Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych

Uzyskanie wpisu do rejestru organizatorów wyścigów konnych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wnioskodawca nie musi być przedsiębiorcą (może być to np. jednostka budżetowa gminy).

Działalność w zakresie organizowania wyścigów konnych może wykonywać podmiot, który:

1) posiada tor wyścigowy, spełniający wymagane warunki techniczne,

2) posiada zabezpieczenie finansowe dla właściwego przeprowadzania wyścigów konnych,

3) posiada zatwierdzone plany gonitw, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych.

Plany gonitw są składane przez wnioskodawców przed sezonem (od 31 stycznia do końca kwietnia) i zatwierdzane przez Prezesa PKWK.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Polski Klub Wyścigów Konnych
Puławska 266, 02-684 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku

Wnioskodawca składa wniosek do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) nazwę podmiotu oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), chyba że podmiot nie posiada takich numerów,

3) lokalizację toru wyścigowego uzgodnioną z wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta,

4) określenie zabezpieczenia finansowego dla właściwego przeprowadzania wyścigów konnych oraz wskazanie źródeł pochodzenia posiadanego kapitału,

5) określenie rodzaju gonitw, które mają być przeprowadzane, oraz planowanej ich liczby w ciągu roku,

6) opis urządzeń technicznych toru wyścigowego,

7) planowany termin rozpoczęcia działalności.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie ma następującą treść:

„Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów wyścigów konnych są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania wyścigów konnych, określone w ustawie z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych.”.

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) nazwę podmiotu, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Prezes PKWK dokonuje sprawdzenia złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli wniosek ma błędy formalne wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku. Złożenie przez wnioskodawcę uzupełnień skutkuje przyjęciem wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku otrzymuje informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której Prezes PKWK bada czy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 16 ust. 3 ustawy o wyścigach konnych.

  1. Wpis do rejestru

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych dokonuje wpisu podmiotu do rejestru. Wpis jest bezterminowy. Opłata za dokonanie wpisu jest jednorazowa. Jeśli organizator wyścigów konnych zwiększy liczbę gonitw w danym roku kalendarzowym na danym torze wyścigowym, to jest zobowiązany uiścić dopłatę (różnica pomiędzy kwotą należną za większą liczbę gonitw a kwotą już zapłaconą). Jeśli wnioskodawca nie spełnia warunków merytorycznych, określonych w art. 16 ust. 3 ustawy o wyścigach konnych, Prezes odmawia dokonania wpisu podmiotu do rejestru.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

  1. Wydanie zaświadczenia

Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu w rejestrze.

W przypadku odmowy wpisu do rejestru wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie po dokonaniu wpisu do rejestru

Ile zapłacisz

Opłata zależy od planowanej liczby gonitw w ciągu roku na danym torze wyścigowym i wynosi:

- 3.600 zł - do 8 gonitw;

- 7.000 zł - od 9 do 16 gonitw;

- 13.500 zł - od 17 do 35 gonitw;

- 20.000 zł - od 36 do 45 gonitw;

- 32.000 zł - od 46 do 80 gonitw;

- 46.500 zł - od 81 do 120 gonitw;

- 60.000 zł - od 121 do 160 gonitw;

- 90.000 zł - od 161 do 240 gonitw;

- 120.000 zł - od 241 do 450 gonitw;

- 160.000 zł - od 451 do 770 gonitw;

- 240.000 zł - powyżej 770 gonitw.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?