Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Specjalne Strefy Ekonomiczne a Polska Strefa Inwestycji

 

Polska Strefa Inwestycji powstała w uparciu o doświadczenia związane z dotychczasowym instrumentem Specjalnych Stref Ekonomicznych. Jednak nowy instrument znacznie usprawnia i zmienia zasady przyznawania pomocy.
Najważniejsze zmiany:

 • zwolnienia podatkowe dostępne w całym kraju,
 • gwarantowany czas zwolnienia podatkowego wynoszący 10, 12 lub 15 lat,
 • preferencyjne warunki dla inwestycji na terenach słabiej rozwiniętych,
 • warunki wsparcia dostosowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
 • jasne kryteria ilościowe i jakościowe, dopasowane do warunków konkretnej lokalizacji,
 • kryteria ilościowe uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa,
 • kryteria jakościowe: premiowane są projekty zakładające m.in. transfer wiedzy, prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów, jak i te zapewniające korzystne warunki dla pracowników,
 • jeden standard obsługi inwestora przez zarządzających obszarami,
 • szybsze podejmowanie decyzji dotyczącej wsparcia nowej inwestycji.

Polska Strefa Inwestycji nie wprowadziła zmian do nabytych praw dla inwestycji, które działają już w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Przedsiębiorcy będą mogli nadal korzystać z posiadanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE, najpóźniej do 2026 r., kiedy to formalnie wszystkie dotychczasowe strefy zostaną wygaszone.

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) powstały w 1994 r. i pomimo utworzenia „Polskiej Strefy Inwestycji” będą funkcjonowały jeszcze do 2026 r. SSE to wyodrębnione administracyjnie części terytorium Polski, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE ma zapewnione ulgi podatkowe, a dodatkową korzyścią jest fakt, że mógł rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie.
SSE powstawały w celu:

 • przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów,
 • rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej,
 • zwiększenia konkurencyjności produktów i usług,
 • zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury,
 • tworzenia nowych miejsc pracy.

Opis sposobu realizacji powyższych celów prezentowany jest corocznie Radzie Ministrów w specjalnych raportach.

Poprzednie raporty dostępne są na stronach Sejmu RP.