Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych

Wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pozwolenie dotyczy podmiotów, które wcześniej uzyskały decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UKE lub przesłać pocztą na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa lub do właściwych miejscowo Delegatur UKE.

Dokumenty

  1. Formalne sprawdzenie wniosku

Sprawdzenie czy wniosek spełnia wymagania przewidziane w art. 148 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Weryfikowane są również załączniki dołączone do wniosku.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia ustalonych wymagań, UKE wzywa wnioskodawcę o uzupełnienia wniosku bądź wyjaśnienia niezgodności. W przypadku braku (nie załączenia do wniosku) potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, przygotowywane jest wezwanie do wniesienia opłaty skarbowej

W przypadku nie uzupełnienia wniosku lub nie wyjaśnienia niezgodności w wymaganym terminie administracyjnym – pismo informujące o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

W przypadku nie uzupełnienia wniosku o stosowną opłatę skarbową – odesłanie wniosku do wnioskodawcy.

  1. Merytoryczna analiza kompletnego wniosku

Jeżeli w wyniku analizy stwierdzono, że ze względu na parametry podane we wniosku, wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie Strona jest zawiadamiana o stanie faktycznym sprawy zgodnie z art. 10 k.p.a. z prośbą o zajęcie przez stronę stanowiska w wyznaczonym terminie.

Jeżeli strona nie przedstawi swojego stanowiska, w którym modyfikuje wniosek w wyznaczonym terminie wydana zostanie decyzja odmowna.

  1. Procedura koordynacyjna

Jeżeli jest to konieczne następuje koordynacja częstotliwości – międzynarodowe uzgodnienia prowadzone w celu zabezpieczenia służb radiokomunikacyjnych przed wzajemnymi, szkodliwymi zakłóceniami i optymalnego wykorzystania widma częstotliwości na bazie wspólnych uzgodnień.

Wnioskodawca jest informowany stosownie do zapisów art. 36 § 1 Kpa, o niezałatwieniu sprawy ze względu na konieczność przeprowadzenie koordynacji międzynarodowej częstotliwości w określonym ustawą Pt terminie i wyznaczany jest nowy terminu załatwienia sprawy.

  1. Decyzja w sprawie wydania pozwolenia

Prezes UKE podejmuję decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania pozwolenia.

Decyzję wysyła się na adres wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru lub w przypadku osobistego odbierania pozwolenia radiowego przez osobę uprawnioną przez wnioskodawcę, wydanie decyzji administracyjnej następuje wyłącznie po przedłożeniu stosownego w tym zakresie upoważnienia do odbioru decyzji, potwierdzając odbiór podpisem i datą.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie określa:

1) uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres;

2) rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie;

3) warunki wykorzystywania częstotliwości;

4) warunki używania urządzenia, w szczególności rodzaj służby radiokomunikacyjnej lub sieci telekomunikacyjnej, w której urządzenie może być wykorzystywane;

5) okres ważności;

6) termin rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości. W pozwoleniu można określić warunki używania urządzenia i obowiązki użytkownika w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Termin

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Termin ten nie obowiązuje w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Ile zapłacisz

1939 zł - od pozwoleń radiowych wydawanych w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących [załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1282, z późn. zm.)- część III, poz. 32],

82 zł - od pozostałych pozwoleń radiowych (załącznik do ustawy - część III, poz. 44),

17 zł - od złożonego dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - do każdego stosunku pełnomocnictwa prokury (z wyjątkami zawartymi w załączniku).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej, a więc wydania pozwolenia radiowego powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego, do wniosku powinien być załączony dowód wniesienia takiej opłaty.

Ile będziesz czekać

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może być przedłużony w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Jak możesz się odwołać

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji - art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 2 K.p.a.

Warto wiedzieć

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym uiszcza roczne opłaty zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Czy ta strona była przydatna?