Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli zmieniły się dane ewidencyjne, złóż wniosek o zmianę w ciągu 7 dni od dnia zmiany danych. Jeśli zmiana dotyczy danych informacyjnych, wniosek o ich zmianę możesz złożyć w dowolnym czasie.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Zmień dane firmy w CEIDG

Jeśli kończysz działalność gospodarczą, złóż wniosek o wykreślenie z CEIDG. Wykreślenie nastąpi w chwili zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia wniosku.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Wyrejestruj firmę z CEIDG

Dane ewidencyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, dodatkowe określenia włączone do nazwy do firmy, obywatelstwo, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, inne dane kontaktowe, np. adres poczty elektronicznej.

Dane informacyjne: data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, dane przedstawiciela ustawowego, data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej.

Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty podróży służbowych pracowników. Pracownikowi przysługują m.in. diety, zwrot kosztów za przejazdy środkami komunikacji, opłata za noclegi. Więcej informacji znajdziesz w artykule Rozliczanie podróży służbowej pracownika

Wystarczy, że złożysz wniosek o zmianę danych w CEIDG. Wniosek możesz złożyć przez Internet, podpisując go Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Na wniosku uzupełnij tylko czerwone pola oraz te, w których chcesz dokonać zmiany. Wniosek papierowy możesz złożyć w dowolnym urzędzie miasta lub gminy w Polsce, w wydziale działalności gospodarczej.

Prawdopodobnie nie założyłeś konta w systemie CEIDG lub od ostatniego logowania zmieniałeś dane w swoim Profilu Zaufanym (metoda autoryzacji, data ważności, dane osobowe). Aby założyć konto w CEIDG lub aktualizować już istniejące, przejdź procedurę rejestracji przedsiębiorcy.

Aby zawiesić działalność gospodarczą przez internet, zarejestruj się na stronie CEIDG, wypełnij formularz CEIDG-1 (zaznacz, że chodzi o zawieszenie) i podpisz go bankowością elektroniczną, Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Zgłoś zawieszenie działalności gospodarczej

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemców pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Obszaru Gospodarczego są takie same jak dla obywateli Polski.

Więcej informacji na temat prowadzenia biznesu przez cudzoziemców w Polsce

W przypadku zawodów regulowanych (których wykonywanie jest uzależnione od spełnienia kwalifikacji według polskich przepisów), należy sprawdzić czy posiadane uprawnienia, wykształcenie oraz doświadczenie odpowiada polskim normom. Odbywa się to w ramach postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego albo działalności w Polsce.

Więcej informacji o potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych w Polsce

Zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych złóż przez serwis Biznes.gov.pl. Do złożenia zawiadomienia będzie ci potrzebny podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany.

Dokładną instrukcję jak zawiadomić o wyznaczeniu inspektora znajdziesz w opisie usługi Zawiadomienie o wyznaczeniu inspektora ochrony danych

Po zarejestrowaniu firmy i zgłoszeniu do ubezpieczeń co miesiąc musisz rozliczać składki. Rozliczenie polega na:

 • złożeniu do ZUS dokumentów rozliczeniowych (deklarację ZUS DRA i jeśli zatrudniasz pracowników - imiennych raportów za ubezpieczonych)
 • opłaceniu składek w terminie.

Składki za wszystkie ubezpieczenia opłacasz na jeden rachunek. Numer rachunku dostaniesz pocztą z ZUS po rejestracji firmy. Dokumenty rozliczeniowe możesz przygotować i wysłać przez internet za pomocą darmowych programów ZUS: Płatnik oraz ePłatnik.

Więcej informacji o rozliczaniu składek ZUS

Tak. Wystarczy, że zadzwonisz do Centrum Pomocy CEIDG pod nr tel.: 801 055 088. Konsultant na podstawie podanych przez ciebie danych wypełni formularz, a następnie wyśle do ciebie numer wniosku smsem oraz mailowo. Gotowy wniosek będziesz mógł podpisać w dowolnym urzędzie miasta lub gminy w Polsce, w wydziale działalności gospodarczej. Wystarczy, że podasz urzędnikowi numer wniosku i okażesz dokument tożsamości. Wniosek możesz również podpisać przez Internet Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym – jednak wcześniej poinformuj o tym konsultanta.

Jeśli chcesz zawiesić spółkę cywilną, pamiętaj, że muszą ją zawiesić wszyscy wspólnicy. Aby zawiesić spółkę cywilną powinieneś zgłosić zawieszenie działalności do:

Nie obliczasz zaliczki na podatek dochodowy rozliczany według karty podatkowej. To urząd ustala jego wysokość w decyzji, którą wyda w odpowiedzi na twój wniosek o zastosowanie karty podatkowej.

Ustalony decyzją urzędu skarbowego podatek, po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, odprowadź na rachunek urzędu skarbowego do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego.

W przypadku rozliczania w formie karty podatkowej, nie ma możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy.

Jeśli chcesz lub musisz zostać podatnikiem VAT złóż zgłoszenie VAT-R. Możesz to zrobić bezpośrednio w swoim urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG (dołączając VAT-R do wniosku o wpis lub o zmianę). Pamiętaj, że trzeba to zrobić najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem świadczenia usług lub sprzedaży towarów objętych VAT. Podatnikiem VAT nie trzeba być m.in., jeśli wartość sprzedaży firmy nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Więcej informacji znajdziesz w artykule Sprawdź, kiedy musisz zarejestrować się, jako podatnik VAT

Zajrzyj do wyszukiwarki kodów PKD.

Jeśli nie jesteś w stanie przypisać planowej działalności do żadnego kodu – możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy konsultantów GUS. Zapytanie z dokładnym opisem czynności lub usług wykonywanych w twojej firmie prześlij na adres e-mail: klasyfikacjeUSLDZ@stat.gov.pl. W e-mailu koniecznie podaj informację o tym, że dobór kodów PKD jest związany z prowadzoną przez ciebie firmą. Wtedy odpowiedź trafi do ciebie szybciej i nie będzie objęta opłatą.

Osoby prowadzące firmę mają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Przysługuje on jednak tylko przedsiębiorcom, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym i opłacali na nie składki. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Zasiłek macierzyński, w przeciwieństwie do zasiłku chorobowego (okres wyczekiwania wynosi 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego) przysługuje od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Zasiłek macierzyński może pobierać matka jak również ubezpieczony ojciec dziecka.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika jest wyższy (o około 20%) niż kwota brutto wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę. Do kosztów pracodawcy należy dodatkowo wliczyć m.in. finansowane przez pracodawcę części składek na ubezpieczenia.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Koszt zatrudnienia pracownika na etacie

Jeśli urząd nie załatwi sprawy w terminie albo postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do jej załatwienia (przewlekłość), możesz złożyć ponaglenie. Każde ponaglenie musisz złożyć na piśmie i zawrzeć w nim uzasadnienie.

Ponaglenie składasz do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który prowadzi twoje postępowanie. Przykład: jeśli twoje postępowanie prowadzi organ jednostki samorządu terytorialnego, ponaglenie składasz do samorządowego kolegium odwoławczego).

