Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie radiowe kategorii 5 na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Wydanie pozwolenia radiowego kategorii 5 na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Obsługiwanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wymaga posiadania świadectwa operatora urządzeń radiowych.

Po uzyskaniu świadectwa można wystąpić z wnioskiem o pozwolenie radiowe.

Pozwolenie radiowe kategorii 5 uprawniające do używania stacji amatorskiej bezobsługowej dla określonej w pozwoleniu częstotliwości:

 • nie większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 50 W
 • większej niż 30 MHz z maks. mocą wyjściową nadajnika 15 W

przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej wydaje się:

 • osobie fizycznej (tzw. pozwolenie klubowe), która ukończyła 18 lat oraz posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny
 • osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody osoby, która ukończyła 18 lat, odpowiedzialnej za pracę stacji, posiadającej świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne, wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny

Uwaga

Używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w służbie amatorskiej przez cudzoziemca oraz obywatela polskiego stale rezydującego za granicą podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jednorazowo pobyt taki nie jest dłuższy niż 90 dni, nie wymaga uzyskiwania pozwolenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek powinien być złożony w delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej, właściwej dla wnioskowanej lokalizacji stacji. Dla stacji zlokalizowanych w woj. mazowieckim, wnioski należy składać w siedzibie głównej UKE.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia radiowego kategorii 5 na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Wniosek składany jest w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej, właściwej dla wnioskowanej lokalizacji stacji (przesyłką pocztową lub osobiście). Dla stacji zlokalizowanych w woj. mazowieckim, wnioski o wydanie pozwoleń należy dostarczyć do głównej siedziby UKE. Wniosek może być również złożony w formie elektronicznej poprzez platformę usług elektronicznych UKE.

Dokumenty

Pisemną zgodę osoby odpowiedzialnej za pracę stacji amatorskiej, posiadającej świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub równoważne świadectwo, wydane przez uprawniony organ zagraniczny, oraz która ukończyła 18 lat, załącza się wyłącznie, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna.

 1. Formalne sprawdzenie wniosku

Organ dokonuje sprawdzenia czy wniosek spełnia wymagania przewidziane w art. 148 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Weryfikowane są również załączniki dołączone do wniosku.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia ustalonych wymagań, UKE wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku bądź wyjaśnienia niezgodności. W przypadku nieuzupełnienia wniosku lub niewyjaśnienia niezgodności w wymaganym terminie administracyjnym, wysyłane jest pismo informujące o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

W przypadku braku (niezałączenia do wniosku) potwierdzenia opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, przygotowywane jest wezwanie do wniesienia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 261 k.p.a. W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej, wydane zostanie postanowienie w sprawie zwrotu podania, na które służy zażalenie.

W przypadku nieuzupełnienia wniosku o stosowną opłatę skarbową, organ odsyła wniosek do wnioskodawcy.

 1. Merytoryczna analiza kompletnego wniosku

Jeżeli w wyniku analizy stwierdzono, że ze względu na parametry podane we wniosku, wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca jest zawiadamiany o stanie faktycznym sprawy, zgodnie z art. 10 k.p.a. z prośbą o zajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie.

Jeżeli wnioskodawca nie przedstawi swojego stanowiska, w którym modyfikuje wniosek w wyznaczonym terminie, wydana zostanie decyzja odmowna.

 1. Wydanie decyzji w sprawie pozwolenia

Prezes UKE podejmuję decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania pozwolenia. Pozwolenie wysyłane jest przesyłkami pocztowymi poleconymi, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z art. 145 ustawy prawo telekomunikacyjne pozwolenie określa:

1)    uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres;

2)    rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie;

3)    warunki wykorzystywania częstotliwości;

4)    warunki używania urządzenia, w szczególności rodzaj służby radiokomunikacyjnej lub sieci telekomunikacyjnej, w której urządzenie może być wykorzystywane;

5)    okres ważności;

6)    termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wydania pozwolenia.

 

W pozwoleniu można określić warunki używania urządzenia i obowiązki użytkownika w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Pozwolenie może zawierać przydział sygnałów identyfikacyjnych lub znaków wywoławczych.

Pozwolenie uprawnia do wykorzystywania objętych pozwoleniem częstotliwości, sygnałów identyfikacyjnych oraz znaków wywoławczych.

Termin

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Termin 6 tygodni nie obowiązuje w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczypospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Ile zapłacisz

82,00 zł

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową określoną w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44) w wysokości 82,00 zł wnioskodawca może wnieść bezgotówkowo na konto wskazane przez UKE lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola, który jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE w województwach.

Ile będziesz czekać

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może być wydłużony w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczypospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

Art. 127.

§ 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Art. 128.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Art. 129.

§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.

Czy ta strona była przydatna?