Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Mały ZUS Plus – w 2020 więcej firm skorzysta z możliwości obniżenia składek

Dla kogo jest Mały ZUS Plus? Kiedy zgłosić się do Małego ZUS Plus? Jaki jest limit przychodów?

Dla kogo jest Mały ZUS Plus

Od 1 lutego 2020 r. możesz płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne
w ramach Małego ZUS Plus. Dwa kluczowe warunki to:

 • twoje przychody w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej (dalej: działalność gospodarcza), prowadzonej przez cały ten rok, nie przekroczyły 120 000 zł,
 • prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym
  przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Wysokość składki ustalisz w oparciu o dochód z działalności gospodarczej, uzyskany
w 2019 r. Zobacz: Jak ustalić podstawę składek na Mały ZUS Plus

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Ważne! Mały ZUS Plus możesz opłacać, jeśli skorzystałeś wcześniej z Ulgi na start (chyba, że zrezygnujesz z korzystania z tego uprawnienia) oraz z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy. Nie możesz opłacać składek Mały ZUS Plus w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Do 31 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy mogli korzystać z Małego ZUS pod warunkiem,
że ich roczny przychód z działalności gospodarczej nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2019 r. (czyli 67 500 zł). Składka była ustalana w oparciu o przychód.

Tabela: Mały ZUS i Mały ZUS Plus - podstawowe różnice

Mały ZUS do 31 stycznia 2020 Mały ZUS Plus od 1 lutego 2020
Twój przychód za cały 2019
nie był wyższy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia
w grudniu 2019 roku
Twój przychód za cały 2019 r.
nie był wyższy niż 120 000 zł
Składkę liczysz od przychodu uzyskanego w poprzednim roku Składkę liczysz od dochodu uzyskanego w poprzednim roku
Prowadzisz działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych
Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto nie może korzystać z Małego ZUS Plus

Z Małego ZUS Plus nie możesz korzystać, jeśli nie spełnisz podstawowych wymogów dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności gospodarczej, lub:

 • rozliczasz się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystałeś ze zwolnienia
  z VAT - tacy przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek,
 • spełniasz warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne,
  od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia,
 • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystałeś z Małego ZUS/ Małego ZUS Plus przez 36 miesięcy,
 • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
 • wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z Małego ZUS Plus nie możesz również korzystać, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś działalność jako:

 • twórca, artysta,
 • osoba wykonująca wolny zawód,
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Kiedy i jak zgłosić się do Małego ZUS lub Małego ZUS Plus

Nowe zasady Małego ZUS, które umożliwią większej grupie przedsiębiorców korzystanie z niższych składek, obowiązują od 1 lutego 2020 r.

W zależności od tego, czy i kiedy firma korzystała z Małego ZUS nieco inaczej będzie wyglądało jej przejście do Małego ZUS Plus.

Poniżej opisane są najczęstsze sytuacje, w jakich mogą znaleźć się firmy w lutym
i w kolejnych miesiącach 2020 r. Zobacz, która pasuje do twojej firmy i sprawdź co powinieneś zrobić, żeby płacić niższe składki.

Uwaga! Kody dla Małego ZUS Plus, które poddajesz na formularzach zgłoszeniowych, to:

 • 05 90 (jeśli nie masz ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy),
 • 05 92 (jeśli masz ustalone prawo do renty).

1. Nie korzystałeś z Małego ZUS i spełniasz nowe zasady - Mały ZUS Plus:

 • Co musisz zrobić? Wyrejestruj się z ubezpieczenia - użyj formularza ZUS ZWUA.
  Zgłoś się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS Plus - użyj formularza ZUS ZUA albo ZUS ZZA (jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu).
 • Jak się zgłosić? Zgłoś się przez CEIDG. Zobacz jak to zrobić. Dokumenty możesz złożyć również bezpośrednio do ZUS.
 • Do kiedy się zgłosić? Do 2 marca 2020 r.