Więcej informacji znajdziesz w artykule Ponaglenie w sprawach urzędowych

Zgodnie z ogólną zasadą właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania (dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG) lub adresu siedziby firmy (dla spółek zarejestrowanych w KRS).

Dla rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania.

Dla karty podatkowej organ właściwy określa się według położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego we wniosku PIT-16 lub CEIDG.

Dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) właściwy jest organ podatkowy dla adresu siedziby (wynikającej z odpowiedniego rejestru lub ze statutu lub umowy, jeśli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze).

Podatnik VAT załatwia sprawy podatkowe w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) albo adres siedziby.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Gdzie załatwiać sprawy podatkowe – czyli właściwość miejscowa organów podatkowych

Od 1 stycznia 2019 roku dokumentację pracowniczą można przechowywać w dowolnej formie: papierowej, elektronicznej albo mieszanej (papierowej i elektronicznej). Więcej informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej znajdziesz w artykule e-Akta pracownicze

Spółki zarejestrowane w KRS mają na przygotowanie sprawozdania finansowego 3 miesiące od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będzie to 31 marca.

Następnie sprawozdanie trzeba przedstawić do zatwierdzenia odpowiednim organom w firmie np.: walnemu zgromadzeniu wspólników, wszystkim wspólnikom, zatwierdza też je właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej. Roczne sprawozdanie finansowe trzeba zatwierdzić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca (jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Po zatwierdzeniu sprawozdania składa się je elektronicznie w ciągu 15 dni wraz z uchwałą o zatwierdzeniu, do właściwego rejestru sądowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień ten przypada na 15 lipca.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Kto i w jakich terminach musi sporządzać sprawozdanie finansowe

Złóż wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej. Możesz to zrobić osobiście w urzędzie, przez internet lub listownie. Składając wniosek, bardzo dokładnie opisz stan faktyczny lub przewidywane przyszłe zdarzenia i napisz, jakie jest twoje stanowisko w sprawie. Za wniosek zapłacisz 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, który jest przedmiotem wniosku. Jeżeli więc w jednym wniosku opiszesz kilka stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, które mają zostać wyjaśnione, to kwotę 40 zł pomnóż przez liczbę opisanych przypadków.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Indywidualna interpretacja podatkowa

Opłata recyklingowa może stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo może być doliczona do ceny torby ustalonej przez daną jednostkę handlową (wtedy ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta składa się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty recyklingowej). Stawka opłaty recyklingowej za jedną torbę wynosi 20 gr.

Opłata recyklingowa stanowi dochód państwa. Opłatę wnosisz do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana. Przykładowo, opłatę za pierwszy kwartał 2020 r. należało wnieść do 15 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Opłata recyklingowa za torebki foliowe

Możesz wybrać miesięczne albo kwartalne rozliczanie się z PIT. Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy powinna być zapłacona do 20 dnia miesiąca po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Zaliczka kwartalna – do 20 dnia miesiąca po kwartale, za który regulowane jest zobowiązanie.

Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje od miesiąca/kwartału, w którym dochody osiągnięte od początku roku przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatkowej.

Z obowiązku wpłaty ostatniej zaliczki na podatek (za grudzień lub ostatni kwartał) są zwolnieni ci, którzy przed upływem terminu jej wpłaty (czyli do 20 stycznia następnego roku podatkowego) złożą zeznanie roczne oraz wpłacą wynikający z niego podatek.

Dowiedz się więcej o obliczaniu zaliczek na podatek PIT z działalności.

Zanim rozpoczniesz działalność, możesz sprawdzić czy nie potrzebujesz do jej prowadzenia koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Pełną listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz informacje, jak je uzyskać, znajdziesz w artykule Rodzaje działalności wymagające koncesji, zezwoleń i wpisów do rejestrów

Sprawozdanie finansowe muszą składać firmy, które obowiązkowo prowadzą księgi rachunkowe np. ze względu na wysokość przychodów lub dobrowolnie wybrały ten sposób ewidencjonowania.

Spółki zarejestrowane w KRS składają sprawozdania online, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości.

Podatnicy, którzy nie są wpisani do KRS (rozliczający się na podstawie PIT) przekazują sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania rocznego do Krajowej Administracji Skarbowej. Robią to elektronicznie z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji .

Więcej informacji znajdziesz w artykule Kto i w jakich terminach musi sporządzać sprawozdanie finansowe i opisie usługi Składanie sprawozdań finansowych do KRS

Środki na rozwój firmy możesz pozyskać w ramach funduszy Unii Europejskiej (Programów Operacyjnych i Programów Regionalnych). Informacje na temat dostępnych funduszy znajdziesz na Portalu Funduszy UE. Znalezienie odpowiedniego programu finansowania ułatwia wyszukiwarka.

W Bazie Konkurencyjności możesz również skorzystać z ofert podmiotów, które realizują programy finansowane z UE i poszukują np. poddostawców.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Pieniądze z UE na rozwój firmy

Co do zasady większość dokumentów firmowych należy przechowywać przez 5 lat. Są jednak wyjątki, zajrzyj do artykułu Jak długo przechowywać dokumenty firmowe.

Pamiętaj, że zamknięcie firmy nie zwalnia cię z obowiązku zachowania dokumentacji przez wyznaczony czas, możesz jednak skorzystać z przekazania dokumentów do archiwum.

Tak, na wniosku o wpis do CEIDG należy podać adres zamieszkania. Na tej podstawie ustala się właściwy urząd skarbowy. Jednak nie jest przechowywany w CEIDG oraz na wpisie - o ile nie wskażesz go dodatkowo jako adres prowadzenia działalności lub adres do doręczeń.

Do wysłania pisma ogólnego potrzebny ci będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Szczegółową instrukcję krok po kroku, znajdziesz w artykule Jak wysłać pismo ogólne

Jeśli chcesz połączyć się z konsultantem Centrum Pomocy telefonicznie, zadzwoń na nr 801 055 088 lub 22 765 67 32 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).
Możesz też skorzystać z połączenia typu Live Chat tj. rozmowy tekstowej z konsultantem, klikając tutaj -> połącz.
Konsultanci Centrum Pomocy są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 17:00.

Nie możesz od razu wnieść skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność urzędu (organu prowadzącego postępowanie) lub przewlekłość postępowania. Zanim to zrobisz, musisz skorzystać z ponaglenia. Nie musisz jednak czekać, aż twoje ponaglenie zostanie rozpatrzone. Po wniesieniu ponaglenia możesz od razu skierować skargę do WSA. Ponaglenie wnosisz do organu wyższego stopnia (np. samorządowego kolegium odwoławczego) za pośrednictwem organu, który prowadzi postępowanie (np. prezydenta miasta). Jeśli nie ma organu wyższego stopnia, wnosisz ponaglenie bezpośrednio do tego organu, który zajmuje się twoją sprawą. Pamiętaj, że musisz uzasadnić ponaglenie. Wyjaśnij, dlaczego uważasz, że organ jest bezczynny. Więcej informacji znajdziesz w artykule Ponaglenie i skarga na bezczynność organu administracji.

