Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obniżone (preferencyjne) składki ZUS przez 24 miesiące

Jeżeli chcesz założyć firmę jednoosobową albo spółkę cywilną, możesz skorzystać z możliwości opłacania przez 24 miesiące kalendarzowe (pełne) obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne. To kolejna, obok ulgi na start, ulga dla nowych przedsiębiorców.

Uwaga! Obniżone składki ZUS, opisywane w tym artykule, określane były potocznie "małym ZUS-em". Obecnie "mały ZUS" dotyczy nowej ulgi dla przedsiębiorców, którzy już prowadzą działalność. Ulga zacznie obowiązywać od 2019 roku.

Zobacz:

Obniżone składki ZUS a ulga na start

Ważne! Jeśli rozpoczynasz działalność, to zanim zaczniesz płacić obniżone składki przez 24 miesiące, możesz najpierw skorzystać z tzw. ulgi na start. Przez 6 miesięcy opłacasz tylko składkę zdrowotną (w 2019 r. - 342,32 zł).

Zobacz:

Po 6 miesiącach możesz przejść na obniżone (preferencyjne) składki na ubezpieczenia społeczne.

Pamiętaj, że przy uldze na start nie masz prawa m.in. do świadczeń chorobowych i wypadkowych. Jeśli przy rozpoczęciu działalności chcesz mieć pełen pakiet ubezpieczeń, możesz od razu skorzystać z preferencyjnych składek albo opłacać standardowe składki. Zgłoś się wtedy również do ubezpieczeń społecznych. Musisz pamiętać, że gdy będziesz opłacać preferencyjne a nie standardowe składki, będą przysługiwały Ci niższe świadczenia, np. z tytułu choroby.

Wysokość obniżonych (preferencyjnych) składek

Podstawą  naliczania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne jest 30% minimalnego  wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Jeśli korzystasz z preferencyjnych składek i działalność gospodarcza jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, to nie opłacasz za siebie składek na Fundusz Pracy

Wysokość składek ZUS

  2018 2019

Podstawa wymiaru składki

630,00 zł (30% minimalnego wynagrodzenia brutto)

675,00 zł (30% minimalnego wynagrodzenia brutto)

Składka emerytalna (19,52%)

122,98 zł

131,76 zł

Składka rentowa (8,00%)

50,40 zł

54,00 zł

Składka (dobrowolna) chorobowa (2,45%)

15,44 zł 

16,54 zł

Składka wypadkowa (1,67%)*

10,52 zł

11,27 zł

Fundusz Pracy (2,45%)

brak

brak

Razem

199,34 zł (bez składki zdrowotnej)

213,57 (bez składki zdrowotnej)

Uwaga! Do powyższych sum należy doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która jest taka sama niezależnie od tego, czy korzystasz z ulg, czy nie. Wysokość składki zdrowotnej na 2019 rok wynosi 342,32 zł.

*Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna i zależy od wielkości przedsiębiorstwa i branży. W tabeli podano składkę dla przedsiębiorcy zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż  9 osób.

Jak długo mogę korzystać z obniżonych składek

Z ulgi możesz korzystać przez 24 miesiące. Co ważne, 24 miesiące oznaczają pełne miesiące kalendarzowe. Jeśli założysz firmę np. piątego dnia danego miesiąca, to okres korzystania z ulgi liczysz od następnego, pełnego miesiąca i o miesiąc później przejdziesz składki w pełnej (standardowej) wysokości.

Prawo do korzystania z preferencyjnych składek przysługuje przez 24 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności. Po tym okresie nie można korzystać z tej ulgi. Zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa biegu terminu obowiązywania ulgi.

Kiedy nie mogę skorzystać z ulgi

 • Nie możesz skorzystać z ulgi jeśli prowadzisz działalność jednoosobową ale od chwili zamknięcia poprzedniej firmy nie minęło 60 miesięcy.
 • Do opłacania obniżonych składek nie są uprawnieni:
  • wspólnicy spółek jawnych, partnerskich i komandytowych
  • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.
  • osoby prowadzące wolny zawód lub działalność w formie szkoły publicznej albo niepublicznej, placówki oświatowej, jako twórcy lub artyści,
 • Nie możesz skorzystać z ulgi jeśli w ramach działalności świadczysz pracę na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności (w bieżącym lub w poprzednim roku)  wykonywałeś w ramach umowy o pracę czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (przynajmniej jeden z obowiązków pracowniczych teraz w ramach działalności).
 • Z preferencyjnych składek nie może skorzystać osoba współpracująca z przedsiębiorcą (członek rodziny współpracujący przy działalności).

Uwaga! Z preferencyjnych składek może skorzystać rolnik, który wcześniej był zarejestrowany w KRUS, ale przeszedł do ZUS. Do limitu 24 miesięcy wlicza się jednak łącznie wszystkie miesiące prowadzenia pierwszej działalności gospodarczej (a nie tylko okres opłacania preferencyjnych składek).

