Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Firma audytorska – skreślenie z listy

Masz firmę audytorską i nie chcesz już dalej prowadzić tej działalności? Musisz wystąpić z wnioskiem o skreślenie z listy firm audytorskich. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Firmy wpisane na listę firm audytorskich.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o skreślenie z listy firm audytorskich

Skreślenia firmy audytorskiej z listy firm audytorskich dokonuje się na wniosek. Wniosek należy złożyć do Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Dokumenty

2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Członkowie Komisji ds. Ewidencji dokonują weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonego wniosku. Komisja sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja wzywa do ich uzupełnienia (najczęściej telefonicznie). Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych w ustalonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania (zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

2. W przypadku gdy wniosek jest kompletny Przewodniczący Komisji wydaje opinię o rekomendacji wnioskodawcy do skreślenia z listy firm audytorskich. Opinia przedstawiana jest na najbliższym posiedzeniu Rady. Do zadań Komisji ds. Ewidencji należy również przygotowywanie projektu uchwały Rady w zakresie skreślenia z listy firm audytorskich.

Termin

Podczas posiedzenia Komisji ds. Ewidencji. Posiedzenie Komisji zwoływane jest na 7 dni przed posiedzeniem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

3. Wydanie decyzji o skreśleniu z listy firm audytorskich

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, po zaakceptowaniu wniosku, podejmuje uchwałę o skreśleniu firmy audytorskiej z listy. Decyzja w sprawie skreślenia z listy firm audytorskich jest decyzją administracyjną, którą podpisuje przewodniczący posiedzenia. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Nadzoru Audytowego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Jednakże, z uwagi na realizację zgodnego żądania stron, uchwała ta podlega natychmiastowemu wykonaniu, tj. w dacie jej podjęcia przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Powoduje to, iż z chwilą podjęcia przez KRBR uchwały o skreśleniu z listy, firma audytorska nie ma już prawa do wykonywania czynności rewizji finansowej.

Po uprawomocnieniu się uchwały, dane podmiotu są usuwane z elektronicznej listy dostępnej na stronie internetowej PIBR.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Firma audytorska jest obowiązana przekazać Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów akta badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat i dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości, w przypadku gdy złożyła wniosek o skreślenie z listy pod rygorem pozostawienia tego wniosku bez rozpoznania.

Firma audytorska skreślona z listy na swój wniosek, może być ponownie wpisana na listę, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 57 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Termin

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Posiedzenia Rady odbywają się co 3-4 tygodnie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Posiedzenia Rady odbywają się co 3-4 tygodnie.

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, firma audytorska, której odmówiono skreślenia z listy firm audytorskich, może złożyć odwołanie. Odwołanie od uchwały wnosi się do Komisji Nadzoru Audytowego, za pośrednictwem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Czy ta strona była przydatna?