Faktury wystawia się według kilku prostych zasad. Każda faktura ma pozycje obowiązkowe oraz kilka informacji dodatkowych, które mogą, ale nie zawsze muszą się pojawić. Wystawiaj ją najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano towar lub wykonano usługę.

Każdą fakturę wykonuj w 2 egzemplarzach: dla ciebie oraz klienta. Pamiętaj, że dokument papierowy możesz zastąpić formą elektroniczną, jeśli klient wyrazi na to zgodę.

Ulga na start polega na tym, że nie musisz płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności. Pamiętaj jednak, że ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli skorzystasz z ulgi, nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Musisz jednak zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składki. Składkę zdrowotną możesz odliczyć od podatku (nie od dochodu).

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi (prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie, co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracowali na etacie w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
 • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Ulga na start – 6 miesięcy bez składek ZUS

Do detalicznej sprzedaży alkoholu wymagane jest zezwolenie z urzędu miasta lub gminy. Wniosek o wydanie zezwolenia możesz złożyć online. Opłata za wniosek zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu oraz wielkości sprzedaży. Wraz z wnioskiem o zezwolenie musisz złożyć również inne dokumenty m.in decyzję sanepidu, tytuł prawny do lokalu, zgodę właściciela budynku.

Tak, jednak wznowienie działalności przed upływem 30 dni (minimalny okres zawieszenia działalności), jest traktowane tak, jakby działalność w ogóle nie została zawieszona. Oznacza to, że przedsiebiorca musi opłacić pełną wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Wznowienie działalności – o czym powinieneś wiedzieć

Numer REGON jest nadawany przez GUS tylko raz. Oznacza to, że zmiana profilu działalności lub zamknięcie firmy i założenie kolejnej nie zmienia twojego numeru REGON. Wciąż masz ten sam numer.

Prowadziłeś działalność gospodarczą przed 1 lipca 2011 r. i zapomniałeś ją zakończyć? Urząd Skarbowy lub ZUS mogą wymagać, aby wniosek o zakończenie działalność został wysłany przez CEIDG. Jeśli twojego wpisu nie ma w bazie przedsiębiorców – udaj się lub zadzwoń do urzędu miasta lub gminy, w którym zakładałeś firmę i poinformuj urząd o tej sytuacji. Urzędnik wprowadzi twój wpis do bazy przedsiębiorców w ciągu kilku dni roboczych. Jak tylko wpis pojawi się w bazie będziesz mógł złożyć wniosek o wykreślenie i uporządkujesz sprawy związane z nieprowadzoną od dawna firmą.

Pamiętaj:

 • każdy przypadek może być trochę inny, tok postępowania koniecznie skonsultuj z wydziałem gospodarczym
 • na wniosku o wykreślenie wpisz koniecznie datę wsteczną.

Rolnik lub jego domownik, który prowadzi działalność gospodarczą może podlegać ubezpieczeniu w KRUS tylko pod pewnymi warunkami. Po pierwsze dochody z biznesu nie mogą przekroczyć ustalanej co roku kwoty granicznej. Po drugie rolnik lub domownik rolnika musi co roku (do 31 maja), złożyć oświadcznie, że dochody z działalności gospodarczej za zeszły rok nie przekroczyły tej kwoty. Jeśli osiągnie wyższy dochód lub nie złoży oświadczenia, zostanie automatycznie wpisany do ZUS i będzie płacić wyższe składki na ubezpiecznie społeczne.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Oświadczenie rolnika (domownika) o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej

NIP i REGON dla jednoosobowej działalności gospodarczej są nadawane w trakcie przetwarzania wniosku o wpis do CEIDG. Na NIP czeka się 1 dzień roboczy, na REGON – do 7 dni. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej dodatkowo oczekują do 30 dni na weryfikację dokumentu potwierdzającego pozwolenie na pobyt w Polsce. NIP I REGON są nadawane dopiero po tej weryfikacji.

PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) to lista aktywności, jakie może wykonywać przedsiębiorca. Jest przygotowana dla celów statystycznych, porządkowych i rachunkowych. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą wskazujesz kod PKD, który określa czym zajmuje się twoja firma (jaki jest przedmiot twojej działalności). Dla jednej firmy możesz podać więcej niż jeden kod PKD. Każda czynność (na przykład usługa) wykonywana przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności ma swój pięcioznakowy kod. Dzięki kodowi PKD można przypisać firmę do danej branży.

Więcej informacji na temat kodu PKD

Jeśli system wyświetli taki komunikat, należy zmniejszyć rozmiar skanu załączanego dokumentu. Można to zrobić za pomocą dowolnego programu/narzędzia na komputerze. Czasem wystarcza zmiana formatu pliku na .jpg lub .png.

W okresie zawieszenia, nie musisz płacić składek ZUS. Możesz dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia emerytalnego, zdrowotnego oraz rentowego i opłacać składki. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy nie masz innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń (np. z tytułu umowy zlecenia, które wykonujesz w okresie zawieszenia). Pamiętaj, że w okresie zawieszenia nie możesz opłacać dobrowolnej składki chorobowej i wypadkowej. Twoje prawo do publicznych świadczeń zdrowotnych kończy się po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Dowiedz się więcej o obowiązkach wobec ZUS przy zawieszeniu działalności gospodarczej.

Zmiany dodatkowych miejsc wykonywania działalności wprowadza się do wpisu na wniosku CEIDG-1 o zmianę. Dotyczy to dodawania nowych adresów, usuwania lub poprawiania już istniejących. Aby dodać nowy adres wystarczy, że na wniosku CEIDG-1 uzupełnisz właściwe pola w sekcji 11. Aby usunąć adres, który jest na wpisie - zaznacz w sekcji 11 kwadracik „wykreślenie”. Aby poprawić błędnie wprowadzony adres najpierw musisz go wykreślić (zaznaczając przy nim kwadracik „wykreślenie”), a potem dopiero poprawić.

Obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowym, zdrowotnym, wypadkowym jesteś objęty od dnia rozpoczęcia działalności.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne – możesz zgłosić się do niego w każdym momencie prowadzenia firmy. Obowiązuje od dnia, który podasz we wniosku, ale nie wcześniej niż dzień, w którym złożysz wniosek. Jeśli wniosek o ubezpieczenie złożysz w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej, jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym od dnia rozpoczęcia działalności (a nie dnia złożenia wniosku). Prawo do zasiłku chorobowego uzyskasz dopiero po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni (okres wyczekiwania nie obowiązuje w przypadku zasiłku macierzyńskiego).

Musisz poinformować o tym urząd, w którym rejestrowałeś firmę. Zrobisz to za pomocą wniosku, w którym podasz nowe kody PKD dla rozszerzanej działalności. Jeśli nie wiesz, jakie kody wybrać, zajrzyj do artykułu Wybór kodu PKD.

Możesz też skorzystać z wyszukiwarki PKD.

Jeśli prowadzisz firmę jednoosobową, nowe kody podaj we wniosku o zmianę w CEIDG.

