Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych naziemnych stacji satelitarnych

Uzyskanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych naziemnych stacji satelitarnych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych naziemnych stacji satelitarnych uzyskać może podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych naziemnych stacji satelitarnych

Wnioskodawca składa wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dokumenty

Należy złożyć odpowiednio zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. Formalne sprawdzenie wniosku

Sprawdzenie czy wniosek spełnia wymagania przewidziane w art. 148 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Weryfikowane są również załączniki dołączone do wniosku.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia ustalonych wymagań, UKE wzywa wnioskodawcę o uzupełnienia wniosku bądź wyjaśnienia niezgodności. W przypadku braku opłaty skarbowej do wniosku zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, przygotowywane jest wezwania do wniesienia opłaty skarbowej. W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej wydane zostanie postanowienie w sprawie zwrotu podania.

W przypadku nie uzupełnienia wniosku lub nie wyjaśnienia niezgodności w wymaganym terminie administracyjnym wnioskodawca otrzymuje pismo informujące o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

 1. Merytoryczna analiza kompletnego wniosku

Jeżeli w wyniku analizy stwierdzono, że ze względu na parametry podane we wniosku, wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie Strona jest zawiadamiana o stanie faktycznym sprawy z prośbą o zajęcie przez stronę stanowiska w wyznaczonym terminie.

Jeżeli strona nie przedstawi swojego stanowiska, w którym modyfikuje wniosek w wyznaczonym terminie wydana zostanie decyzja odmowna.

 1. Procedura koordynacyjna

Jeżeli jest to konieczne następuje koordynacja częstotliwości – międzynarodowe uzgodnienia prowadzone w celu zabezpieczenia służb radiokomunikacyjnych przed wzajemnymi, szkodliwymi zakłóceniami i optymalnego wykorzystania widma częstotliwości na bazie wspólnych uzgodnień.

 1. Wydanie decyzji w sprawie pozwolenia

Prezes UKE podejmuje decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania pozwolenia. Decyzję wysyła się na adres wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru lub osoba uprawniona przez wnioskodawcę odbiera decyzję osobiście, potwierdzając odbiór podpisem i datą.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie określa:

1) uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres;

2) rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie;

3) warunki wykorzystywania częstotliwości;

4) warunki używania urządzenia, w szczególności rodzaj służby radiokomunikacyjnej lub sieci telekomunikacyjnej, w której urządzenie może być wykorzystywane;

5) okres ważności;

6) termin rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości. W pozwoleniu można określić warunki używania urządzenia i obowiązki użytkownika w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Termin

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Termin ten nie obowiązuje w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Ile zapłacisz

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3 i 4 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego oraz z chwilą złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (oraz jego odpisu, wypisu lub kopii) powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 32 i cz. IV), w wysokości:

- 17,00 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (oraz jego odpisu, wypisu lub kopii);
- 1.939,00 zł - od wydania pozwolenia radiowego w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących;
- 82,00 zł - od wydania pozwolenia radiowego w pozostałych przypadkach.

Ile będziesz czekać

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może zostać wydłużony w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Jak możesz się odwołać

Art. 127.

§ 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Art. 128.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Art. 129.

§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.

Warto wiedzieć

Pozwolenia radiowe na używanie urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych wydawane są dla naziemnych stacji satelitarnych, przeznaczonych do różnych zastosowań, jak np.:

 • stacje centralne sieci VSAT, SUT, SIT;
 • stacje reporterskie SNG;
 • stacje dosyłowe programów radiowych i telewizyjnych;
 • inne naziemne stacje satelitarne nie wymienione powyżej.

Wymienione powyżej typy naziemnych stacji satelitarnych działają w ramach tzw. Stałej Służby Satelitarnej.

Bez pozwolenia radiowego mogą być używane terminale sieci VSAT, SUT i SIT spełniające wymagania Załącznika nr 2, Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych i nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. z 2007 Nr 138; poz. 972).

Opłaty roczne:

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym uiszcza roczne opłaty zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (Dz. U. z 2005 r. Nr 24, poz. 196 z późn zm).

Opłaty powinny być wnoszone na rachunek:

Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Narodowy Bank Polski Oddział w Warszawie

75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązek uiszczania opłat powstaje w momencie doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje.

W przypadku nie uiszczania opłat lub braku wykorzystywania przyznanych częstotliwości, Prezes UKE podejmuje decyzje o cofnięciu pozwoleń radiowych.

Czy ta strona była przydatna?