Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przekształcenie spółki jawnej osób fizycznych w spółkę z o.o. – poradnik


Wraz z rozwojem prowadzonego przedsiębiorstwa, wzrostem ilości zawieranych kontraktów, obrotów i ryzyka prowadzonej działalności, konstrukcja spółki jawnej staje się niejednokrotnie niewystarczająca. Przede wszystkim spółka jawna nie posiada swojej własnej podmiotowości prawnej co oznacza, że stroną we wszystkich zawieranych umowach nie jest spółka lecz jej wspólnicy. Konsekwencją tego jest ich odpowiedzialność całym posiadanym majątkiem za zobowiązania spółki, oraz ryzyko rozwiązania spółki dwuosobowej w przypadku śmierci jednego ze wspólników.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością natomiast jest samodzielnym podmiotem obrotu gospodarczego, niezależnie od statusu swoich wspólników. W praktyce oznacza to, że wspólnicy nie odpowiadają za jej zobowiązania, a odpowiedzialność tą ponosi sama spółka lub w dalszej kolejności członkowie jej zarządu. Zaletą prowadzenia działalności w tej formie jest duża elastyczność dysponowania spółką (jej udziałami) oraz prowadzenia jej spraw, a w szczególności oddzielenie majątku spółki od majątku jej udziałowców. Wadą jest natomiast tzw. podwójne opodatkowanie, które ma miejsce wówczas, gdy zysk spółki jest wypłacany udziałowcom będącymi osobami fizycznymi w formie dywidendy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna może zostać przekształcona w spółkę handlową, z zachowaniem dotychczasowych praw i obowiązków majątkowych. Zatem przekształcenia spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można dokonać bez względu na rozmiar prowadzonej działalności, sposób opodatkowania, rodzaj prowadzonej ewidencji, ani też rodzaj branży, w jakiej prowadzona jest działalność.

Potencjalne wady przekształcenia to:
  • koszty działalności pod postacią spółki kapitałowej są z reguły wyższe niż w przypadku działalności spółki jawnej, chociażby ze względu na konieczność prowadzenia pełnej księgowości i wyższe standardy prawne;
  • spółka z o.o. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i może dochodzić do ekonomicznego podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym (raz - na etapie opodatkowania zysków spółki kapitałowej i drugi raz na poziomie wypłaty dywidendy udziałowcom spółki kapitałowej);
  • w wielu przypadkach „nieskomplikowanego” biznesu, np. prowadzenia sklepu lub punktu usługowego, przekształcenie działalności w spółkę kapitałową, jeżeli nie jest podyktowane względami rozwojowymi, zazwyczaj nie ma większego sensu.

Potencjalne zalety przekształcenia to:
  • zmiana zasad odpowiedzialności za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskutek przekształcenia, nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym majątkiem prywatnym wspólników zostaje zastąpiona przez odpowiedzialność spółki, względnie subsydiarną odpowiedzialnością członków zarządu spółki z o.o. Jednak za wszelkie zobowiązania spółki jawnej, powstałe przed dniem jej przekształcenia, wspólnicy nowo powstałej spółki z o.o. odpowiadają solidarnie ze spółką przez okres 3 lat, począwszy od dnia przekształcenia;
  • stworzenie możliwości pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój działalności w drodze przyjęcia nowych wspólników i podwyższenia kapitału spółki;
  • istnieje „lepsze postrzeganie” spółki kapitałowej niż działalności prowadzonej w formie spółki jawnej przez rynek i instytucje finansowe (m.in. z uwagi na to, że informacje i dokumenty spółki w postaci np. sprawozdań finansowych są jawnie dostępne w rejestrze oraz aktach rejestrowych spółki);
  • możliwość kolejnego przekształcenia spółki kapitałowej, np. w spółkę komandytową w celu optymalizacji podatkowej przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności majątkowej wspólnika, gdy komplementariuszem będzie spółka z o.o.;
  • możliwość kontynuowania przez spadkobierców działalności po śmierci udziałowca spółki. W przypadku spółki kapitałowej, to spółka jest posiadaczem koncesji i zezwoleń, a więc może kontynuować działalność również po śmierci udziałowca;
  • brak obowiązku opłacania składek do ZUS, gdyż wspólnicy z tytułu uczestnictwa w spółce z o.o. nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu.

Uwaga
Przepisy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej ułatwiają prowadzenie firmy po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG. Po śmierci przedsiębiorcy jego mienie stanie się przedsiębiorstwem w spadku. W tej formie będzie mogło działać nawet 2 lata, a więc przez czas konieczny do uregulowania spraw spadkowych.

Przeczytaj więcej: Zarząd sukcesyjny - ułatwienie w przekazywaniu firmy