Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych – bez projektu budowlanego

Chcesz zbudować niewielki obiekt, np. pomost czy parterowy budynek gospodarczy lub zainstalować tablicę reklamową? Nie potrzebujesz do tego pozwolenia na budowę ani projektu budowlanego. Wystarczy, że budowę lub roboty budowlane zgłosisz w urzędzie. Poniżej dowiesz się kiedy i jak złożyć zgłoszenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Roboty budowlane, które zgłaszasz bez projektu budowlanego 

 1. Budowa lub przebudowa następujących obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej: płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m, silosów na kiszonkę;
 2. Budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2; łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mpowierzchni działki;
 3. Budowa i przebudowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2; liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 4. Budowa lub przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
 5. Budowa lub przebudowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 6. Budowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 7. Budowa lub przebudowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
 8. Budowa lub przebudowa tymczasowych  obiektów  budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 9. Budowa lub przebudowa obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1m, poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
 10. Budowa lub przebudowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej  od  korony pomostu do dna akwenu - do 2,50m, służących do cumowania niewielkich jednostek pływających (np. łodzie, kajaki, jachty), uprawiania wędkarstwa, rekreacji;
 11. Budowa lub przebudowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 12. Przebudowa sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV; wodociągowych; kanalizacyjnych; cieplnych; gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 13. Budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
 14. Budowa stacji ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
 15. Budowa lub przebudowa kanalizacji kablowej;
 16. Budowa lub przebudowa obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
 17. Budowa niecek dezynfekcyjnych, w tym niecek dezynfekcyjnych z zadaszeniem;
 18. Budowa parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, w obszarze Natura 2000;
 19. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, w obszarze Natura 2000;
 20. Budowa gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, w obszarze Natura 2000;
 21. Instalacja tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem tych usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 22. Wykonywanie i przebudowa urządzeń melioracji wodnych;
 23. Przebudowa sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV;
 24. Przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych;
 25. Budowa kanałów technologicznych w pasie drogowym, w ramach przebudowy tej drogi;
 26. Wykonywanie remontu obiektów budowlanych dotyczącego budowli, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę
 27. Wykonywanie remontu przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;
 28. Docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;
 29. Budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m; 
 30. Instalowanie krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków;
 31. Instalowanie urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;
 32. Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.


Uwaga

Jeśli budowa lub roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 29 ust. 1 oraz 2 Ustawy Prawo budowlane, ale będą wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, to musisz je zgłosić. Do zgłoszenia dołącz pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku


Roboty budowlane, które zgłaszasz z projektem budowlanym

 1. Budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce (działkach), na których zostały zaprojektowane;
 2. Przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, jeśli nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
 3. Budowa sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;
 4. Budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Przeczytaj jak zgłosić budowę z projektem budowlanym.

Pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia

Jeśli chcesz, to możesz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia robót budowlanych. Nie musisz podawać powodu swojej decyzji. Do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz odpowiednie dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane. Więcej informacji znajdziesz w opisie Pozwolenie na budowę.

Kiedy zamiast zgłoszenia budowy potrzebne jest pozwolenie na budowę

 • Jeżeli inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, lub
 • Jeżeli inwestycja ma być wykonywana przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Jeśli nie wiesz, czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, dowiedz się tego w urzędzie, do którego składasz zgłoszenie, lub u konserwatora zabytków.

Inwestycje bez pozwolenia i zgłoszenia

Niektóre inwestycje oraz rodzaje robót budowlanych możesz wykonywać bez pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy lub zgłoszenia innych robót budowlanych. Zobacz, co możesz wybudować bez pozwolenia albo zgłoszenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie robót budowlanych złóż przed ich rozpoczęciem. W zgłoszeniu określ  rodzaj,  zakres  i sposób  wykonywania  robót budowlanych  oraz  termin  ich  rozpoczęcia.

Jeśli rozpoczniesz budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd oceni złożone przez ciebie zgłoszenie, to urząd uzna ją za samowolę budowlaną. Wtedy czeka cię legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

W większości przypadków zgłoszenie złóż do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu.

Natomiast, w przypadku inwestycji dotyczących niżej wymienionych obiektów i robót budowlanych zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych złóż do urzędu wojewódzkiego:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 •  hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych – w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
 • inwestycji Krajowego Zasobu Nieruchomości;
 • metra wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

UWAGA

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych należy złożyć do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który jest organem administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

 • obiektów budowlanych maszyn górniczych;
 • szybowych wież wyciągowych;
 • budynków nadszybi;
 • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
 • wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych;
 • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;
 • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa art. 169 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż zgłoszenie oraz odpowiednie załączniki

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku zawiera:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy;
 • wskazanie terminu ważności pozwolenia.

Pozwolenie może określać warunki polegające na obowiązku:

 • zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
 • niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Do zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych dołącz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 • W zależności od rodzaju i miejsca inwestycji dołącz odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Szkice i rysunki możesz wykonać sam.