Zmianę kodów PKD spółki cywilnej, zgłoś do GUS na formularzu RG-OP – Zaktualizuj dane spółki cywilnej w rejestrze REGON.

Zmiany PKD pozostałych spółek, zgłoś do KRS – formularze KRS

Więcej informacji o zgłaszaniu zmian PKD

1 krok:  złóż wniosek CEIDG-1 o wykreślenie wpisu. W formularzu wypełnij wszystkie czerwone pola i w polu 16 wskaż ostatni dzień prowadzenia działalności. Gotowy wniosek podpisz online Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Możesz go też podpisać osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy w Polsce, w wydziale działalności gospodarczej.

Więcej informacji o wykreśleniu z CEIDG

2 krok: rozlicz działalność w urzędzie skarbowym (rozliczenia VAT przy zakończeniu działalności), ZUS - ZUS przy zakończeniu działalności oraz jeśli korzystałeś z kasy fiskalnej - kasa fiskalna po zakończeniu działalności.

Więcej informacji o tym jak zakończyć działalność gospodarczą, znajdziesz w artykule Zakończenie działalności – o czym powinieneś wiedzieć

To dokument wystawiany w celu przedstawienia szczegółów transakcji.

Może być:

 • formą oferty handlowej
 • dokumentem określającym kwotę do zapłaty za przyszłą dostawę towaru lub wykonanie usługi
 • formą wezwania do zapłaty
 • dokumentem wystawianym dla kontrahenta przed zapłatą przez niego zaliczki za przyszłą dostawę towaru lub wykonanie usługi, informującym w szczególności o kwocie wymaganej zaliczki

Szczególnie często faktury pro forma są wystawiane, jako podstawa dokumentacyjna do dokonania przez kupującego zapłaty w formie zaliczki.

Pamiętaj: fakturę pro forma wystawia się zawsze przed otrzymaniem części zapłaty (zaliczki) za towar lub usługę. Pro forma z prawnego punktu widzenia nie jest fakturą (nie jest dokumentem księgowym). Oznacza to, że nie jest ujmowana w ewidencji księgowej czy w ewidencji prowadzonej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nie odzwierciedla ona również dokonanej sprzedaży ani żadnej innej operacji gospodarczej.

Nie. Rejestrując firmę w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS/KRUS (jako płatnik składek) i w urzędzie skarbowym. W przypadku ZUS, w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS (jako ubezpieczony).

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Wpis do CEIDG

Schemat wyliczania zaliczki na podatek dochodowy – opodatkowanie podatkiem liniowym:

 1. Od kwoty przychodu (od początku roku) odejmij koszty, poniesione przez ten okres czasu. W ten sposób otrzymasz kwotę dochodu.
 2. Od uzyskanej kwoty odejmij stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Otrzymany dochód zaokrąglij do pełnych złotych.
 3. Pomnóż podstawę opodatkowania przez 19% stawkę podatku. Otrzymasz kwotę podatku.
 4. Od podatku odejmij sumę opłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru, zaś cała składka wynosi 9%). Otrzymasz podatek należny.
 5. Od kwoty podatku należnego od początku roku odejmij sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Uzyskasz tym samym kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc/kwartał.
 6. Zaliczkę należną za dany miesiąc/kwartał zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł.

Musisz mieć założony rachunek firmowy, jeśli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Przy transakcjach poniżej 15 000 zł możesz posługiwać się swoim indywidualnym rachunkiem (rachunek osoby fizycznej). Pamiętaj jednak, że rachunek musi mieć tylko jednego właściciela. Nie możesz współdzielić go np. z małżonkiem.

Konto firmowe ma automatyczną usługę podzielonej płatności VAT - split payment. Rachunek VAT jest tworzony przez bank automatycznie, jako dodatkowe konto, do każdego rachunku założonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (rachunku rozliczeniowego w banku lub w SKOK).

Możesz płacić podatek liniowy jeśli samodzielnie prowadzisz swoją działalność lub jesteś:

 • wspólnikiem spółki cywilnej
 • wspólnikiem spółki jawnej
 • partnerem spółki partnerskiej
 • komandytariuszem lub komplementariuszem spółki komandytowej.

Podatek liniowy możesz też wybrać, jeśli prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej. Wtedy dochody ustalasz na podstawie prowadzonych ksiąg. Jeśli wybierzesz podatek liniowy, twój dochód będzie opodatkowany jedną stawką - w wysokości 19%. Jest to stała stawka, nie zmieni się w zależności od wysokości dochodu.

Pamiętaj, że opodatkowaniu liniowemu nie podlegają spółki, ale ich wspólnicy. Wysokość podatku określana jest zgodnie z ich udziałami w zysku.

Złóż oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym

Podstawowe elementy biznesplanu powinny obejmować:
1. Wprowadzenie/synteza – naświetlenie i uzasadnienie rynkowe pomysłu przyszłym czytelnikom biznesplanu.
2. Opis firmy – przybliży profil działalności adresatom biznesplanu. Określa też wyraźnie misję i cele działalności firmy – zarówno krótko jak i długofalowe.
3. Informacje o produkcie lub usłudze – faza rozwoju, w jakiej są obecnie produkty/usługi oraz termin wejścia na rynek. Opis, porównanie z konkurencją i wykazanie przewagi na rynku.
4. Charakterystyka inwestycji – czyli co będzie przedmiotem finansowania.
5. Analiza SWOT – jest narzędziem określającym pozycję rynkową firmy. Polega na znalezieniu 4 istotnych dla firmy czynników: mocnych stron (Strenghts), słabych stron (Weaknesses), szans (Opportunities), zagrożeń (Threats).
6. Strategia – w tym miejscu przedstawia się metody produkcji/świadczenia usługi.
7. Plan finansowy przedsięwzięcia – prognoza finansowa zawierająca: rachunek zysków i strat tzn. przewidywane wydatki i dochody (z reguły na 5 lat), bilans (pozwoli zmierzyć wzrost i rozwój firmy w pewnym okresie), rachunek przepływu gotówki (cash flow).
8. Kontrola działalności – sposób podejścia do kontroli i monitorowania działań firmy.
9. Załączniki – dokumentacja potwierdzająca zawarte w biznesplanie informacje.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Biznesplan

Koszty zatrudnienia pracownika na umowie zlecenie nieobjętego ubezpieczeniem społecznym z innych tytułów - są identyczne, jak w przypadku kosztów zatrudnienia na umowę o pracę. Jeśli umowa zlecenie nie jest zwolniona ze składek a pracownik nie ma innych tytułów do ubezpieczeń - do kosztów pracodawcy, poza kwotą brutto wynagrodzenia, należy dodatkowo wliczyć m.in. finansowane przez pracodawcę części składek na ubezpieczenia.

Umowy o dzieło nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu ani składkom na fundusze poza ubezpieczeniowe.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieło

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy jest dobrowolne. Warunkiem otrzymania świadczeń jest zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego i terminowe opłacanie składek. Pamiętaj, że prawo do zasiłku chorobowego uzyskasz dopiero po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Podstawę do obliczania wysokości zasiłku chorobowego stanowi średnia zadeklarowana podstawa wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszona o wskaźnik w wysokości 13,71%.

