Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak zmienić termin rozliczeń VAT (miesięczne, kwartalne)

Jeśli jesteś podatnikiem VAT, powinieneś wiedzieć, że podstawową formą rozliczania jest rozliczanie miesięczne. Możliwość kwartalnego płacenia VAT dotyczy tylko tzw. małych podatników.

Jak i kiedy można przejść na miesięczne rozliczanie podatku VAT?

Jeśli rozliczasz VAT kasowo, zmiana rozliczeń na miesięczne będzie wiązała się z rezygnacją z metody kasowej. Pamiętaj, że możesz zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczałeś się tą metodą. Do końca kwartału, w którym stosowałeś tę metodę, powinieneś zawiadomić o rezygnacji naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie to składa się na formularzu aktualizacyjnym VAT-R.

W polu 39 zaznaczasz kwadrat 3 („podatnik rezygnuje/zrezygnował z metody kasowej), wypełniasz należy odpowiednio pola 40, 41 lub 42 i 43 (podanie miesiąca lub kwartału/roku utraty lub rezygnacji przez podatnika ze stosowania metody kasowej), oraz pola 45 i 46 (podanie kwartału/roku ostatnio złożonej deklaracji kwartalnej), i dalej zaznaczasz pole 50  (składania deklaracji VAT-7).

Najwygodniej jest zrezygnować z metody kasowej i kwartalnego rozliczania podatku VAT w ostatnim miesiącu danego kwartału, od kolejnego kwartału tak, aby deklaracje miesięczne składać od miesiąca następującego po tym kwartale.

Zmiana rozliczania w trakcie kwartału, w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, spowoduje, że będziesz zobowiązany do składania deklaracji miesięcznej już za pierwszy miesiąc tego kwartału (w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału powinna być złożona w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału).

Jeżeli natomiast zrezygnowałeś z kasowego rozliczenia podatku VAT w trzecim miesiącu kwartału, deklarację miesięczną składasz dopiero za pierwszy miesiąc następnego kwartału.

Jeśli nie rozliczasz VAT kasowo, a wybrałeś wcześniej kwartalne rozliczanie podatku VAT, możesz również zacząć rozliczać się za okresy miesięczne, jednak nie wcześniej niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczałeś się kwartalnie.

Warunkiem powrotu do rozliczania za okresy miesięczne jest zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji. Zawiadomienie to składasz na formularzu aktualizacyjnym VAT-R.

Utrata uprawnienia do kwartalnego rozliczania podatku VAT

Poza dobrowolną rezygnacją z uprawnienia do kwartalnego rozliczania podatku VAT, istnieją sytuacje, gdy z mocy prawa będziesz zmuszony do „przejścia" na miesięczne rozliczanie podatku VAT. Ma to miejsce w dwóch przypadkach:

  • utrata statusu małego podatnika w związku z przekroczeniem limitu wartości sprzedaży (1,2 mln euro) przewidzianego dla małego podatnika
  • po przekroczeniu wartości sprzedaży (powyżej 5.000 zł) w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach, towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (tzw. towarów wrażliwych).

W takich przypadkach (podobnie jak przy dobrowolnej rezygnacji z kasowego rozliczania podatku VAT), deklaracje podatkowe za okresy miesięczne powinieneś składać począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

  • w którym przekroczyłeś tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału. W przypadku, gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklarację za pierwszy miesiąc kwartału składasz w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału
  • następującego po kwartale, w którym przekroczyłeś tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Przykład

Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą, posiadający status małego podatnika i do tej pory rozliczający VAT kasowo, w lutym 2017 r. utracił status małego podatnika ze względu na przekroczenie limitu wartości sprzedaży. W takim przypadku z kasowego rozliczania VAT będzie mógł korzystać do końca I kw. 2017 r., jednakże będzie zobowiązany do miesięcznego rozliczania podatku VAT już za styczeń i luty 2017 r. Będzie zobowiązany w terminie do 27 marca 2017 r. złożyć deklaracje VAT-7 za styczeń i luty 2017 r. Gdyby Jan Kowalski utracił status małego podatnika w marcu 2017 r., to dopiero za kwiecień 2017 r. (w terminie do 25 maja 207 r.) będzie zobowiązany złożyć miesięczne rozliczenie podatku VAT.

Uwaga! Jeśli utraciłeś prawo do kasowego rozliczania VAT z powodu przekroczenia limitu wartości sprzedaży, mimo iż w danym kwartale będziesz musiał już składać deklaracje miesięczne VAT, to prawo do rozliczania kasowego VAT stracisz dopiero począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczyłeś limit wartości sprzedaży.

Jak przejść na kwartalne rozliczanie VAT

Jeśli jesteś małym podatnikiem, masz możliwość kwartalnego rozliczania VAT. Dowiedz się, jakie dodatkowe warunki musisz spełnić i co powinieneś zrobić, aby przejść na rozliczanie kwartalne

Jakie są procedury przejścia na kwartalne rozliczanie podatku VAT?

Jeśli chcesz rozliczać się kwartalnie, do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa, powinieneś pisemnie zawiadomić o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zawiadomienie to składasz na formularzu aktualizacyjnym VAT-R. W polu 44 zaznaczasz kwadrat 1 dotyczący składania deklaracji VAT kwartalnie, a w części C2 zaznaczasz poz. 51. Należy wypełnić również poz. 55 i 56 (podanie kwartału i roku za który zostanie złożona po raz pierwszy deklaracja kwartalna VAT-7K).

Deklaracje podatkowe składasz za okresy kwartalne na formularzu VAT-7K w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. W tym samym terminie dokonujesz także wpłaty podatku należnego na rachunek urzędu skarbowego (czyli raz na kwartał), który wynika ze złożonej deklaracji kwartalnej. Podatek należny i naliczony rozliczasz na zasadach ogólnych (takich samych jak przy rozliczaniu miesięcznym).

Czy i kiedy można wrócić do miesięcznego rozliczania podatku VAT?

Jest to oczywiście możliwe. Jeśli rozliczasz VAT kasowo, wówczas możesz w każdej chwili wrócić do rozliczania w cyklach miesięcznych. Konieczne jest poinformowanie o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Jeśli nie rozliczasz VAT kasowo, możesz ponownie rozliczać się za okresy miesięczne, jednak nie wcześniej niż po upływie czterech kwartałów, w których rozliczałeś się kwartalnie. Warunkiem powrotu do rozliczania za okresy miesięczne jest zawiadomienie o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji. Zawiadomienie składasz się na formularzu VAT-R.

Czy ta strona była przydatna?