Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu z rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Chcesz zakończyć działalność dotyczącą produkcji lub handlu paliwami? A może straciłeś uprawnienia z tym związane (np. zezwolenie, koncesję) lub twoja firma jest w stanie upadłości? W takim razie wykreśl swój wpis z rejestru systemu zapasów interwencyjnych. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek o wykreślenie wpisu z rejestru systemu zapasów interwencyjnych składają producenci lub handlowcy.

Producent lub handlowiec zobowiązany jest złożyć wniosek o wykreślenie w terminie 14 dni od dnia:

 • trwałego zaprzestania wykonywania działalności w zakresie wytwarzania lub przetwarzania, lub przywozu ropy naftowej lub paliw;

 • cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych lub wygaśnięcia takiego zezwolenia, jeżeli przed wygaśnięciem podmiot nie uzyskał nowego zezwolenia;

 • cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami lub jej wygaśnięcia;

 • ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w ciągu 14 dni od zaprzestania działalności, cofnięcia zezwolenia lub koncesji czy ogłoszenia upadłości.

Gdzie załatwisz sprawę

Agencja Rezerw Materiałowych
Grzybowska 45, 00-844 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu z rejestru wraz z załącznikami

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

 1. firmę producenta lub handlowca;
 2. oznaczenie formy prawnej;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 5. numer nadany przez organ prowadzący rejestr;
 6. oznaczenie siedziby i adresu producenta lub handlowca;
 7. adres do doręczeń;
 8. informacja o co wnosi wnioskodawca;
 9. uzasadnienie wniosku.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

Do wniosku należy  dołączyć dokumenty lub inne dowody potwierdzające okoliczności wykreślenia z rejestru. W zależności od okoliczności, wnioskodawca załącza jeden z wymienionych dokumentów:

 • oświadczenie producenta lub handlowca o trwałym zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie wytwarzania lub przetwarzania lub przywozu ropy naftowej lub paliw. Jeśli to oświadczenie składa handlowiec będący podmiotem przywożącym w rozumieniu art. 3pkt 12c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, załącza kopię decyzji Prezesa URE o wykreśleniu z rejestru podmiotów przywożących.;
 • kopia decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego lub zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych lub informacja o wygaśnięciu takiego zezwolenia w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy;
 • kopia decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o cofnięciu koncesji w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy;
 • kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu o ogłoszeniu upadłości producenta lub handlowca w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy.

Termin

Wniosek złóż w ciągu 14 dni od zaprzestania działalności, cofnięcia zezwolenia lub koncesji czy ogłoszenia upadłości.

2. Formalne sprawdzenie wniosku

Prezes Agencji sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie wymagane dokumenty konieczne do poprawnego przeprowadzenia procedury oraz czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne załączniki.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, Prezes Agencji wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

3. Wykreślenie wpisu z rejestru i przygotowanie decyzji

Prezes Agencji wydaje decyzję o wykreśleniu wpisu z rejestru. W przypadku wykreślenia producenta lub handlowca z rejestru nadany numer rejestrowy nie może być powtórnie wykorzystany.

O wykreśleniu z rejestru Prezes Agencji informuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla producenta albo handlowca oraz Prezesa URE w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o wykreśleniu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Oprócz wykreślenia wpisu z rejestru dokonywanego na wniosek producenta lub handlowca, możliwe jest również wykreślenie wpisu z urzędu.

Wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu przez Prezesa Agencji w przypadku:

 • prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub przetwarzania lub przewozu ropy naftowej lub paliw;
 • stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności w zakresie, wytwarzania lub przetwarzania lub przewozu ropy naftowej lub paliw, co najmniej przez okres 24 miesięcy, potwierdzonego odpowiednimi dokumentami;
 • cofnięcia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu paliwami lub jej wygaśnięcia.

Dokumentami będącymi podstawą do wykreślenia wpisu do rejestru z urzędu są:

 • kopia odpisu prawomocnego orzeczenia sądu o zakazie wykonywania działalności gospodarczej w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy;
 • kopia każdego dokumentu potwierdzającego trwałe zaprzestanie wykonywania działalności w zakresie wytwarzania lub przetwarzania, lub przywozu ropy naftowej lub paliw pozyskanego od innych organów lub producenta, lub handlowca;
 • kopia decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o cofnięciu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw lub obrotu paliwami lub inny dokument wydany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zawierający informację o jej cofnięciu albo wygaśnięciu w przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 3 ustawy.

Prezes Agencji może wykreślić z urzędu dane wpisane do rejestru niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Wykreślenie wpisu z rejestru następuje w drodze decyzji.

O wykreśleniu z rejestr Prezes Agencji informuje naczelnika urzędu celnego właściwego dla producenta albo handlowca oraz Prezesa URE w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o wykreśleniu.

Czy ta strona była przydatna?