Zasiłek może wynieść: 80% podstawy wymiaru zasiłku za okres niezdolności do pracy; 70% za okres pobytu w szpitalu; 100% (gdy: choroba przypada w czasie ciąży, niezdolność powstała z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy, konieczne jest poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów).

Uwaga: od kwoty zasiłku potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18%.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Przedsiębiorca na chorobowym

Przy działalności nierejestrowej nie trzeba płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności. Jeśli jednak przedsiębiorca wykonuje umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, podlega ubezpieczeniom jako zleceniobiorca. Podmiot zawierający z takim przedsiębiorcą umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki na ubezpieczenia.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Działalność nierejestrowa oraz inne sytuacje, w których nie trzeba rejestrować firmy.

Podatkową księgę przychodów i rozchodów zakłada się:

 • na dzień 1 stycznia każdego roku podatkowego lub
 • na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

Księgę możesz prowadzić papierowo lub elektronicznie.

Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, czyli:

 • faktury, faktury VAT RR, rachunki, dokumenty celne
 • dokumenty określające zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów (zwiększenie przychodów)
 • dokumenty określające zwiększenie kosztów uzyskania przychodów
 • inne dowody księgowe.

Dowiedz się więcej o tym jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR)

Tak, jeśli jesteś na emeryturze możesz prowadzić działalność gospodarczą bez utraty prawa do pobierania emerytury. Jesteś wtedy zwolniony ze składek społecznych, składka zdrowotna pozostanie obowiązkowa, poza szczególnymi przypadkami. Przychody z działalności oraz emerytury rozliczasz na deklaracji PIT-36 lub PIT-36L (dla osób, które wybrały podatek liniowy).

Sytuacja wygląda inaczej przy wcześniejszej emeryturze. Jeśli twoje dochody przekroczą 70% średniego wynagrodzenia – emerytura będzie zmiejszona, a jeśli wyniosą ponad 130% - całkowicie przestanie być wypłacana.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Firma na emeryturze

Najpierw załóż konto w serwisie Biznes.gov.pl. Cały proces zajmuje kilka minut. Podaj swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz stwórz hasło.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Jak załatwiać sprawy urzędowe i podpisywać dokumenty przez internet na Biznes.gov.pl oraz Jak złożyć wniosek online

Działalność można zwiesić w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nie zatrudnia się pracowników na umowę o pracę.

Spółkę cywilną można zawiesić tylko wtedy, gdy swoje działalności zawieszą wszyscy wspólnicy. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność, zgłoś zawieszenie jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG.

Jeśli spółkę cywilną, powinieneś poinformować GUS (zgłoszenie zmian do REGON) oraz zgłosić zawieszenie w CEIDG – zawieszenie spółki cywilnej.

Zawieszenie pozostałych spółek zgłoś do KRS – zawieszenie spółki zarejestrowanej w KRS.

Więcej informacji o zawieszeniu działalności znajdziesz w artykule: Co to jest zawieszenie firmy i kiedy można to zrobić

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność maja kilka możliwości pozyskania środków na start firmy.

Bezrobotni pierwsze kroki powinni skierować do swojego urzędu pracy i zapytać o możliwość dofinansowania. Wśród programów dofinansowania są m.in.:

 • „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie" – program dla absolwentów i studentów ostatniego roku
 •  jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla osób bezrobotnych oraz niepełnosprawnych
 • dofinansowanie w ramach środków UE – dla osób, które nie ukończyły jeszcze 30 lat oraz osób powyżej tego wieku, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji
 • premia na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorców ubezpieczonych w KRUS - dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tys. zł, a wnioski składa się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • instrumenty finansowe (pożyczki, kredyty, poręczenia) dostępne w ramach inicjatywy JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) czyli programu Unii Europejskiej, którego inicjatorem jest Komisja Europejska
 • oferta Polskiego Funduszu Rozwoju, która obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych dla młodych oraz rozwiniętych firm.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Dofinansowanie na start firmy

Najpierw wnioski są weryfikowane pod względem poprawności pisowni imienia i nazwiska oraz przypisanego do nich numeru PESEL. Następnie wniosek trafia do modułu powiadomień, co pozwala na publikację wpisu lub zmiany w bazie przedsiębiorców. Od tego momentu to, co wprowadziłeś we wniosku CEIDG jest widoczne na stronie CEIDG - o ile nie są to dane niejawne (data urodzenia, PESEL) lub niepodlegające wpisowi (np. forma podatkowania czy rachunki bankowe). Potem wniosek trafia kolejno do: urzędu skarbowego, GUS oraz ubezpieczyciela (ZUS lub KRUS). Cała procedura zwykle trwa od kilku godzin do 7 dni roboczych. Wyjątkiem są wnioski składane przez cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Są one dodatkowo sprawdzane pod kątem pozwolenia na pobyt w Polsce. Może potrwać do 30 dni i odbywa się przed publikacją wpisu w CEIDG.

Jeśli przed albo po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG nie zostanie wyznaczony zarządca sukcesyjny, firma przestaje istnieć, a majątek przedsiębiorstwa podlega dziedziczeniu (tak, jak pozostały majątek). Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może powołać zarządcę sukcesyjnego.

Wystarczy, że wpisze go do CEIDG. Dzięki temu, po śmierci przedsiębiorcy zachowana będzie ciągłości działania firmy już od chwili śmierci przedsiębiorcy, aż do czasu ostatecznego zakończenia formalności spadkowych. Jeśli przedsiębiorca za życia nie powoła zarządcy sukcesyjnego, takie uprawnienie będą mieli jego następcy prawni, w okresie dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Więcej o zarządzie sukcesyjnym

Każdą zmianę danych zgłosisz elektronicznie przez:

Pamiętaj! Jeśli twoja spółka została założona w sposób tradycyjny (papierowy), nie możesz zmieniać jej danych za pomocą systemu S24. Nie możesz również złożyć wniosku zmianowego dla spółki założonej w S24, dla której wprowadzono jakiekolwiek zmiany w formie papierowej.

Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Zmiana danych w rejestrze przedsiębiorców KRS

Są trzy rodzaje zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych:

 • miesięczne
 • kwartalne
 • w formie uproszczonej.

Stawki podatku CIT:

Schemat wyliczania zaliczki na podatek CIT:
1. Od kwoty przychodu (od początku roku) odejmij koszty poniesione przez ten okres. W ten sposób otrzymasz kwotę dochodu.
2. Otrzymany dochód zaokrąglij do pełnych złotych, aby otrzymać podstawę opodatkowania.
3. Pomnóż podstawę opodatkowania przez stawkę podatku i od otrzymanej kwoty odejmij kwotę wolną od podatku. Otrzymasz kwotę podatku.

4. Od uzyskanej kwoty podatku odejmij sumę opłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, aby otrzymać podatek należny od początku roku.

