pozwolenia radiowego w pozostałych przypadkach

Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia zapłać przy składaniu wniosku na wskazane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej konto.

Ile będziesz czekać

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Termin ten nie obowiązuje w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Prezesa UKE, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Opłaty roczne

Podmiot, który uzyskał pozwolenie jest zobowiązany uiszczać roczne opłaty za wykorzystanie częstotliwości, gdy uzyskał takie prawo w pozwoleniu radiowym albo dysponuje częstotliwością na podstawie rezerwacji. Opłata, o której mowa powyżej nie dotyczy podmiotu świadczącego usługę innemu podmiotowi z wykorzystaniem częstotliwości będącej w dyspozycji tego podmiotu na podstawie rezerwacji częstotliwości.

Wysokość i tryb wnoszenia opłat określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Opłaty za przedłużenie terminu ważności lub rozszerzenie zakresu działalności w pozwoleniu

Za przedłużenie terminu ważności pozwolenia radiowego lub rozszerzenie zakresu działalności określonej w pozwoleniu obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 50% stawki określonej od pozwolenia.

Dodatkowe Informacje

Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji częstotliwości, pozwoleń radiowych i zezwoleń znajdziesz na stronie UKE.

Czy ta strona była przydatna?