Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obniżone składki ZUS przez 24 miesiące

Kto może korzystać z możliwości obniżenia składek? Ile wyniosą obniżone składki i jak długo można z nich korzystać.

Na czym polegają obniżone składki od preferencyjnej podstawy

Standardowo przedsiębiorca płaci składki na ubezpieczenie społeczne od zadeklarowanej podstawy, czyli kwoty, od której oblicza odpowiedni procent składki. Minimalna podstawa to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jednak nowe firmy jednoosobowe lub spółki cywilne, mogą przez pełne 24 miesiące kalendarzowe płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej przez nich kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Niższa podstawa oznacza niższe składki na ubezpieczenia społeczne.

Pełne 24 miesiące oznaczają, że jeśli założysz firmę np. piątego dnia danego miesiąca, to okres korzystania z ulgi liczysz od następnego, pełnego miesiąca.  Zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa biegu 24 miesięcy.

Obniżone składki a Ulga na start

Jeśli dopiero rozpoczynasz działalność, to zanim zaczniesz płacić obniżone składki przez 24 miesiące, możesz skorzystać z Ulgi na start, dzięki której płacisz przez
6 miesięcy tylko składkę zdrowotną.

Zobacz kto może skorzystać z Ulgi na start.

Jeśli upłynął okres Ulgi na start, czyli 6 miesięcy lub zrezygnowałeś z niej wcześniej,
to 24 miesiące kalendarzowe dla obniżonych składek liczysz:

 • od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami społecznymi, ale dzień ten nie może być wcześniejszy od dnia, w którym zgłosisz wniosek – jeśli rezygnujesz z Ulgi na start przed upływem 6 miesięcy,
 • od następnego dnia po upływie 6 miesięcy – jeśli będziesz korzystać z Ulgi na start cały dopuszczalny okres; nie ma znaczenia, czy będziesz podlegać obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, czy tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. z powodu zbiegu tytułów) ani czy zawiesisz działalność bezpośrednio po 6-miesięcznej
  Uldze na start.
Przykład 1 Pan Jacek rozpoczął działalność gospodarczą 1 czerwca 2019 r. Chce korzystać z ulgi na start tylko do 30 września 2019 r. Zamierza on zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (na druku ZUS ZUA) od 20 października
2019 r. Jeśli tak zrobi ZUS obejmie go ubezpieczeniami społecznymi od 20 października 2019 r. Będzie mógł skorzystać z opłacania składek od preferencyjnej podstawy przez 24 miesiące, czyli do 31 października 2021 r.

 

Przykład 2 Pani Lidia rozpoczęła działalność gospodarczą 1 maja 2019 r. Przez 6 miesięcy korzystała z ulgi na start.
Po tym okresie chce opłacać składki od preferencyjnej podstawy. Okres 24 miesięcy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od takiej podstawy rozpoczął się od
1 listopada 2019 r. i będzie trwał do 31 października 2021 r.

Pamiętaj, że skorzystanie z Ulgi na start oznacza, że nie odkładasz składek na emeryturę lub rentę. Nie otrzymasz także świadczeń w razie choroby albo wypadku, bo nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi.

Kto może płacić obniżone składki

Masz prawo płacić składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy,
jeśli spełnisz łącznie dwa warunki.

 1. Nie prowadzisz lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziłeś innej pozarolniczej działalności.

  Do sytuacji, które będą stanowić w tym przypadku „prowadzenie działalności”
  i wykluczą cię z możliwości obniżenia składek na ZUS, zalicza się:

  - prowadzenie pozarolniczej działalność gospodarczą na podstawie przepisów
  o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  - wykonywanie działalności twórczej lub artystycznej,
  - prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo takiej, z której przychody są przychodami
  z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - bycie wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  - prowadzenie publicznej lub niepublicznej szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie Prawa oświatowego.

 2. Nie wykonujesz działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym). Ten warunek, dotyczy nie tylko pierwszego dnia działalności,
  ale całego 24-miesięcznego okresu. Oznacza to, że od dnia, w którym rozpoczniesz działalność na rzecz byłego pracodawcy, tracisz prawo do ustalania preferencyjnej podstawy.

Uwaga! Z obniżonych składek:

 • może skorzystać rolnik, który wcześniej był zarejestrowany w KRUS, ale przeszedł do ZUS. Do limitu 24 miesięcy wlicza się jednak łącznie wszystkie miesiące prowadzenia pierwszej działalności gospodarczej (a nie tylko okres opłacania preferencyjnych składek),
 • nie może skorzystać osoba z tobą współpracująca (m.in. członek rodziny lub osoba współpracująca na podstawie umowy). Składki za osobę współpracującą zawsze opłacasz od kwoty nie niższej od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wysokość obniżonych składek

Podstawą  naliczania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne jest 30% minimalnego  wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Jeśli korzystasz z preferencyjnych składek  i prowadzenie działalności gospodarczej jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych to nie opłacasz za siebie składek na Fundusz Pracy.

