Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Firma audytorska – skreślenie z listy

Masz firmę audytorską i nie chcesz już dalej prowadzić tej działalności? Musisz wystąpić z wnioskiem o skreślenie z listy firm audytorskich. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
  • w siedzibie Izby

Załatw online

Możesz złożyć wniosek elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi: firmy wpisane na listę firm audytorskich.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o skreślenie z listy firm audytorskich

Wniosek o skreślenie firmy z listy firm audytorskich należy złożyć do biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Do wniosku należy załączyć:

  • akta badań przeprowadzonych w okresie ostatnich 5 lat
  • dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości

- potwierdzone przez pracownika firmy audytorskiej składającej wniosek.

Do wniosku należy załączyć również sprawozdanie za rok, w którym składany jest wniosek, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku oraz rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru.

Dokumenty

  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Wyznaczony przez prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pracownik biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów weryfikuje dane i sprawdza poprawności załączonych dokumentów.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych pracownik biura Izby wzywa do ich uzupełnienia (najczęściej telefonicznie). Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych w ustalonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Gdy wniosek jest kompletny i został zaopiniowany przez Dział Prawny, pracownik biura Izby przekazuje wniosek do Komisji ds. ewidencji.

Komisja ds. ewidencji analizuje wniosek wraz z dokumentacją i wydaję rekomendację dla Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Termin

Podczas posiedzenia Komisji ds. Ewidencji. Posiedzenie Komisji zwoływane jest na 7 dni przed posiedzeniem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

  1. Wydanie decyzji o skreśleniu z listy firm audytorskich

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów po zaakceptowaniu wniosku, podejmuje uchwałę o skreśleniu firmy audytorskiej z listy. Decyzja w sprawie skreślenia z listy firm audytorskich jest decyzją administracyjną, którą podpisuje Prezes Krajowa Rada Biegłych Rewidentów. Z uwagi na realizację zgodnego żądania stron, uchwała ta podlega natychmiastowemu wykonaniu, czyli w dacie jej podjęcia. Powoduje to, iż z chwilą podjęcia przez Radę uchwały o skreśleniu z listy, firma audytorska nie ma już prawa do wykonywania czynności rewizji finansowej.

Uchwała jest przekazywana do Komisji Nadzoru Audytowego, w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

Po uprawomocnieniu się uchwały, dane podmiotu są usuwane z elektronicznej listy dostępnej na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Posiedzenia Rady odbywają się co 3-4 tygodnie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Posiedzenia Rady odbywają się co 3-4 tygodnie.

Jak możesz się odwołać

Firma audytorska, której odmówiono skreślenia z listy firm audytorskich, może złożyć odwołanie. Odwołanie od uchwały wnosi się do Komisji Nadzoru Audytowego, za pośrednictwem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Warto wiedzieć

Firma audytorska skreślona z listy na swój wniosek, może być ponownie wpisana na listę firm audytorskich, jeżeli spełnia warunki firm audytorskich. W tym celu należy ponownie złożyć wniosek o wpis na listę firm audytorskich.

Jeśli chcesz zmienić dane firmy wpisanej na listę firm audytorskich musisz złożyć wniosek o zmianę danych firm wpisanych na listę firm audytorskich.

Czy ta strona była przydatna?