Zgłoszenie do ubezpieczeń przy obniżonych składkach ZUS

Zgłaszając się do ubezpieczeń przy rejestracji działalności, w druku ZUS ZUA jako kod ubezpieczenia wpisujesz:

 • 05 70 xx (ostatnie dwie cyfry dotyczą prawa do emerytury lub renty oraz orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli go nie posiadasz, wpisujesz 00)
 • 05 72 2x jeśli masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (piąta cyfra oznacza, że masz ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, szósta cyfra wskazuje stopień niezdolności do pracy, w zależności od stopnia 1, 2 lub 3)

zgłoś się do ubezpieczeń w ZUS

Jeśli korzystasz z preferencyjnych składek  i prowadzenie działalności gospodarczej jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych to nie opłacasz za siebie składek na Fundusz Pracy.

Przejście z obniżonych składek na standardowe

Kończy ci się 24 miesięczny termin opłacania preferencyjnych składek i przygotowujesz się do przejścia na opłacanie składek w normalnej wysokości? Przede wszystkim powinieneś uwzględnić wyższe składki w planach wydatków twojej firmy. Preferencyjne składki opłacasz od 30% minimalnego  wynagrodzenia, a standardowe - od podstawy równej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Oczywiście możesz zadeklarować wyższą podstawę i opłacać wyższe składki.

Przejście z preferencyjnych składek na standardowe  wymaga zgłoszenia do ZUS – najpierw wyrejestrowania (z opłacania preferencyjnych składek), a następnie ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń (na standardowych zasadach).

Po zgłoszeniu powinieneś złożyć deklarację ZUS DRA:

 • do 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym zacząłeś płacić standardowe składki
 • do 15. dnia następnego miesiąca – jeśli zatrudniasz pracowników

Kiedy trzeba się wyrejestrować z ulgi

Powinieneś wyrejestrować się z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od zakończenia  korzystania z preferencyjnych składek. W tym samym czasie powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń aby opłacać składki od pełnej podstawy.

Wszystkie formalności związane z zakończeniem korzystania z ulgi  załatwiasz w ZUS. Możesz to także zrobić elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Co powinienem zrobić

Gdy upłynie okres korzystania z preferencyjnych składek, powinieneś dopełnić kilku formalności.

 • Po pierwsze: powinieneś wyrejestrować się w ZUS. Robisz to na formularzu ZUS ZWUA. Jako kod ubezpieczenia, wpisujesz ten który podałeś przy zgłoszeniu, czyli 05 70 albo 05 72, który oznacza preferencyjne zasady płacenia składek. Przy wypełnianiu ZUS ZWUA, jako przyczynę wyrejestrowania wpisujesz kod 600, oznaczający „inną przyczynę wyrejestrowania".

Ważny jest także termin. Jeśli okres, w którym płaciłeś preferencyjne składki skończył się np. 31 marca, jako datę wyrejestrowania powinieneś wpisać 1 kwietnia.

Pamiętaj, że okres 24 miesięcy korzystania z ulgi liczy się w pełnych miesiącach. Jeśli rozpocząłeś działalność np. w połowie miesiąca, okres preferencyjnych składek liczy się od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 • Kolejny krok to zgłoszenie opłacania standardowych składek. Zgłoszenia dokonujesz na formularzu ZUS ZUA wpisując nowy kod tytułu ubezpieczenia 05 10 xx lub 05 12 2x (gdy masz ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy). Pamiętaj o dotrzymaniu terminów. Jeśli opłacałeś preferencyjne składki do 31 marca, zgłoszenia dokonujesz z datą 1 kwietnia.

Przechodząc na standardowe składki, powinieneś także złożyć deklarację ZUS DRA (w której podasz obowiązującą podstawę wymiaru składek). Pamiętaj o zasadach składania deklaracji ZUS DRA:

 • Jeśli będziesz opłacał składki od minimalnej podstawy (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok), składasz jednorazowo deklarację ZUS DRA (i opłacasz składki) do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc, w którym przeszedłeś na standardowe składki. W kolejnych miesiącach, nie musisz składać deklaracji. Wpłacasz tylko składki.
 • Jeśli zadeklarujesz, że będziesz płacił składki od wyższej podstawy niż minimalna, powinieneś każdego miesiąca (do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni) składać deklarację ZUS DRA i zapłacić składki.
 • Jeśli z jakiegoś powodu zmieni się wysokość opłacanych składek (np. z powodu korzystania z zasiłku chorobowego), składasz deklarację ZUS DRA za miesiąc, w którym nastąpiły zmiany.
 • Jeśli zatrudniasz pracowników, musisz składać deklarację ZUS DRA co miesiąc. Termin, w którym powinieneś złożyć deklarację, raporty miesięczne oraz opłacić składki, upływa 15. dnia następnego miesiąca.

Warto wiedzieć

Gdy zaczniesz opłacać standardowe składki (od podstawy wynoszącej co najmniej 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego), będziesz musiał opłacać składki na Fundusz Pracy.

Czy ta strona była przydatna?