Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Chcesz zakończyć działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego? Pamiętaj, ze musisz wykreślić się z rejestru. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Chcąc wykreślić się z rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego należy złożyć wniosek o wykreślenie z tego rejestru.

Uwaga!
Pamiętaj, że jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego i wykreśliłeś się z tego rejestru to nie musisz dodatkowo składać wniosku o wykreślenie się z rejestru działalności regulowanej. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie pisemnego wniosku o wykreślenie wpisu przedsiębiorcy w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego

Organem, który prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego i do którego należy wystąpić z wnioskiem o wykreślenie wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumenty

  1. Wykreślenie wpisu w rejestrze działalności regulowanej poprzez wydanie decyzji administracyjnej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obowiązany do przekazania informacji o wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje te informacje niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania. 

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

10,00 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Przedsiębiorca wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego, który nie zawiadomił organu prowadzącego rejestr o zakończeniu działalności gospodarczej określonej we wpisie, w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej działalności podlega grzywnie.

Czy ta strona była przydatna?