Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Akredytacja podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Akredytacja potwierdza spełnienie określonych wymogów i zapewnienie wysokiej jakości prowadzonego kształcenia. Jeśli twoja firma wprowadza nowatorskie programy i metody a oferowane przez nią kursy są na wysokim poziomie – dowiedz się jak możesz uzyskać akredytację kuratora oświaty.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

O akredytację kuratora oświaty mogą ubiegać się podmioty prowadzące kursy i szkolenia dla osób dorosłych.

Możesz ubiegać się o akredytację, gdy prowadzisz:

 • centrum kształcenia ustawicznego,
 • centrum kształcenia praktycznego,
 • publiczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego i praktycznego,
 • niepubliczny ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • firmę szkoleniową,
 • działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Akredytacja może obejmować całość lub część prowadzonego kształcenia.

Kto może się ubiegać o akredytację

O przyznanie akredytacji na dany kurs możesz się ubiegać, jeśli:

 • twoja firma wdraża i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo – metodyczne i organizacyjne służące podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia,
 • kurs jest prowadzony przynajmniej od roku,
 • kurs obejmuje nie mniej niż 30 godzin zajęć edukacyjnych.

Przed przystąpieniem do akredytacji upewnij się, że twoja firma spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Uzyskasz akredytację, jeżeli:

 • zapewnisz bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym:
  • pomieszczenia dydaktyczne odpowiednie dla prawidłowego przebiegu procesu kształcenia,
  • w procesie kształcenia wykorzystujesz środki dydaktyczne pozwalające na prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, również z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej,
  • systematycznie dostosowujesz bazę i wyposażenie dydaktyczne do potrzeb prowadzonego kształcenia,
  • baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy.

Jeśli chcesz prowadzić działalność edukacyjną w lokalu mieszkalnym, np. w domu, przed przystąpieniem do akredytacji zgłoś chęć zmiany sposobu użytkowania lokalu do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

 • zatrudniasz wykwalifikowaną kadrę, w tym:
  • kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia,
  • dbasz o to, aby praca kadry była systematycznie oceniana,
  • tworzysz warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry.
 • opracowujesz i udostępniasz materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:
  • programy nauczania dla prowadzonego kształcenia zawierają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii,
  • systematycznie badasz wartość prowadzonego programu kształcenia,
  • wyniki ewaluacji prowadzonego kształcenia są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • kuratoria oświaty

Wniosek złóż do kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki (ośrodka lub firmy) lub miejsce prowadzenia oświatowej działalności gospodarczej.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Aby złożyć wniosek musisz być osobą kierującą placówką (ośrodkiem lub firmą). Pamiętaj, aby wcześniej uzgodnić go z organem prowadzącym twoją placówkę (ośrodek lub firmę).

Jeśli prowadzisz kursy w ramach swojej działalności gospodarczej, wtedy osobiście złóż wniosek o akredytację.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Ocena powinna być opracowana przez osobę kierującą placówką, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • W przypadku działalności oświatowej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców zamiast statutu należy dołączyć informację dotyczącą organizacji i zakresu tej działalności. 
 • Własna ocena działalności placówki powinna być opracowana przez osobę kierującą placówką/prowadzącą działalność oświatową, przy wykorzystaniu wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
 • Podmiot starający się o akredytację składa oświadczenie, że całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie lub wnosi opłatę, ustaloną przez kuratora oświaty, do którego kierowany jest wniosek.

2. Kurator sprawdzi twój wniosek

Kurator oświaty sprawdzi czy zostały złożone wszystkie niezbędne dokumenty. Jeśli organ zauważy braki, poprosi cię o ich uzupełnienie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni.

Pamiętaj, że jeśli ich nie uzupełnisz, twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

Kurator oświaty powoła zespół akredytacyjny, gdy złożysz kompletny wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

3. Zespół akredytacyjny oceni działalność podmiotu wnioskującego o akredytację

Zespół akredytacyjny może również poprosić osobę kierującą placówką (ośrodkiem lub firmą) o udzielenie dodatkowych informacji.

Dokumenty

4. Wizyta akredytacyjna

Podczas wizyty akredytacyjnej zespół oceni:

 • bazę oraz środki dydaktyczne,
 • czy zatrudniasz wykwalifikowaną kadrę,
 • stosowane materiały metodyczno-dydaktyczne.

Termin

Przewodniczący zespołu akredytacyjnego powiadomi cię o programie i terminie wizyty akredytacyjnej co najmniej 7 dni przed terminem wizyty.

5. Otrzymasz decyzję

Kurator wyda decyzję o udzieleniu akredytacji bądź decyzję odmawiającą udzielenia akredytacji.

W przypadku placówki lub ośrodka, kurator oświaty uwzględni również wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką lub ośrodkiem.

Lista podmiotów, które uzyskały akredytacje publikowana jest na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Opłatę ustala co roku właściwy kurator oświaty. Podaje ją do publicznej wiadomości do 31 grudnia. Podana wysokość opłaty obowiązuje w następnym roku kalendarzowym.

Zanim złożysz wniosek pamiętaj o uiszczeniu opłaty za akredytację. Jeśli prowadzisz całe kształcenie nieodpłatnie nie musisz płacić za akredytację.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez kuratora oświaty możesz się odwołać do Ministra Edukacji Narodowej. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem kuratora oświaty, który wydał decyzję.

Warto wiedzieć

Czy prowadząc szkolenia muszę ubiegać się o akredytację?

Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu szkół, może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Według ww. ustawy usługi szkoleniowe są zaliczane do działalności gospodarczej, więc pod względem formalnym nie różnią się od prowadzenia innej działalności usługowej. Ponadto działalność szkoleniowa nie jest uznawana za działalność regulowaną, prowadzenie jej nie wymaga więc spełnienia szczególnych warunków ani uzyskania zezwolenia, koncesji, zgody lub zgłoszenia. Przedsiębiorca nie musi wykazywać jakie kwalifikacje zawodowe mają osoby prowadzące szkolenia oraz czy posiada odpowiednią bazę lokalową. W praktyce oznacza to, że każda osoba zainteresowana prowadzeniem tego typu działalności, może bez przeszkód ją wykonywać. Zgodnie z ww. ustawą przedsiębiorcą prowadzącym działalność szkoleniową może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu kursów i szkoleń dla dorosłych nie musi podlegać akredytacji. Wtedy nie musisz potwierdzać kwalifikacji swojej kadry, zapewniać odpowiednich pomieszczeń, czyli bazy lokalowej, ale też nie możesz ubiegać się o akredytację.

Na jaki okres czasu przyznawana jest akredytacja? Czy akredytacja może być cofnięta?

Kurator oświaty przyznaje akredytację bezterminowo.

 Z chwilą uzyskania akredytacji twoja firma będzie podlegać kontroli kuratorium oświaty. Jeśli firma przestanie spełniać warunki akredytacji, kurator oświaty wyznaczy ci termin usunięcia uchybień, nie krótszy niż 14 dni. Jeśli nie usuniesz uchybień kurator może cofnąć ci akredytację. Kurator powiadomi cię oraz właściwego ministra o cofnięciu akredytacji.

Czy placówka, której cofnięto akredytację może ubiegać się o nią ponownie?

Tak, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia cofnięcia akredytacji.

Czy ta strona była przydatna?