5. Odejmij, od wyliczonego podatku, sumę zaliczek dotychczas wpłaconych w danym roku podatkowym. Otrzymasz kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc/kwartał.
6. Zaliczkę należną za dany miesiąc/kwartał zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz kwotę, którą musisz wpłacić do urzędu skarbowego.
Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy - łącznie od początku roku - kwotę 1000 zł. Zaliczki pobiera się od momentu (za ten miesiąc), kiedy dochód liczony narastająco przekroczył tę kwotę.

Więcej informacji na temat podatku CIT znajdziesz w artykule Podatek CIT - informacje podstawowe

Aby zamknąć działalność gospodarczą przez internet, zarejestruj się na stronie CEIDG, wypełnij formularz CEIDG-1 (zaznacz, że chodzi o wykreślenie wpisu w CEIDG i podpisz go bankowością elektroniczną, Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Więcej na informacji znajdziesz w opisie usługi Wyrejestruj firmę z CEIDG

Przez internet możesz też wyrejestrować spółki zarejestrowane w KRS

To, czy kontrahent ma zarejestrowaną działalność, można sprawdzić przez internet, korzystając z ogólnodostępnych rejestrów. Rejestry, w których możesz szukać informacji, zależą od rodzaju działalności.
Zależy, jakich danych szukasz:

Na portalu podatkowym możesz również status VAT kontrahenta.

Możesz również skorzystać z wykazu podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT.

Numer VAT UE możesz sprawdzić w wyszukiwarce na stronach Komisji Europejskiej.

Pomocne może okazać się, też sprawozdanie finansowego firmy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Informacji (płatnych) na temat kontrahentów udzielają Biura Informacji Gospodarczej (BIG).

Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak znaleźć informacje o przedsiębiorcy (jak sprawdzić kontrahenta)

Spółkę cywilną możesz zarejestrować m.in. przez internet:

 1. Przed przystąpieniem do rejestracji, zawrzyj ze swoim wspólnikiem umowę spółki cywilnej na piśmie.
 2. Załóż bezpłatny Profil Zaufany albo kup podpis kwalifikowany (każdy ze wspólników).
 3. Załóż konto na stronie CEIDG (każdy ze wspólników) oraz wypełnij wniosek CEIDG-1. Pamiętaj: jeśli będziesz wykonywał działalność tylko w formie spółki cywilnej, zaznacz pole 24 formularza CEIDG-1 oraz określ przyszłą datę rozpoczęcia działalności we wniosku o wpis.
 4. Zgłoś spółkę do GUS i uzyskaj dla niej nr REGON. Wniosek wraz z umową spółki składa się na druku RG-OP.
 5. Wyślij zgłoszenie identyfikacyjne NIP 2 do urzędu skarbowego wraz z umową spółki cywilnej. Dokumenty muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym.
 6. Po otrzymaniu numerów NIP i REGON spółki cywilnej, zgłoś te numery do CEIDG (na wniosku CEIDG-1). Ty i reszta wspólników, będziecie mieli na to 7 dni od otrzymania numerów NIP i REGON. Do wniosku CEIDG-1 dołącz informację o wspólnikach spółki cywilnej (na druku RG-SC). 

Więcej informacji znajdziesz w artykule Jak zarejestrować spólkę cywilną

Pełnomocnika możesz zgłosić w urzędzie na formularzu CEIDG-1 albo online. Dane pełnomocnika podaj w polu 28. Może on załatwiać sprawy związane z twoim wpisem w CEIDG oraz inne sprawy urzędowe (m.in. ZUS) bez okazywania pełnomocnictwa w urzędzie i uiszczania opłaty skarbowej. Nie może załatwiać spraw podatkowych.

Mały ZUS to ulga dla przedsiębiorców, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo są wspólnikami spółki cywilnej
 • w 2019 r. roku nie przekroczyli progu przychodów, uprawniających do skorzystania z ulgi (120 000 zł)
 • nie spełniają warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia)
 • rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystali jednocześnie ze zwolnienia z VAT
 • przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność gospodarczą
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy.

Na czym polega Mały ZUS: jeśli twoje przychody w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczyły 120 000 zł i prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych - możesz płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne.

Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z obniżonych składek i zasad zgłaszania się do Małego ZUS znajdziesz w artykule na temat Małego ZUS.

Jeśli prowadzisz firmę jednoosobową, działalność możesz zawiesić bezterminowo. Minimalny okres zawieszenia to 30 dni.

Jeśli we wniosku o zawieszenie wskażesz datę wznowienia działalności, działalność zostanie wznowiona w wybranym dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie. Jeśli nie podasz daty wznowienia, działalność będzie zawieszona bezterminowo, dopóki jej nie wznowisz albo nie wykreślisz.

Przeczytaj więcej na temat zawieszenia działalności gospodarczej w CEIDG.

Spółki prawa handlowego (zarejestrowane w KRS) mogą być zawieszone maksymalnie na 24 miesiące.

Przeczytaj więcej na temat zawieszenia działalności gospodarczej w KRS.

Każda działalność musi mieć swoją nazwę (czyli inaczej firmę). Kiedy rejestrujesz firmę w CEIDG w zupełności wystarczy twoje imię i nazwisko. W przypadku rejestracji w KRS nazwa zależy od rodzaju spółki, którą wybrałeś. Dobrze przemyśl nazwę i używaj słów związanych z działalnością firmy. Czasami są pewne ograniczenia (np. w sektorze finansowym). Nazwa nie może wprowadzać w błąd, co do miejsca prowadzenia działalności, formy prawnej, źródeł zaopatrzenia czy faktycznie wykonywanych czynności. Nie wolno także posługiwać się nazwami zastrzeżonymi przez inne osoby.

Przeczytaj więcej jak wybrać nazwę dla swojej firmy.

Jeśli chcesz lub musisz zostać płatnikiem podatku VAT, do wniosku o wpis lub zmianę w CEIDG możesz dołączyć formularz rejestracyjny VAT-R. Musisz posiadać wcześniej nadany numer NIP. Wniosek VAT-R możesz też wypełnić przez internet - zarejestruj się, jako podatnik VAT lub dokonując zmiany wpisu w CEIDG.

Więcej informacji o rejestracji VAT.

Jeśli zawiesisz działalność, masz prawo do odliczenia podatku z faktur VAT. Dotyczy to rat leasingowych oraz faktury wykupu samochodu osobowego z leasingu, za okres zawieszenia działalności gospodarczej. Prawo działa o ile umowa leasingu została zawarta przed dniem zawieszenia działalności, a samochód wykorzystywany był w prowadzonej działalności do wykonywania czynności opodatkowanych.

Więcej o prawach i obowiązkach w trakcie zawieszenia działalności

Na ostaniej karcie wypełniania e-wniosku - "Dokument gotowy do podpisu" - wybierz opcję podpisu Profilem Zaufanym. Następnie zaloguj się do swojego konta w Profilu Zaufanym. Potwierdź podpis kodem SMS. Jeśli poprawnie przepiszesz kod, wyświetli się karta "Dokument podpisany".

Dowiedz się więcej o podpisywaniu dokumentów Profilem Zaufanym.

