Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenia radiowe na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej

Wydanie pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pozwolenie dotyczy podmiotów, które wcześniej uzyskały decyzję w sprawie rezerwacji częstotliwości lub pragną uzyskać pozwolenie radiowe wraz z prawem do wykorzystania częstotliwości w sieciach np. typu dyspozytorskiego, transmisji danych, monitoringu systemów alarmowych, zdalnego sterowania itp.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UKE lub przesłać pocztą na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa lub do właściwych miejscowo delegatur UKE.

Dokumenty

  1. Formalne sprawdzenie wniosku

Sprawdzenie czy wniosek spełnia wymagania przewidziane w art. 148 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Weryfikowane są również załączniki dołączone do wniosku.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia ustalonych wymagań, UKE wzywa wnioskodawcę o uzupełnienia wniosku bądź wyjaśnienia niezgodności . W przypadku braku (nie załączenia do wniosku) potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, przygotowywane jest wezwanie do wniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku nie uzupełnienia wniosku lub nie wyjaśnienia niezgodności w wymaganym terminie administracyjnym – pismo informujące o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

W przypadku nie uzupełnienia wniosku o stosowną opłatę skarbową – odesłanie wniosku do wnioskodawcy.

  1. Merytoryczna analiza kompletnego wniosku

Jeżeli w wyniku analizy stwierdzono, że ze względu na parametry podane we wniosku, wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie Strona jest zawiadamiana o stanie faktycznym sprawy zgodnie z art. 10 k.p.a. z prośbą o zajęcie przez stronę stanowiska w wyznaczonym terminie.

Jeżeli strona nie przedstawi swojego stanowiska, w którym modyfikuje wniosek w wyznaczonym terminie wydana zostanie decyzja odmowna.

  1. Wydanie decyzji w sprawie pozwolenia

Prezes UKE podejmuję decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania pozwolenia.

Decyzję wysyła się na adres wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru lub w przypadku osobistego odbierania pozwolenia radiowego przez osobę uprawnioną przez wnioskodawcę, wydanie decyzji administracyjnej następuje wyłącznie po przedłożeniu stosownego w tym zakresie upoważnienia do odbioru decyzji , potwierdzając odbiór podpisem i datą.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie lub decyzja o odmowie wydania pozwolenia.Pozwolenie określa:

1) uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres;

2) rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie;

3) warunki wykorzystywania częstotliwości;

4) warunki używania urządzenia, w szczególności rodzaj służby radiokomunikacyjnej lub sieci telekomunikacyjnej, w której urządzenie może być wykorzystywane;

5) okres ważności;

6) termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wydania pozwolenia.

W pozwoleniu można określić warunki używania urządzenia i obowiązki użytkownika w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Pozwolenie może zawierać przydział sygnałów identyfikacyjnych lub znaków wywoławczych

Termin

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Termin ten nie obowiązuje w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Ile zapłacisz

• 1939 zł – od pozwoleń radiowych wydawanych w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących (Ustawa o opłacie skarbowej, załącznik do ustawy – część III, poz. 32),

• 82 zł – od pozostałych pozwoleń radiowych (Ustawa o opłacie skarbowej, załącznik do ustawy – część III, poz. 44),

• 17 zł – od złożonego dokumentu pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - do każdego stosunku pełnomocnictwa prokury (z wyjątkami zawartymi w załączniku).

Ile będziesz czekać

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Termin ten nie obowiązuje w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych. Średni czas realizacji: W przypadku pozwoleń radiowych nie wymagających przeprowadzenia koordynacji zagranicznej ok. 30 dni. W przypadku wymaga Koordynacji zagranicznej 90 dni.

Jak możesz się odwołać

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji - art. 127 § 3 w związku z art. 129 § 2 K.p.a.

Warto wiedzieć

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym uiszcza roczne opłaty zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Czy ta strona była przydatna?