Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kryteria ilościowe


Kryteria ilościowe to minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które będziesz musiał ponieść aby otrzymać zwolnienie podatkowe.

Są one uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym będzie realizowana nowa inwestycja. Najniższe wymagane koszty są w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia oraz w wybranych miastach średniej wielkości.

Przedziały kryteriów ilościowych w zależności od lokalizacji

Wielkość firmy Sektor przemysłu Sektor nowoczesnych usług
Duża od 10 mln zł do 100 mln zł od 500 tys. zł do 5 mln zł
Średnia od 2 mln zł do 20 mln zł
Mała od 500 tys. zł do 5 mln zł
Mikro od 200 tys. zł do 2 mln zł

Ważne: Jeśli planowane koszty Twojej inwestycji są wyższe, to też możesz ubiegać się o wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. 

Szczegółowe kryteria ilościowe

Na naszej mapie możesz sprawdzić, jakie są wymagane koszty inwestycji w wybranej lokalizacji. Możesz również zapytać o to jedną ze spółek, która udziela wsparcia. 

Co można uwzględnić w kosztach inwestycji?

Koszty nowej inwestycji są liczone jako wydatki na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne lub dwuletnie koszty pracy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie realizacji nowej inwestycji. Możliwe jest również połączenie obu kategorii kosztów kwalifikowanych.

Koszty inwestycji obejmują:

  • środki trwałe (w tym rozbudowa istniejących środków trwałych),   
  • roboty i materiały budowlane,   
  • wartości niematerialne i prawne,
  • nabycie lub leasing nieruchomości oraz innych środków trwałych.