Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Skreślenie z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Nie chcesz już zajmować się doradztwem podatkowym? Zamierzasz zamknąć swoją firmę? Musisz wystąpić z wnioskiem o skreślenie z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Podmioty wpisane do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Bitwy Warszawskiej 1920 R. 3/310, 02-362 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Wniosek o skreślenie z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Skreślenie z rejestru jest dokonywane na wniosek osoby prawnej. Do złożenia wniosku jest obowiązany organ zarządzający osoby prawnej.

Dokumenty

2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP sporządza protokół. Członkowie Komisji podczas posiedzenia Komisji dokonują weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonego wniosku. Komisja sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia usługi. Po przeprowadzeniu weryfikacji formalnej i merytorycznej zostaje sporządzony kompletny protokół, który jest podstawą wydania następujących dokumentów:

1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Krajowa Rada Doradców Podatkowych wzywa do ich uzupełnienia. Będzie to co najmniej 7 dni. Brak poprawy błędów w wyznaczonym terminie sprawi, że sprawa nie będzie dalej załatwiana.

2. W przypadku gdy wniosek jest kompletny Komisja wydaje opinię o rekomendacji wnioskodawcy do skreślenia z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Opinia przedstawiana jest na najbliższym posiedzeniu Rady.

Dokumenty

Termin

Podczas posiedzenia Komisji.

3. Wydanie decyzji o skreśleniu z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wydaje decyzję administracyjną w sprawie skreślenia z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Decyzję podpisuje przewodniczący posiedzenia, na którym decyzja została podjęta. Decyzje o skreśleniu z rejestru są przekazywane, w ciągu 14 dni, do wiadomości Ministrowi Finansów.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ile będziesz czekać

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

Warto wiedzieć

Krajowa Rada Doradców Podatkowych dokonuje skreślenia z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego:

  • z urzędu albo na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych w przypadku:

a) nieprzestrzegania warunków określonych w art. 4,

b) rażącego lub uporczywego naruszania zasad i sposobu prowadzenia reklamy usług doradztwa podatkowego, wbrew postanowieniom art. 38 ust. 3;

  • z urzędu – w przypadku ustania osoby prawnej.

Czy ta strona była przydatna?