Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ulgi podatkowe

 

Jakie wsparcie możesz uzyskać w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?

Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w związku z realizacją nowej inwestycji. Zwolnieniem z podatku będziesz mógł objąć tylko dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach inwestycji, na którą otrzymasz wsparcie z Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc publiczną i jest przyznawana na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Aby skorzystać z ulgi musisz złożyć specjalny wniosek i otrzymać tzw. decyzję o wsparciu. Sprawdź jak złożyć wniosek o wydanie decyzji o wsparciu

Kto może otrzymać ulgę podatkową na nową inwestycję?

  Wielkość firmy   Liczba pracowników    Roczny obrót (€)   Całkowity bilans roczny (€)
Mikro do 10 i do 2 mln lub do 2 mln
Małe do 50 do 10 mln do 10 mln
Średnie do 250 do 50 mln do 43 mln
Duże powyżej 250 powyżej 50 mln powyżej 43 mln

Na jak długo przyznawane jest zwolnienie podatkowe?

Zwolnienie podatkowe otrzymasz na okres 10, 12 lub 15 lat, w zależności od lokalizacji.  Im wyższa intensywność pomocy publicznej, tym dłuższy czas zwolnienia podatkowego.

Wsparcie na 15 lat uzyskasz również, jeżeli teren, na którym zrealizujesz nową inwestycję znajduje się w granicach specjalnych stref ekonomicznych.  

Jakie jest maksymalne zwolnienie podatkowe w ramach PSI?

Wysokość ulgi podatkowej zależy od lokalizacji inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorstwa. Wylicza się ją z wzoru:

Maksymalna ulga podatkowa = całkowity koszt inwestycji × intensywność pomocy publicznej w wybranej lokalizacji.

Tabela intensywności pomocy publicznej

Województwo lub podregion Mikro, mała firma Średnia firma Duża firma
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie 70% 60% 50%
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, oraz podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko – siedlecki, radomski, warszawski wschodni 55% 45% 35%
dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie 45% 35% 25%
podregion warszawski zachodni 40% 30% 20%
miasto Warszawa 30% 20% 10%

Kto udziela wsparcia na realizację nowych inwestycji?

Decyzje o wsparciu nowej inwestycji wydają zarządzający obszarami. Zarządzającymi obszarami jest 14 spółek, które w imieniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii rozpatrują wnioski i wydają decyzje o wsparciu nowych inwestycji. Firmy te sprawują również nadzór nad Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, dlatego większość ma w nazwie słowa „Specjalna Strefa Ekonomiczna”, w skrócie „SSE”.

Terytorium Polski zostało podzielone pomiędzy zarządzających obszarami według powiatów, na podstawie Rozporządzenia w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym. Aby dowiedzieć się z kim się skontaktować, wybierz na mapie powiat, w którym planujesz zrealizować swoją inwestycję.

Warunki uzyskania ulgi podatkowej

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe Twoja inwestycja musi:

Wymagania dostosowane są do możliwości firm, w zależności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa. Uwzględniana jest też sytuacja gospodarczo-społeczna na danym terenie. Obowiązuje zasada, że im wyższe bezrobocie w powiecie, w którym będzie realizowana inwestycja, tym niższe kryteria.

Definicja nowej inwestycji

Ikonka dekoracyjna przedstawiająca nowy budynek
Utworzenie nowego zakładu
Ikonka dekoracyjna przedstawiająca rozbudowę budynku
Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
Ikonka dekoracyjna przedstawiająca dodanie nowych produktów
Wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez zakład
Ikonka dekoracyjna przedstawiająca wprowadzenie zmian w przedsiębiorstwie
Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

Szczegółową definicję znajdziesz w art. 2 ust.1. pkt 1 Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Ważne: Pamiętaj, że o wsparcie możesz starać się tylko przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji. Za rozpoczęcie inwestycji uznawane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją objętą projektem lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które powoduje, że inwestycja staje się nieodwracalna, w zależności od tego co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

Zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną w ramach PSI

Ikonka dekoracyjna przedstawiająca fabrykę
Przemysł i produkcja
Ikonka dekoracyjna przedstawiająca smartfona i sieć
Nowoczesne usługi dla biznesu, IT, prace B+R

Pomoc publiczną możesz otrzymać na realizację inwestycji w sektorze:

  • tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, materiały wybuchowe, stal, energię elektryczną i gaz.
  • nowoczesnych usług, do których należą: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.

Pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność w zakresie: handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier. Szczegółowy wykaz rodzajów działalności wykluczonych ze wsparcia znajdziesz w § 2 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizacje nowych inwestycji.