Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak powrócić do zwolnienia z VAT

Jesteś podatnikiem VAT a twoja sprzedaż spadła poniżej limitu sprzedaży (200 tys. zł) uprawniającego do podmiotowego zwolnienia z VAT? Możesz powrócić do zwolnienia.

Kto może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT

 • podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 000 zł
 • podatnicy, którzy rozpoczną działalność w ciągu danego roku podatkowego, jeżeli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 000 zł.

Jeśli spełniasz opisane wyżej warunki, masz prawo do powrotu do zwolnienia z VAT w dowolnym momencie w ciągu roku, od początku dowolnego miesiąca w trakcie roku.

Co zrobić żeby skorzystać ze zwolnienia z VAT – krok po kroku

Jeśli zdecydowałeś się na skorzystanie ze zwolnienia  z VAT pamiętaj, aby wykonać następujące czynności:

 • Złóż do swojego urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjne na druku VAT-R  w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpił wybór zwolnienia z VAT.
 • W tym celu w druku VAT-R w części C.1. zaznacz poz. 30 "Podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy". Natomiast w poz. 38 wpisz datę, od której będziesz korzystał lub korzystasz ze zwolnienia. Jeśli byłeś już zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny, a następnie skorzystasz ze zwolnienia, pozostaniesz nadal w rejestrze VAT, jako podatnik VAT zwolniony. Jeśli w 2016 r. nie byłeś czynnym podatnikiem podatku VAT lub też rozpoczniesz działalność gospodarczą w 2017 r. i nie zamierzasz być „vatowcem", wówczas nie musisz składać żadnych deklaracji VAT-R. Jeśli od 1 stycznia 2017 r. skorzystasz ze  zwolnienia z VAT i nie będziesz już czynnym podatnikiem VAT, nie musisz już w 2017 r. składać do urzędu skarbowego żadnych deklaracji VAT miesięcznych czy kwartalnych za 2017 r. (za wyjątkiem ewentualnej korekty o czym mowa poniżej w pkt 2). Musisz jedynie rozliczyć się z VAT za grudzień 2016 r. i złożyć do 25 stycznia 2017 r. odpowiednią deklarację VAT. 
 • Dokonaj ewentualnej korekty odliczonego VAT wtedy, gdy powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT może wiązać się z koniecznością skorygowania VAT odliczonego od zakupu towarów (usług), które - po rezygnacji z rozliczania VAT - będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania. Zmieni się bowiem przeznaczenie towarów (usług) - ze związku z działalnością opodatkowaną na związek z działalnością zwolnioną z VAT. Sposób korekty VAT, zależy od tego, czy korekta dotyczy:
  • środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł
  • wyposażenia lub środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) o wartości niższej niż 15 000 zł
  • towarów handlowych, surowców, materiałów, itp.

Korekta VAT przy powrocie do zwolnienia

Korekta VAT od środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł

Jeżeli w działalności opodatkowanej VAT wykorzystywałeś środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji o wartości początkowej przekraczającej 15 000 zł, musisz skorygować VAT, jeżeli licząc od roku, w którym te składniki majątku zostały oddane do użytkowania, nie upłynęło 5 lub 10 lat (dotyczy nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu).

Korekty dokonujesz co roku w wysokości 1/5 (1/10 - w przypadku nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu) podatku naliczonego przez 5 kolejnych lat.

Jeśli z opodatkowania działalności z VAT zrezygnowałeś w styczniu, pierwszej takiej korekty dokonasz dopiero w deklaracji za styczeń kolejnego roku (korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty).

Korekta VAT od wyposażenia środków trwałych

Korekty naliczonego VAT od wyposażenia lub środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) o wartości początkowej nieprzekraczającej 15 000 zł dokonujesz w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła zmiana przeznaczenia tych towarów. Korekty tej nie dokonujesz jedynie wówczas, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano ww. towary do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy. Tak więc, jeśli z opodatkowania działalności z VAT zrezygnujesz w styczniu i w ostatnich 12 miesiącach zakupiłeś wyposażenie lub środki trwałe niskiej wartości, takiej korekty musisz dokonać w rozliczeniu za styczeń (pomimo że w styczniu korzystasz już ze zwolnienia podmiotowego z VAT).

Korekta VAT od towarów handlowych, surowców, materiałów, itp.

Nie obowiązują tutaj żadne okresy korekt poza jedną graniczną datą 1 maja 2004 r. (jeśli zakupiłeś te towary przed tą datą, nie musisz składać korekty). Korekty VAT od wspomnianych. towarów/surowców należy dokonać w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym wystąpiła zmiana przeznaczenia. Jeżeli zatem z opodatkowania działalności z VAT zrezygnujesz w styczniu, to korektę tą powinieneś wykazać w deklaracji za styczeń (łącznie z korektą VAT od zakupionych środków trwałych lub wyposażenia, jeżeli w stosunku do nich występuje obowiązek korekty). Obowiązek korekty VAT naliczonego dotyczy tych zakupionych towarów (surowców, materiałów), które będą przeznaczone do wykonywanej działalności zwolnionej z VAT. Nie dotyczy to nabytych wcześniej towarów/materiałów, które zostały zużyte całkowicie do uprzedniej działalności opodatkowanej VAT.

Pamiętaj o kilku zasadach przy wyliczaniu limitu sprzedaży uprawniającego do zwolnienia z VAT.

 1. Wartość sprzedaży powinieneś liczyć w wartościach netto bez VAT.
 2. Do wartości sprzedaży opodatkowanej nie wlicza się czynności wymienionych w ustawie o VAT takich jak:
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju
 • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych z VAT, z wyjątkiem:
  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • pewnej kategorii usług, wymienionych w ustawie takich jak np. transakcje walutowe, usługi zarządzania instrumentami finansowymi, udzielanie kredytów i pożyczek, itp.,
  • usług ubezpieczeniowych - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych,
 • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Pamiętaj też, że wracając do zwolnienia z VAT nie będziesz mógł korzystać z uprawnień przysługujących podatnikom VAT.

Czy ta strona była przydatna?