Tabela: Wysokość składek ZUS

  2019 2020

Podstawa wymiaru składki

675,00 zł (30% minimalnego wynagrodzenia brutto)

780,00 zł (30% minimalnego wynagrodzenia brutto)

Składka emerytalna (19,52%)

131,76 zł

152,26 zł

Składka rentowa (8,00%)

54,00 zł

62,40 zł

Składka (dobrowolna) chorobowa (2,45%)

16,54 zł 

19,11 zł

Składka wypadkowa (1,67%)*

11,27 zł

13,03 zł

Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (2,45%)

brak

brak

Razem

213,57 zł (bez składki zdrowotnej)

246,80 (bez składki zdrowotnej)

*Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zmienna i zależy od wielkości przedsiębiorstwa
i branży. W tabeli podano stopę dla przedsiębiorcy zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż  9 osób.

Uwaga! Do powyższych kwot należy doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
która jest taka sama niezależnie od tego, czy korzystasz z ulg, czy nie.

Wysokość składki zdrowotnej na 2020 r. wynosi 362,34 zł.

Zgłoszenie do ubezpieczeń przy obniżonych składkach ZUS

Zgłaszając się do ubezpieczeń przy rejestracji działalności, na druku ZUS ZUA, jako kod ubezpieczenia wpisujesz:

 • 05 70 xx (ostatnie dwie cyfry dotyczą prawa do emerytury lub renty oraz orzeczenia
  o niepełnosprawności, jeśli go nie posiadasz, wpisujesz 00),
 • 05 72 2x jeśli masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (piąta cyfra oznacza, że masz ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, szósta cyfra wskazuje stopień niezdolności do pracy, w zależności od stopnia 1, 2 lub 3)

Zobacz jak zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS

Przejście z obniżonych składek na standardowe

Wszystkie formalności związane z zakończeniem korzystania z ulgi  załatwiasz w ZUS. Możesz to także zrobić elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Przejście z obniżonych składek na standardowe wymaga:

 • wyrejestrowania ze składek obniżonych - złóż formularz ZUS ZWUA, z kodem ubezpieczenia, który podałeś przy zgłoszeniu, czyli 05 70 albo 05 72, który oznacza preferencyjne zasady płacenia składek. Jako przyczynę wyrejestrowania wpisujesz kod 600, oznaczający „inną przyczynę wyrejestrowania". Jeśli okres, w którym płaciłeś preferencyjne składki, skończył się np. 31 marca, jako datę wyrejestrowania powinieneś wpisać 1 kwietnia.
 • zgłoszenia do składek standardowych - złóż formularz ZUS ZUA podając kod tytułu ubezpieczenia 05 10 xx lub 05 12 2x, jeśli masz ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy). Jeśli opłacałeś preferencyjne składki np. do 31 marca, jako datę zgłoszenia powinieneś wpisać 1 kwietnia.

Powinieneś wyrejestrować się z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od zakończenia  korzystania z obniżonych składek. W tym samym czasie powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń aby opłacać składki od pełnej podstawy

Po zgłoszeniu powinieneś złożyć deklarację ZUS DRA, w której podasz obowiązującą podstawę wymiaru składek:

 • do 10. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym zacząłeś płacić standardowe składki,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – jeśli zatrudniasz pracowników

Pamiętaj!

 • Jeśli będziesz opłacał składki minimalne, tj. od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok, składasz jednorazowo deklarację ZUS DRA
  (i opłacasz składki) do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc, w którym przeszedłeś na standardowe składki. W kolejnych miesiącach, nie musisz składać deklaracji. Wpłacasz tylko składki.
 • Jeśli zadeklarujesz, że będziesz płacił składki od wyższej podstawy niż minimalna, powinieneś każdego miesiąca (do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni) składać deklarację ZUS DRA i opłacać składki.
 • Jeśli z jakiegoś powodu zmieni się wysokość opłacanych składek
  (np. z powodu korzystania z zasiłku chorobowego), składasz deklarację ZUS DRA za miesiąc,
  w którym nastąpiły zmiany.
 • Jeśli zatrudniasz pracowników, musisz składać deklarację ZUS DRA co miesiąc.
 • Termin, w którym powinieneś złożyć deklarację, raporty miesięczne oraz opłacić składki, upływa 15. dnia następnego miesiąca.
 • Gdy zaczniesz opłacać standardowe składki (od podstawy wynoszącej co najmniej 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego), będziesz musiał opłacać składki na Fundusz Pracy.

Zobacz: Opłacanie składek ZUS 

Czy ta strona była przydatna?