Podpis kwalifikowany to twój osobisty podpis, którym możesz podpisać dokumenty elektroniczne np. dokumenty, które załączasz do wniosków elektronicznych. Możesz go kupić u jednego z polskich dostawców - zobacz listę dostawców. Jego cena zależy od instytucji wydającej, okresu ważności certyfikatu oraz rodzaju urządzenia, które go obsługuje (takim urządzeniem jest np. token).

Przeczytaj więcej na temat kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kiedy działalność kończy spółka cywilna, każdy z jej wspólników musi zdecydować, czy chce samodzielnie kontynuować działalność gospodarczą:

Wspólnicy spółki cywilnej, poza obowiązkiem wykreślenia lub aktualizacji wpisu w CEIDG, muszą pamiętać o likwidacji numerów identyfikacyjnych spółki. W tym celu składają formularz NIP-2 do urzędu skarbowego oraz formularz RG-OP w GUS. Pod wnioskiem do GUS powinny się znaleźć podpisy wszystkich wspólników oraz wszyscy wspólnicy powinni dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego. Może to też w ich imieniu zrobić wspólnie ustanowiony pełnomocnik.

Tak. Jeśli prowadzisz firmę, zarejestrowaną w CEIDG, do załatwiania spraw firmy możesz ustanowić pełnomocnika albo prokurenta. Prokurent jest szczególnym pełnomocnikiem posiadającym większe uprawnienia.

Pełnomocnika zgłaszasz na wniosku o zmianę wpisu w CEIDG. Pełnomocnik może załatwiać sprawy związane z twoim wpisem w CEIDG oraz inne sprawy urzędowe (m.in. ZUS). Nie załatwi za ciebie jedynie spraw podatkowych.

Ustanowienie pełnomocnika lub prokurenta w CEIDG jest bezpłatne.

Zależy, w jakiej formie prowadziłeś działalność. Jeśli chcesz wznowić prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, złóż wniosek do CEIDG na formularzu CEIDG-1.

Jeśli wznawiasz działalność spółki cywilnej, złóż odpowiednie formularze: w urzędzie statystycznym (RG-OP), urzędzie skarbowym (NIP-2) oraz do CEIDG (wypełnij rubrykę 25 w formularzu CEIDG-1). Więcej informacji znajdziesz w artykule Wznowienie działalności spółki cywilnej

Aby wznowić działalność spółki prawa handlowego (np. spółki z o.o. lub jawnej), złóż wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym – na formularzu KRS-Z62. Więcej informacji o wznowieniu spółki zarejestrowanej w KRS

Bez względu na rodzaj kasy, przed rozpoczęciem jej użytkowania, konieczne jest przeprowadzenie fiskalizacji i uzyskanie numeru ewidencyjnego. W przypadku kas online dzieje się to automatycznie i nie ma obowiązku zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego. Wystarczy, że użytkownik kasy online zapewni sobie pomoc serwisanta przy fiskalizacji i dostęp do sieci internetowej, która umożliwi przesłanie danych pomiędzy kasą online, a Centralnym Repozytorium Kas („CRK”). Kasa online przekazuje CRK dane o sobie i o właścicielu kasy, otrzymując zwrotnie przydzielony numer ewidencyjny. 

Użytkownicy kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nadal mają obowiązki zgłoszeniowe, ale w okrojonym zakresie – nie muszą już składać do urzędu skarbowego zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Aktualny pozostaje obowiązek zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego danych dotyczących kasy po dokonanej fiskalizacji, czyli rejestracja kasy.

Dokładną instrukcję rejestracji kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, znajdziesz w opisie usługi Zarejestruj kasę fiskalną

Jako przedsiębiorca rozliczasz i opłacasz do ZUS składki na:

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe - dobrowolnie i wypadkowe)
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy (FP) – nie opłacasz, jeśli płacisz preferencyjne składki (od 30% minimalnego wynagrodzenia) i jest to dla ciebie jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Jeśli zatrudniasz pracowników płacisz również składki na:

 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
 • Fundusz Emerytur Pomostowych - jeśli zatrudniasz pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r.

Jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą i zatrudniasz osoby wyłącznie na umowę zlecenia, nie musisz opłacać za nie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dowiedz się więcej o opłacaniu składek ZUS.

Działalność nierejestrowa (nierejestrowana lub „firma na próbę") to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga rejestracji firmy. Możesz prowadzić działalność nierejestrową, jeżeli spełnisz poniższe warunki:

 • jesteś osobą fizyczną,
 • przychody z twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej,
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zwolnień lub koncesji,
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywałeś działalności gospodarczej.

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł, a zatem 50 proc. to 1300 zł.

Uwaga! Na mocy przepisów przejściowych, działalność nierejestrową mogą wykonywać też osoby, które pomiędzy 30 kwietnia 2013 r. a 29 kwietnia 2018 r. wykonywały działalność gospodarczą pod warunkiem, że:

 • pomiędzy 30 kwietnia 2017 r., a 29 kwietnia 2018 r. nie były wpisane do CEIDG lub,
 • przed 30 kwietnia 2017 r. ich wpis do CEIDG został wykreślony.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Działalność nierejestrowa oraz inne sytuacje, w których nie trzeba rejestrować firmy

Rejestracja firmy przez internet wiąże się z wypełnieniem wniosku elektronicznego CEIDG-1. W razie problemów, zawsze możesz skontaktować się z Centrum Pomocy. Konsultant przeprowadzi cię przez wypełnianie wniosku krok po kroku. Pamiętaj, że aby zarejestrować firmę przez internet musisz mieć założony bezpłatny Profil Zaufany lub wykupiony podpis kwalifikowany.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), tzw. split payment polega na tym, że płatność za kupiony  towar lub usługę jest dzielona. Część faktury odpowiadającą wartości sprzedaży netto płacisz – jako nabywca – na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozliczasz w inny sposób. Pozostałą część odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług płacisz na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Rozdzielenie płatności następuje przy pomocy specjalnego komunikatu przelewu.

Dowiedz się jak stosować mechanizm podzielonej płatności.

Możesz dostać zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% ceny netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł.

Kasy on-line

Przedsiębiorcy, którzy kupią kasę on-line i zaczną jej używać w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży, mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców rozliczających VAT (czynni podatnicy VAT), jak i zwolnionych z tego obowiązku (bierni podatnicy VAT).

Otrzymasz ulgę jeśli:

 • twoja firma została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpocząłeś prowadzenie tej ewidencji na kasie on-line,
 • twoja firma nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży i dotąd w ogóle nie używałeś kasy fiskalnej ale zdecydowałeś, że będziesz prowadził taką ewidencję na kasie on-line.

Zobacz: Zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej on-line.

Kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

Ulga na zakup kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii przysługuje tylko, jeśli kasa została kupiona do 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli kasa starego typu została kupiona po tym terminie - nie skorzystasz już z ulgi.