2. Korzystałeś z Małego ZUS w styczniu 2020 r.:

Przechodzisz do Małego ZUS Plus. Nie składasz wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Pamiętaj!  Jeśli w związku z korzystaniem z Małego ZUS w styczniu 2020 r. przekazałeś ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II, masz również obowiązek przekazać te dokumenty
w związku korzystaniem z Małego ZUS Plus, w terminie składania deklaracji
i w komplecie z deklaracją ZUS DRA. W takim przypadku, w 2020 r. obowiązują Cię dwie podstawy wymiaru składek:

 • ustalona na styczeń 2020 r. oraz
 • ustalona na okres od lutego do grudnia 2020 r.

3. W lutym 2020 r. rozpocząłeś działalność gospodarczą
lub wznowiłeś działalność, którą prowadziłeś w 2019 r.
(przynajmniej 60 dni):

 • Co musisz zrobić? Zgłoś się do ubezpieczenia z nowym kodem dla Małego ZUS Plus - użyj formularza ZUS ZUA albo ZUS ZZA (jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu).
 • Jak się zgłosić? Zgłoś się przez CEIDG. Zobacz jak to zrobić. Dokumenty możesz złożyć również bezpośrednio do ZUS.
 • Do kiedy się zgłosić? Do 2 marca 2020 r.

4. Po lutym 2020 r. zaczynasz prowadzić działalność lub wznawiasz działalność, którą prowadziłeś w 2019 r. (przynajmniej 60 dni):

 • Co musisz zrobić? Zgłoś się do ubezpieczenia z kodem dla Małego ZUS Plus - użyj formularza ZUS ZUA albo ZUS ZZA (jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu).
 • Jak się zgłosić? Zgłoś się przez CEIDG. Zobacz jak to zrobić. Dokumenty możesz złożyć również bezpośrednio do ZUS.
 • Do kiedy się zgłosić? W ciągu 7 dni od pierwszego dnia prowadzenia lub wznowienia działalności.

5. Zacząłeś spełniać warunki Małego ZUS Plus w 2020 r. - skończyłeś w trakcie roku korzystać z Ulgi na start lub z obniżonych składek:

 • Co musisz zrobić? Wyrejestruj się z ubezpieczenia – użyj formularza ZUS ZWUA.
  Zgłoś się do ubezpieczenia z kodem dla Małego ZUS Plus - użyj formularza ZUS ZUA albo ZUS ZZA - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
 • Jak się zgłosić? Zgłoś się przez CEIDG. Zobacz jak to zrobić. Dokumenty możesz złożyć również bezpośrednio do ZUS.
 • Do kiedy się zgłosić? W ciągu 7 dni od pierwszego dnia, w którym zacząłeś spełniać warunki.

Jak liczyć limit przychodów dla Małego ZUS Plus

Limit przychodów z działalności gospodarczej w 2019 r. prowadzonej przez cały ten rok, nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym rozliczałeś się w formie karty podatkowej
i nie korzystałeś ze zwolnienia z podatku VAT
, twoim przychodem jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku.

Jeżeli prowadziłeś działalność gospodarczą przez część 2019 r. (np. zawiesiłeś działalność, albo zamknąłeś ją i ponownie rozpocząłeś), limit, którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności, jest odpowiednio niższy. Przy obliczaniu progu przychodu musisz zastosować proporcję.

Jak obliczyć limit przychodów w proporcji do czasu prowadzenia działalności (rozpoczęcie, zakończenie lub zawieszenie prowadzenia działalności):

 1. Podziel kwotę 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym.
 2. Pomnóż wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziłeś działalność
  w poprzednim roku kalendarzowym.
 3. Wynik równy lub wyższy niż 0,5 grosza zaokrąglij w górę, niższy niż 0,5 grosza – w dół.
  Przykład Pan Jan prowadził działalność w 2019 r. przez 250 dni. Jego limit za 2019 r wyniesie  82 191,78 zł (120000 zł / 365 dni x 250 dni).
 4. Twój przychód z działalności gospodarczej porównaj do ustalonego limitu.
  Jeśli osiągnięty przez ciebie przychód go nie przekracza, to możesz korzystać z Małego ZUS Plus.

