Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak przejść z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Jeśli z powodu przekroczenia limitu przychodów musiałeś przejść na księgi podatkowe, ale chciałbyś wrócić do opodatkowania ryczałtem, możesz to zrobić. W jaki sposób?

Jak przejść na ryczałt ewiedncjonowany

  • Jeśli zdecydujesz się na rezygnację z rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych według skali podatkowej, powinieneś zakończyć wszelkie czynności w celu zakończenia roku podatkowego, obliczenia podatku do zapłaty i zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nie zapomnij o spisie z natury na koniec roku.
  • Zgłaszasz wybór tej formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego). W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników. Zawiadomienie możesz złożyć osobiście, przesłać do urzędu pocztą (wnioski znajdziesz na stronach internetowych urzędów) albo złożyć online. Jeśli prowadzisz działalność zarejestrowaną w CEIDG, zawiadomienie najłatwiej złożysz na wniosku o zmianę wpisu CEIDG.
  • Prowadzenie ewidencji przychodów możesz zlecić biuru rachunkowemu.
  • W dniu przejścia na nową formę rozliczania podatku i zaprowadzenia ewidencji przychodów (czyli np. 1 stycznia), będziesz również zobowiązany sporządzić spis z natury wszystkich towarów handlowych, materiałów, surowców, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na ten dzień z określeniem ich wartości według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cena zakupu lub nabycia. Spis z natury sporządza się również na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Prowadzenie ewidencji

Przejście z rozliczania podatku na zasadach ogólnych na ryczałt nie jest procesem skomplikowanym. Tym bardziej, że wszelkie ewidencje, które będziesz prowadził są zbliżone do tych, które prowadziłeś przy podatkowej księdze przychodów i rozchodów, więc będziesz mógł je wykorzystać (z uwzględnieniem oczywistych aktualizacji).

W przypadku przejścia na ryczałt musisz prowadzić:

  • Ewidencję przychodów, która powinna być prowadzona rzetelnie i w sposób uporządkowany. Nie musisz prowadzić ewidencji kosztów Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (mimo, iż amortyzacja nie jest rozliczana podatkowo) oraz wykazu wyposażenia.
  • Jeśli zatrudniasz pracowników na umowie o pracę musisz również założyć karty przychodów pracowników.

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty – łącznie z tymi dotyczącymi zakupów (czyli kosztów), musisz przechowywać, tak jak to miało miejsce przy poprzedniej formie rozliczania podatku dochodowego.

Pamiętaj!

  • Rezygnacja z rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych jest twoim prawem, a nie obowiązkiem. Jeśli więc uznasz, że chociaż nie przekroczyłeś limitu przychodów w wysokości 250 000 euro, nadal chcesz rozliczać podatek dochodowy na zasadach ogólnych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, masz do tego prawo.
  • Przy ryczałcie podstawą opodatkowania stanowi wyłącznie przychód. Nie można uwzględniać w rozliczeniach kosztów uzyskania przychodów, można natomiast dokonywać odliczeń od przychodu zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne.

Czy ta strona była przydatna?