Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej – stacja statkowa

Uzyskanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej - stacja statkowa.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pozwolenie radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej – stacja statkowa uzyskać może podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek należy złożyć do właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Delegatura UKE w Gdyni - dla właścicieli jednostek pływających (stacje statkowe) z terenu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Delegatura UKE w Szczecinie - dla właścicieli jednostek pływających (stacje statkowe) z terenu województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i śląskiego.

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej – stacja statkowa

Wniosek składany jest we właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dla właścicieli jednostek pływających (stacje statkowe) z terenu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego jest to Delegatura UKE w Gdyni.

Dla właścicieli jednostek pływających (stacje statkowe) z terenu województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i śląskiego jest to Delegatura UKE w Szczecinie.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dotyczy potwierdzenia spełnienia przez urządzenie wymagań, o których mowa w art. 153 ust. 1–1b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

Wnioskodawca załącza zamiennie kserokopię jednego z dokumentów:

  • Dowód rejestracyjny jednostki powinien być wydany przez właściwy Urząd Morski/PZŻ.
  • Certyfikat okrętowy stały powinien być wydany przez właściwą Izbę Morską.
  • Decyzja o wpisie statku do rejestru statków rybackich lub zaświadczenie o nadaniu oznaki rybackiej wydane przez właściwy okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego.

Wnioskodawca - osoba fizyczna załącza kopię świadectwa operatora radiowego.

Wykaz urządzeń nadawczych powinien zawierać oznaczenie producenta, typu, numeru fabrycznego, klasy emisji, mocy wyjściowej oraz zakresu częstotliwości pracy.

Wniosek o numer identyfikacyjny (tożsamości) jednostki pełnomorskiej MMSI lub żeglugi śródlądowej ATIS - wymagane jest przedstawienie kserokopii świadectwa klasy wydanego przez Polski Rejestr Statków lub inne zagraniczne towarzystwo klasyfikacyjne.

  1. Weryfikacja formalna wniosku

UKE sprawdza, czy wniosek spełnia wymagania przewidziane w art. 148 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Weryfikowane są również załączniki dołączone do wniosku.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia ustalonych wymagań, UKE wzywa wnioskodawcę o uzupełnienia wniosku bądź wyjaśnienia niezgodności.

W przypadku braku (nie załączenia do wniosku potwierdzenia wniesienia) opłaty skarbowej do wniosku zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, przygotowywane jest wezwanie do wniesienia opłaty skarbowej. W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej wydawane jest postanowienie w sprawie zwrotu podania, na które stronie służy zażalenie.

W przypadku nie uzupełnienia wniosku lub nie wyjaśnienia niezgodności w wymaganym terminie administracyjnym UKE informuje o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania.

W przypadku nie uzupełnienia wniosku o stosowną opłatę skarbową – odesłanie wniosku do wnioskodawcy.

  1. Merytoryczna analiza kompletnego wniosku

Jeżeli w wyniku analizy stwierdzono, że ze względu na parametry podane we wniosku, wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie UKE zawiadamia wnioskodawcę o stanie faktycznym sprawy zgodnie z prośbą o zajęcie przez stronę stanowiska w wyznaczonym terminie.

Jeżeli wnioskodawca nie przedstawi swojego stanowiska, w którym modyfikuje wniosek w wyznaczonym terminie, UKE wydaje decyzję odmowną.

  1. Wydanie decyzji w sprawie pozwolenia radiowego

Prezes UKE podejmuję decyzję o wydaniu bądź odmowie wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej – stacja statkowa.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie określa:

1) uprawniony podmiot oraz jego siedzibę i adres;

2) rodzaj, wyróżnik typu oraz nazwę producenta urządzeń radiowych, których dotyczy pozwolenie; 3) warunki wykorzystywania częstotliwości;

4) warunki używania urządzenia, w szczególności rodzaj służby radiokomunikacyjnej lub sieci telekomunikacyjnej, w której urządzenie może być wykorzystywane;

5) okres ważności;

6) termin rozpoczęcia wykorzystania częstotliwości (nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wydania pozwolenia).

W pozwoleniu można określić warunki używania urządzenia i obowiązki użytkownika w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Termin

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Termin 6 tygodni nie obowiązuje w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych.

Ile zapłacisz

82,00 zł

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3  Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III ust. 44 pkt 2), w wysokości 82,00 zł.

Opłatę skarbową wnioskodawca może wnieść bezgotówkowo na konto wskazane przez UKE lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola, który jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE w województwach.

Ile będziesz czekać

W przypadku częstotliwości radiowych, których przeznaczenie określono w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości lub ustalono w planie zagospodarowania częstotliwości, decyzja powinna być podjęta w terminie 6 tygodni od dnia złożenia wniosku. Termin ten obowiązuje może być wydłużony w przypadkach wymagających uzgodnień międzynarodowych lub wynikających z umów międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską dotyczących użytkowania częstotliwości radiowych lub pozycji orbitalnych.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

Art. 127.

§ 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Art. 128.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Art. 129.

§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania.

Warto wiedzieć

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w pozwoleniu radiowym uiszcza roczne opłaty za prawo do ich wykorzystywania (dotyczy tylko stacji nadbrzeżnych). Wysokość i tryb wnoszenia opłat określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Podmiot, który uzyskał prawo do wykorzystywania częstotliwości określonych w rezerwacji częstotliwości lub pozwoleniu radiowym uiszcza roczne opłaty zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością .

Obowiązek uiszczania opłat powstaje w momencie doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje.

Dodatkowe informacje na temat procedury dostępne są na stronie internetowej UKE.

Czy ta strona była przydatna?