Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców KRS

Masz spółkę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) i zmieniły się jej dane, np. adres? W takim razie zgłoś zmiany w KRS. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w biurze podawczym sądu rejonowego - wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgłoś do KRS zmianę np.:

Zgłaszanie zmian online

Każdą zmianę danych zgłosisz elektronicznie przez:

Pamiętaj! Jeśli twoja spółka została założona w sposób tradycyjny (papierowy), nie możesz zmieniać jej danych za pomocą systemu S24. Nie możesz również złożyć wniosku zmianowego dla spółki założonej w S24, dla której wprowadzono jakiekolwiek zmiany w formie papierowej.


Powiadomienie urzędu skarbowego o zmianach

Oprócz zgłoszenia wniosku o zmianę danych do KRS, powiadom też urząd skarbowy, gdy zmienią się dane uzupełniające, takie jak:

 • skrócona nazwa (firma)
 • wykaz rachunków bankowych
 • adresy miejsc prowadzenia działalności (poza siedzibą spółki ujawnioną w KRS)
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej
 • dane kontaktowe
 • inne dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe (jeśli masz osobową spółkę handlową)

Użyj do tego formularza NIP-8.

Zaktualizowane dane podstawowe z KRS oraz dane uzupełniające z formularza NIP-8 przekazywane są do ZUS.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • sądy rejonowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Wypełnij i złóż wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz odpowiednie wzorce uchwał z S24 i inne dokumenty (jako dokumenty zewnętrzne). Jeśli wniosek składasz:

 • online przez portal S24 lub PDI, dołącz załączniki w formie elektronicznej
 • papierowego, dokumenty potwierdzające zmiany, złóż w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach

Pamiętaj! Sprawdź wypełniony formularz wniosku i zapoznaj się z wyjaśnieniami znajdującymi się w ich treści.

Ustanowienie pełnomocnika

Spółki (ich organy) mogą działać przez pełnomocnika procesowego. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł).

Jeśli pełnomocnik składa wniosek online w systemie S24, nie musi dołączać pełnomocnictwa, jednak powinien powołać się na nie.

Termin

Wniosek złóż maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmian.

 1. Sąd rozpatrzy wniosek o zmianę danych w KRS

Prawidłowe wypełnienie wzorców i formularzy oraz załączenie stosownych dokumentów jest podstawą uzyskania zmian aktualizacyjnych w KRS. Błędne wypełnienie spowoduje zwrot wniosku lub odmowę wpisu.

W razie zwrotu wniosku, możesz go złożyć ponownie w ciągu 7 dni od daty otrzymania zarządzenia o zwrocie. Po złożeniu prawidłowo wypełnionych formularzy, sąd uzna, że poprawiony wniosek wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Jeśli wniosek składasz papierowo, sąd zaliczy wcześniej wniesione opłaty na poczet poprawionego wniosku. Taka możliwość nie dotyczy ponownego zwrotu wniosku, chyba że wniosek zwrócono z innego powodu.

Jak otrzymać zwrot opłaty w przypadku zwrotu wniosku

Jeżeli sąd nie zarządził zwrotu opłaty, możesz złożyć wniosek o zwrot pieniędzy do właściwego wydziału KRS. Wpisz numer sygnatury sprawy, dane podmiotu oraz numer konta, na który sąd ma zwrócić pieniądze.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Ile zapłacisz

 • wniosek złożony papierowo lub online na portalu PDI – 250 zł
 • wniosek złożony online przez S24 (dotyczy spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) 200 zł

+ opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i ogłoszenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego – 100 zł (niezależnie od trybu złożenia wniosku).

Opłatę sądową oraz opłatę za ogłoszenie wpisu w Monitorze możesz zapłacić:

 • bezgotówkowo w systemie S24 (system przekieruje cię do e-Płatności, dzięki czemu zrobisz przelew ze swojego konta bankowego, zapłacisz kartą kredytową albo kartą płatniczą)
 • e-znakami opłaty sądowej (wnioski papierowe)
 • przelewem (PDI i wnioski papierowe)
 • gotówką w kasie sądu (PDI i wnioski papierowe)

Ponadto możesz przelać pieniądze na konto sądu. Numer rachunku znajdziesz na stronie internetowej właściwego sądu. Zobacz listę adresów internetowych sądów powszechnych.

Ile będziesz czekać

Sąd rozpatrzy twój wniosek w ciągu 7 dni od daty jego wpływu do sądu.

Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia braków, wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 7 dni od usunięcia braków.

Jak możesz się odwołać

Sąd rozpatruje sprawę dotyczącą zmiany wpisu w postępowaniu nieprocesowym. Jeżeli orzeczenie wydał referendarz sądowy, skarga przysługuje w terminie tygodniowym od dnia doręczenia orzeczenia.
W pozostałych przypadkach – apelację od postanowienia wnieś do sądu okręgowego, za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Na złożenie apelacji masz 2 tygodnie od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Warto wiedzieć

Konsekwencje niezłożenia lub złożenia wniosku po terminie

Sąd przyjmie twój wniosek, złożony po terminie. Jednak, jeśli nie złożysz wniosku, lub złożysz go po terminie, narażasz się na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec swoich kontrahentów. Kontrahent będzie mógł uchylić się od wykonania zawartych z twoją spółką umów. Może tak być np., gdy nie zgłosisz zmian personalnych w składzie zarządu do KRS.

W przypadku braku aktualnych danych personalnych osób uprawnionych do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw, kontrahenta chroni domniemanie prawdziwości wpisu w KRS.

W sytuacji, gdy nie złożysz wniosku, sąd rejestrowy przeprowadzi postępowanie przymuszające. Sąd wezwie członków zarządu, wyznaczając 7-dniowy termin do złożenia dokumentów oraz wniosku. W przypadku niezłożenia dokumentów, sąd nałoży na każdego z członków zarządu spółki grzywnę. Jeśli nałożenie grzywny nie spowoduje złożenia wniosku i dokumentacji, sąd może ponownie nałożyć grzywnę.

Odpowiedzialność za nieaktualne dane w KRS

Jako przedsiębiorca wpisany do KRS ponosisz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną np.:

 • zgłoszeniem do rejestru nieprawdziwych danych
 • niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru w ustawowym terminie

Nie poniesiesz odpowiedzialności, jeśli szkoda nastąpi z powodu siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej.

Jeżeli do rejestru jest wpisana spółka osobowa (np. jawna), odpowiedzialność ponoszą, solidarnie ze spółką, osoby odpowiadające za zobowiązania spółki, całym swoim majątkiem.

Czy ta strona była przydatna?