Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie lekarza/ lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie indywidualnej/ specjalistycznej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jeśli jesteś lekarzem lub lekarzem dentystą, który wykonuje działalność leczniczą i chcesz zakończyć działalność to pamiętaj o wykreśleniu się z rejestru. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmioty uprawnione do realizacji procedury:

Lekarz lub lekarz dentysta wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą ubiegający się o wykreślenie z rejestru.

Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wykreślenie danych dotyczących zakończonej działalności leczniczej lekarza/lekarza dentysty wykonywanej w formie jednego rodzaju praktyki wpisanej do rejestru właściwej izby lekarskiej należy złożyć do rady okręgowej, która dokonała wpisu do rejestru.

Wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wykreślenie danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarza/lekarza dentystę w formie praktyki lekarskiej należy złożyć do każdej rady okręgowej, która dokonała wpisu do rejestru.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
 • Wojskowa Izba Lekarska

Wniosek o wykreślenie z rejestru należy złożyć do:

 • okręgowej rady lekarskiej, właściwej dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza, 

lub

 • Wojskowej Rady Lekarskiej - w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej. 
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wykreślenie danych dotyczących zakończenia działalności leczniczej lekarza/ lekarza dentysty wykonywanej w formie indywidualnej/ specjalistycznej praktyki lekarskiej

Lekarz/ lekarz dentysta prowadzący indywidualną/ specjalistyczną praktykę lekarską, w przypadku zamiaru zaprzestania udzielania określonych świadczeń zdrowotnych składa do organu prowadzącego rejestr:

 • wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wykreślenie danych dotyczących zakończenia działalności leczniczej lekarza, lekarza dentysty wykonywanej w formie jednego rodzaju praktyki do rejestru właściwej izby lekarskiej,

lub

 • wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą wykreślenie danych dotyczących zakończenia działalności leczniczej lekarza, lekarza dentysty wykonywanej w formie praktyki do rejestru właściwej izby lekarskiej.

Dokumenty

 1. Formalna weryfikacja wniosku

Okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku wymaganego dla właściwego przeprowadzenia procedury.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych, okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia).

 1. Wykreślenie danych lekarza/ lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie indywidualnej/specjalistycznej praktyki lekarskiej z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska dokonuje wykreślenia danych lekarza/ lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w formie indywidualnej/ specjalistycznej praktyki lekarskiej  z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (albo odmawia wykreślenia wpisu).

Wykreślenie wpisu (odmowa wykreślenia wpisu) w rejestrze następuje w drodze uchwały właściwej rady lekarskiej.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

 1. Przekazanie zawiadomienia do CEIDG o dokonaniu wykreślenia

Okręgowa rada lekarska/ Wojskowa Rada Lekarska przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informację o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Do uchwały w sprawie odmowy wykreślenia wpisu z rejestru mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące decyzji administracyjnych (zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Strona może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia wymienionej uchwały, zażądać jej uzupełnienia, co do rozstrzygnięcia, bądź, co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do niej powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w uchwale pouczenia. Organem wyższego stopnia w sprawach odmowy wpisu do rejestru jest Minister Zdrowia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał wymienioną uchwałę, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wymienionej uchwały stronie.

Warto wiedzieć

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. wnioski mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Czy ta strona była przydatna?