O ulgę możesz się ubiegać niezależnie od tego czy rozliczasz VAT (czynni podatnicy VAT), czy jesteś zwolniony z podatku VAT (bierni podatnicy VAT)

Zobacz: Zwrot kosztów za zakup kasy fiskalnej z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Jeśli rejestrujesz firmę po raz pierwszy albo od zamknięcia poprzedniej działalności minęło pełnych 5 lat, masz prawo skorzystać z ulg w opłacaniu składek ubezpieczenia społeczne. Jeśli nie korzystasz z ulg, opłacasz składki w standardowej wysokości.

Rodzaje ulg:

Zawieszenie działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG jest bezterminowe. Oznacza to, że działalność pozostaje zawieszona dopóki jej nie wznowisz lub nie zamkniesz. Nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Jednak jeśli na wniosku o zawieszenie lub później złożonym wniosku o wznowienie, podałeś już planowaną datę wznowienia, możesz z niej zrezygnować. Wystarczy, że złożysz wniosek CEIDG-1 o zmianę i w polu 15 zaznaczysz „rezygnuję ze wznowienia działalności”. Pamiętaj, aby po wypełnieniu podpisać wniosek w dowolnym urzędzie miasta lub gminy w Polsce, w wydziale działalności gospodarczej. Możesz podpisać go, także przez internet Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Spółki rejestrowane w KRS mogą zawiesić działalność maksymalnie na 24 miesiące.

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania. Nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatnicy płacą stałą kwotę podatku, niezależnie od wartości dochodów, a kwota podatku jest z góry określona przez naczelnika urzędu skarbowego i zależy od rodzaju oraz wielkości prowadzonej działalności.

Z możliwości rozliczania się kartą podatkową mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą wybrane rodzaje działalności. Są to m.in.:

 • handel detaliczny wyrobami spożywczymi, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 15‰ oraz wyrobami nieżywnościowymi, za wyjątkiem m.in. handlu paliwami silnikowymi,
 • usługi gastronomiczne,
 • usługi weterynaryjne i medyczne,
 • usługi transportowe,
 • usługi rozrywkowe,
 • korepetycje.

Wniosek o kartę podatkową składasz na formularzu PIT-16, możesz go:

 • dołączyć do wniosku CEIDG-1 (przy rejestracji działalności gospodarczej)                                
 • złożyć albo wysłać do urzędu skarbowego
 • wysłać online poprzez Portal Podatkowy

Pamiętaj: jeśli masz spółkę cywilną, wystarczy, że jeden ze wspólników złoży wniosek o kartę podatkową.

 1. Od kwoty przychodu odejmij zapłacone w danym miesiącu/kwartale składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli składki były wyższe niż przychód, nieodliczoną część składki rozliczyć możesz w następnych miesiącach/kwartałach. Przychód możesz pomniejszyć także o inne przysługujące ci odliczenia, np. na podstawie art. 26 ustawy PIT (dokonane darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne). Otrzymujesz podstawę opodatkowania (zaokrąglana jest do pełnych złotych).
 2. Podstawę opodatkowania przemnóż przez tę stawkę ryczałtu, która dotyczy twojej działalności. Otrzymasz wartość podatku.
 3. Od podatku odejmij zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętaj, że odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru składki. Jeśli składka była wyższa niż wysokość podatku, nieodliczoną część składki rozliczyć możesz w następnych miesiącach/kwartałach. Kwotę podatku zaokrąglasz do pełnych złotych.

Możesz wybrać miesięczne albo kwartalne rozliczanie się z urzędem. Podatek oblicza się odrębnie dla każdego miesiąca lub kwartału, a nie narastająco od początku roku, jak przy rozliczaniu na zasadach ogólnych i podatku liniowym.

Ryczałt za dany miesiąc powinien być zapłacony do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania. Ryczałt za dany kwartał – do 20 dnia miesiąca po kwartale, za który regulowane jest zobowiązanie, a za ostatni kwartał – w terminie złożenia zeznania.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność lub spółkę cywilną, zmianę formy opodatkowania zgłosisz online na wniosku aktualizacyjnym CEIDG-1. Formularz CEIDG-1 możesz również złożyć osobiście lub pocztą do urzędu miasta lub gminy. Wniosek o opodatkowanie kartą podatkową możesz również wysłać online przez Portal Podatkowy.

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki jawnej, złóż oświadczenie o wyborze ryczałtu lub podatku liniowego w urzędzie skarbowym (online, osobiście lub pocztą).

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki partnerskiej lub komandytowej, nie możesz wybrać ryczałtu. Pozostaje ci podatek liniowy.

Spółki z o.o., komandytowo-akcyjne i akcyjne obowiązkowo rozliczają się podatkiem CIT i nie mogą zmienić formy opodatkowania.

Więcej informacji o zmianach formy opodatkowania

Sanepid przeprowadza kontrole w firmach zajmujących się np. gastronomią, transportem, produkcją chemiczną. Kontrolerzy sprawdzają pomieszczenia oraz warunki, w jakich przechowywane są produkty (towary) oraz wykonywane usługi. W taki sposób oceniają czy działalność nie stanowi zagrożenia dla klientów i pracowników, pod kątem sanitarno-epidemiologicznym. O planowanej kontroli zostaniesz poinformowany z wyprzedzeniem (w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia, kontroler może pojawić się bez zapowiedzi). Pamiętaj, że nie możesz odmówić kontroli. Na czas swojej nieobecności wyznacz osobę, która cię zastąpi.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Kontrola sanepidu

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to specjalny format, w którym przekazuje się do urzędu dane na temat operacji gospodarczych w firmie (dane pochodzą np. z rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, faktur, ksiąg rachunkowych, danych z magazynu).

JPK dotyczy firm, które prowadzą księgowość w formie elektronicznej. JPK_VAT można przesyłać tylko w formie elektronicznej.

Przedsiębiorcy przekazują:

 • obowiązkowo co miesiąc plik JPK_VAT (jeśli są podatnikami VAT)
 • pozostałe rodzaje JPK - tylko na żądanie urzędów

JPK_VAT możesz przygotować i wysłać programem e-mikrofirma albo przez e-bramkę JPK_VAT. E-bramka pozwala na przesłanie JPK_VAT z różnych systemów operacyjnych, również z komputerów firmy Apple.

Więcej informacji na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego, pytania i odpowiedzi oraz przydatne narzędzia, znajdziesz na Portalu Podatkowym.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą stosować: osoby fizyczne prowadzące działalność, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, osoby, które wynajmują, dzierżawią mieszkania lub inne lokale

Ryczałt przeznaczony jest dla małych podmiotów, a jego zaletą jest m.in. uproszczona księgowość.

Ryczałt mogą płacić podatnicy, którzy:

 • rozpoczną prowadzenie działalności i wybiorą tę formę opodatkowania
 • prowadzili już działalność - jeśli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 250 000 euro (zgodnie z kursem euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy).

Jeśli rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i chcesz być opodatkowany ryczałtem, oświadczenie złóż nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeśli chcesz w trakcie prowadzenia działalności przejść na ryczałt, oświadczenie złóż do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu.

Oświadczenia nie muszą składać też osoby uzyskujące przychody z najmu, dzierżawy. Więcej informacji o oświadczeniu znajdziesz w opisie usługi Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Informacje na temat ryczałtu znajdziesz w artykule Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych