Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jeśli chcesz zakończyć działalność leczniczą pamiętaj o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi:

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W szczególności:

 • przedsiębiorcy,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • jednostki budżetowe,
 • instytuty badawcze,
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą,
 • jednostki wojskowe  

- wpisane do rejestru działalności leczniczej.

Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

 • złożenia oświadczenia o zgodności i kompletności danych niezgodnego ze stanem faktycznym;
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą, wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
 • rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;
 • niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych;
 • złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
 • bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności, wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wnioskodawca składa do organu prowadzącego rejestr wniosek o wykreślenie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Dokumenty

2. Formalna weryfikacja wniosku

Organ prowadzący rejestr weryfikuje poprawność i kompletność złożonego wniosku o wykreślenie wpisu oraz załącznika, tj. dowodu uiszczenia opłaty skarbowej. 

W przypadku, gdy wniosek o wykreślenie z rejestru nie spełnia warunków formalnych wniosku, organ prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

3. Wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i wydanie decyzji

Organ prowadzący rejestr po rozpatrzeniu wniosku o wykreślenie z rejestru wydaje decyzję o wykreśleniu wpisu z rejestru.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

4. Przekazanie zawiadomienia o dokonaniu wykreślenia

Organ rejestrowy przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, informację o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

10,00 zł

Opłata skarbowa za decyzję o wykreśleniu podmiotu wykonującego działalność leczniczą z rejestru.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji w sprawie odmowy wpisu, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu z rejestru służy stronie odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem właściwego wojewody. 

Warto wiedzieć

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wnioski mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Przykładowy katalog kodów PKD dla tej działalności gospodarczej: 

8610Z - Działalność szpitali;

8690A - Działalność fizjoterapeutyczna;

8690B - Działalność pogotowia ratunkowego;

8690E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Czy ta strona była przydatna?