Jak ustalić podstawę składek

Możesz skorzystać z kalkulatora ZUS do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jeżeli chcesz ustalić podstawę samodzielnie to najpierw oblicz swój przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok - podziel roczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Wynik pomnóż
przez 30 i zaokrąglij do pełnych groszy:

 • w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza,
 • w dół, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza.

Jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym rozliczałeś się w formie:

 • karty podatkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia z podatku VAT,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych,

dochód ustalisz mnożąc wysokość przychodu przez współczynnik 0,5. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy:

 • w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza,
 • w dół, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza

Ważne! Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne twoje i osób z tobą współpracujących zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to na potrzeby wyliczenia podstawy składek, musisz powiększyć swój roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym o kwoty tych składek zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Teraz ustal podstawę składki: pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy:

 • w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza,
 • w dół, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza.

Porównaj otrzymany wynik z 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawa składki, jaką zadeklarujesz musi mieścić się między tymi 2 wartościami:

 • nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku,
 • nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Jeśli otrzymałeś wynik niższy niż 30% minimalnego wynagrodzenia, obowiązuje cię najniższa podstawa wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

Pamiętaj Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym, dlatego że jako płatnik możesz mieć ustalone dwie podstawy wymiaru składek. Zobacz jak w takiej sytuacji obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 2020 r.

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca po zgłoszeniu do Małego ZUS Plus

Po zgłoszeniu się do Małego ZUS Plus, musisz przekazywać do ZUS:

 • informacje o rocznym przychodzie,
 • rocznym dochodzie,
 • formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
 • podstawie wymiaru składek.

Zrób to w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II), składanych za styczeń danego roku kalendarzowego lub za pierwszy miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.

Uwaga! Jeśli korzystałeś z Małego ZUS w styczniu 2020 r. przekazujesz ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II.  Przechodząc do Małego ZUS Plus masz obowiązek przedawnić nowe informacje w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej, składanych za luty 2020 r.

Będziesz też musiał przedstawić na żądanie ZUS - w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia doręczenia wezwania - dokumenty potwierdzające zastosowane przez ciebie
w poprzednim roku kalendarzowym formy opodatkowania, wysokość rocznego przychodu i rocznego dochodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy. Jeśli tego nie zrobisz ZUS ustali ci za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jakie są konsekwencje niższych składek na ZUS

Tak jak inne ulgi w opłacaniu składek, Mały ZUS Plus jest dobrowolny. Jeśli chcesz opłacać wyższe składki (i mieć wyższe świadczenia), możesz to zrobić deklarując wyższą podstawę wymiaru niż najniższa podstawa obliczona na podstawie dochodu.

Możesz również nie korzystać z Małego ZUS Plus lub zrezygnować z niego w trakcie roku. Za miesiąc, w którym zrezygnujesz z ulgi oraz pozostałe miesiące do końca roku, płacisz składki na ubezpieczenia społeczne według standardowych zasad (tzw. pełny ZUS).

Twoja decyzja o skorzystaniu z Małego ZUS Plus będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które ci przysługują (chorobowe, rentowe, emerytalne). Te świadczenia są obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Jeśli będziesz wpłacać niższe składki, otrzymasz też niższe świadczenia.

Jak długo możesz korzystać z Małego ZUS Plus

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważne! Do okresu 36 miesięcy wliczasz Mały ZUS z 2019 r. (o ile z niego korzystałeś).

Przykład Przedsiębiorca, który w 2019 r. przez okres 12 miesięcy korzystał z Małego ZUS, w ciągu następnych
48 miesięcy będzie mógł z niego korzystać przez maksymalnie 24 miesiące

 

Czy ta strona była przydatna?