Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową

Uzyskanie pozwolenia na kierowanie stajnią wyścigową.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową w danym roku kalendarzowym może być udzielone osobie, która:

Egzamin ze znajomości przepisów dotyczących wyścigów konnych jest przeprowadzany ustnie i jest bezpłatny. Termin egzaminu jest dostosowywany do potrzeb wnioskodawcy.

Informacja o zdaniu egzaminu publikowana jest na stronie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz w Biuletynie PKWK.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Polski Klub Wyścigów Konnych
Puławska 266, 02-684 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku

Wnioskodawca składa wniosek do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Wniosek można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub wysłać e-mailem (bez podpisu). W tym ostatnim przypadku należy dostarczyć oryginał wniosku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

2) zaświadczenie albo oświadczenie wnioskodawcy o tym, iż nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w Kodeksie karnym oraz zdał egzamin ze znajomości przepisów dotyczących wyścigów konnych.

  1. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Prezes PKWK dokonuje sprawdzenia złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli wniosek ma błędy formalne wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku.

Złożenie przez wnioskodawcę uzupełnień skutkuje przyjęciem wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku otrzymuje informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której Prezes PKWK bada czy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 21b ust. 1 ustawy o wyścigach konnych.

  1. Wydanie decyzji

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, Prezes wydaje pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową. Jeśli wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art. 21b ust. 1 ustawy o wyścigach konnych, Prezes odmawia wydania pozwolenia. Pozwolenie wydaje się w drodze decyzji.

Opłata za wydanie pozwolenia najczęściej uiszczana jest w momencie, kiedy wnioskodawca dowiaduje się, że pozwolenie zostało mu udzielone. Opłatę uiścić można w kasie w Polskim Klubie Wyścigów Konnych lub przelać na konto. Pozwolenie jest ważne od dnia wydania do 31 grudnia danego roku, w którym złożono wniosek.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

300,00 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?