 • W zgłoszeniu budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny (o pojemności do 7 m3 w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) dołącz projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji. Projekt powinien być wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, a w przypadku budowy instalacji zbiornikowej gazu, dodatkowo uzgodniony z podmiotem odpowiedzialnym za kwestie zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 • W zgłoszeniu budowy stacji ładowania oraz przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych  dołącz plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

 • W zgłoszeniu  budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, złóż projekt zagospodarowania terenu lub działki, wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

 • W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej dołącz wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) oraz uzasadnienie zarządcy drogi (o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

 • W zgłoszeniu robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę (wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane), a które mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków dołącz pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

 • Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Termin

Zgłoszenie robót budowlanych złóż przed ich rozpoczęciem. W zgłoszeniu określ  rodzaj,  zakres  i sposób  wykonywania  robót budowlanych  oraz  termin  ich  rozpoczęcia.

Jeśli rozpoczniesz budowę bez zgłoszenia albo zanim urząd oceni złożone przez ciebie zgłoszenie, to urząd uzna ją za samowolę budowlaną. Wtedy czeka cię legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym.

 1. Urząd sprawdzi kompletność twojego zgłoszenia

Jeśli twoje zgłoszenie ma braki, urząd wyśle ci postanowienie wzywające do ich usunięcia. Urząd poda w nim termin, w którym masz to zrobić. Gdy nie usuniesz braków w terminie, otrzymasz decyzję o sprzeciwie wobec robót budowlanych wymienionych w twoim zgłoszeniu.

Uzupełnione dokumenty złóż w tym urzędzie, w którym złożyłeś zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.

 1. Urząd oceni, czy możesz budować lub wykonywać inne roboty budowlane na podstawie zgłoszenia

Dostaniesz decyzję o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych, jeśli:

 • nie uzupełnisz braków w zgłoszeniu,
 • zgłoszona budowa lub roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę,
 • inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu albo decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi aktami prawa miejscowego lub innymi przepisami,
 • zgłoszenie dotyczy budowy obiektów tymczasowych (niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Urząd może w decyzji o sprzeciwie nakazać ci uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych, które co do zasady wymagają jedynie zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (gdy twoja inwestycja oddziałuje na sąsiednie działki).

W jaki sposób otrzymasz zgodę na budowę

Jeśli twoje zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, to urząd przyjmie zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych tzw. milczącą zgodą. Urząd nie musi w takim przypadku wysyłać ci żadnego pisma o zgodzie na wykonanie robót budowlanych. Ale może, przed upływem terminu 21 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

 1. Rozpocznij budowę

Do budowy lub innych robót budowlanych możesz przystąpić po 21 dniach od złożenia zgłoszenia – pod warunkiem, że urząd nie wniósł sprzeciwu w tym terminie – albo po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeśli urząd nie wydał takiego zaświadczenia z urzędu, a chcesz uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy, to złóż wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.). Wniosek złóż do urzędu, w którym zgłaszałeś budowę.

Musisz rozpocząć roboty budowlane  przed upływem 3 lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac. W przeciwnym razie trzeba będzie ponownie złożyć zgłoszenie robót budowlanych.

Urząd może wnieść decyzję o sprzeciwie w terminie 21 dni od złożenia przez ciebie kompletnego zgłoszenia. Jeśli zrobi to za późno, możesz uznać to za brak sprzeciwu.

Uwaga

Jeśli twoje zgłoszenie dotyczy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zgłoś się do urzędu po dziennik budowy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Do robót budowlanych możesz przystąpić po 21 dniach od dnia doręczenia zgłoszenia do właściwego urzędu, o ile ten urząd nie wniesie w ciągu tych 21 dni sprzeciwu. Termin 21-dniowy liczony jest od złożenia kompletnego zgłoszenia. Jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczysz od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

Urząd może, przed upływem terminu 21 dni, wydać ci z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót budowlanych. Po wydaniu takiego zaświadczenia możesz od razu rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane.


Ważne

Zwróć uwagę, że urząd nie musi w terminie 21 dni doręczyć ci decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że urząd nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle ci decyzję elektronicznie, żeby uznać sprzeciw za wniesiony. Najlepiej, po upływie terminu zadzwoń do urzędu i dowiedz się, czy urząd przyjął twoje zgłoszenie.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się tylko od decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Twoim odwołaniem zajmie się:

 • urząd wojewódzki – jeśli zgłoszenie złożyłeś do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – jeśli zgłoszenie złożyłeś do urzędu wojewódzkiego

Uwaga

Osoby które nie były wnioskodawcą, a są niezadowolone z twojego zgłoszenia (np. twoi sąsiedzi), mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu naprawczym w nadzorze budowlanym. Taki tryb wynika z orzecznictwa sądu – wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r. (sygnatura II OSK 665/09) oraz Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1403/16).

Warto wiedzieć

Co musisz zrobić, gdy chcesz dokończyć budowę po zakupie działki z przyjętym i ważnym zgłoszeniem budowy

Jeśli kupiłeś działkę, na której trwa już budowa domu na podstawie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym, to możesz przenieść je na siebie. Musisz złożyć wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

Pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Możesz, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu budowy, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego. Po złożeniu takiego wniosku możesz – do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę  – powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego.

Czy ta strona była przydatna?